Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh- CÔNG TY CP XĂNG DẦU – DẦU KHÍ ĐẠI HÙNG

HÀ NỘI – 2013

 

MỤC LỤC – Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

 

PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CP XĂNG DẦU – DẦU KHÍ ĐẠI HÙNG 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 1
1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 1
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 1
1.3.1. Đại hội đồng Cổ đông 1
1.3.2. Hội đồng quản trị 2
1.3.3. Tổng giám đốc 2
1.3.4. Phòng Kế toán 2
1.3.5. Phòng Tổ chức – Hành chính 2
1.3.6. Phòng Kinh doanh 3

PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XĂNG DẦU – DẦU KHÍ ĐẠI HÙNG 4

2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 4
2.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 4
2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng năm 2010 và năm 2011 8
2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 15
2.4.1. Chỉ tiêu xác định cơ cấu tài sản – nguồn vốn 15
2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 16
2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản 17
2.4.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 18
2.5. Tình hình người lao động 18

PHẦN 3. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 20

3.1. Môi trường kinh doanh 20
3.1.1. Thuận lợi 20
3.1.2. Khó khăn 20
3.2. Những ưu điểm, tồn tại của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng và biện pháp khắc phục 20
3.2.1. Ưu điểm 20
3.2.2. Tồn tại 21
3.3. Biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 21
3.4. Định hướng phát triển của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 21

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

 

Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ
CP Cổ phần
NV Nguồn vốn
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
VCSH Vốn chủ sở hữu

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

 

Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng 1
Sơ đồ 2. Quy trình kinh doanh chung. 4
Sơ đồ 3. Mô tả quy trình Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 5
Bảng 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8
Bảng 2. Bảng cân đối kế toán 12
Bảng 3. Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản – nguồn vốn 15
Bảng 4. Bảng chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 16
Bảng 5. Bảng chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng tài sản 17
Bảng 6. Bảng chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 18

 

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp để có thể tồn tại, phát triển nhất định phải có những phương pháp hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao và giá cả phải chăng, đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Một trong những quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải nỗ lực để đáp ứng và phát triển trên nghành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn. Đó chính là mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp trong ngành thương mại, dịch vụ nói riêng. Luôn được Nhà nước và Chính phủ đặt mối quan tâm hàng đầu. Được thành lập từ năm 2008 theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội.  Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng với lĩnh vực kinh doanh chính là bán buôn, bán lẻ mặt hàng xăng dầu.

PHẦN 1. Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  – CÔNG TY CP XĂNG DẦU – DẦU KHÍ ĐẠI HÙNG

 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng
– Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng.
– Địa chỉ: Số 9, ngõ 192/248/30 Lê Trọng Tấn, p. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
– Mã số thuế: 0104829497.
– Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Thị Tuyết.
– Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VND
– Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn, bán lẻ mặt hàng xăng, dầu.
Thấy được sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại, dịch vụ cả nước, tháng 8 năm 2008, đại hội cổ đông sáng lập đã ra quyết định thành lập Công ty.

1.3. Chức năng, nhiệm vụ

1.3.1. Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông có nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty.
1.3.2. Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền; giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Giám đốc trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

1.3.3. Tổng giám đốc

Là người quyết định về tất cả các vấn đề hàng ngày xảy ra trong Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty.

1.3.4. Phòng Kế toán

– Là nơi lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Công ty.
– Đảm nhận nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra chi tiêu các khoản tiền vốn, đối chiếu công nợ, sử dụng vật tư.
– Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán trong Công ty.
– Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của Công ty hoạch toán, phản ánh các nghiệp vụ phát sinh chính xác, kịp thời.
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước, phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Công ty.
– Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

1.3.5. Phòng Tổ chức – Hành chính

– Thực hiện công tác quản lý nhân sự gồm tuyển dụng hợp đồng lao động, lập kế hoạch đào tạo, bố trí sử dụng lao động.
– Theo dõi việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty, theo dõi công tác thi đua, tuyên truyền trong Công ty.

1.3.6. Phòng Kinh doanh

– Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng theo từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.
– Tham mưu, xây dựng chính sách bán hàng theo định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán hàng nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
– Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khách hàng khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XĂNG DẦU – DẦU KHÍ ĐẠI HÙNG

2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng
Các lĩnh vực hoặc mặt hàng kinh doanh của Công ty:
– Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
– Cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, địa điểm để lưu trữ, bảo quản xăng dầu.
– Thiết kế, xây dựng và cung cấp trang thiết bị, vật tư cho các trạm xăng dầu.
Trong các lĩnh vực trên thì lĩnh lực bán buôn, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan mang lại nguồn thu chủ yếu cho Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Đại Hùng.

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *