Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

Chính sách cổ tức

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

Hà Nội – 2013

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các chữ viết tắt i
Danh mục các bảng biểu ii
Danh mục các hình vẽ iii
Danh mục các sơ đồ iv
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 8

1.1. CÁC KHÁI NIỆM 8
1.1.1. Cổ tức 8
1.1.2. Chính sách cổ tức 8
1.1.3. Giá trị doanh nghiệp 8
1.2. ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 8
1.3. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC. 9
1.3.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức 9
1.3.2. Tỷ suất cổ tức 10
1.4 QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC. 10
1.5. CÁC CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 12
1.5.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động 12
1.5.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 13
1.5.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác 14
1.6. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ CỔ TỨC 14
1.6.1. Cổ tức trả bằng tiền mặt 14
1.6.2. Cổ tức trả bằng cổ phiếu. 15
1.6.3. Cổ tức trả bằng tài sản 15
1.6.4. Mua lại cổ phần 15

1.7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP 17
1.7.1. Các hạn chế pháp lý. 17
1.7.2. Các điều khoản hạn chế 18
1.7.3. Các ảnh hưởng của thuế 18
1.7.4. Nhu cầu thanh khoản 20
1.7.5. Khả năng vay nợ và tiếp cận các thị trường vốn 21
1.7.6. Tính ổn định của lợi nhuận 21
1.7.7. Các cơ hội tăng trưởng vốn 21
1.7.8. Lạm phát 22
1.7.9. Các ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng) 22
1.6.10. Bảo vệ chống loãng giá. 23
1.8. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 24
1.8.1. Các lập luận về chính sách cổ tức không tác động gì đến giá trị doanh nghiệp 24
1.8.2. Các lập luận về chính sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp 25
1.9. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CỔ TỨC. 27
1.9.1. Chính sách cổ tức và những kết luận quan trọng 27
1.9.1.1. Cổ tức thường đi đôi với lợi nhuận. 27
1.9.1.2. Cổ tức thường ổn định. 28
1.9.1.3. Cổ tức ít biến động hơn lợi nhuận. 29
1.9.1.4. Chính sách cổ tức có xu hướng tùy thuộc vào vòng đời của công ty 30
1.9.2.Chính sách cổ tức và các phát hiện mới 31
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 35

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36

 

2.1. THỰC TRẠNG CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI
GIAN QUA. 36
2.1.1. Về khung pháp lý và chính sách thuế tính trên cổ tức 36
2.1.2. Tình hình chi trả cổ tức của các công ty niêm yết thời gian qua 40
2.1.2.1. Số liệu cổ phiếu niêm yết qua các năm. 40
2.1.2.2. Số liệu chi trả cổ tức qua các năm. 42
2.1.2.3. Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức qua các năm 44
2.1.2.4. Thống kê tỷ suất cổ tức qua các năm 46
2.2. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG THỰC TẾ VIỆT NAM 48
2.3. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 49
2.4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA. 55
2.4.1. Các yếu tố ngoại vi 55
2.4.1.1. Các hạn chế pháp lý. 55
2.4.1.2. Các khoản giới hạn trong hợp đồng trái phiếu công ty và các thỏa thuận tài trợ 57
2.4.1.3. Các ảnh hưởng của thuế 57
2.4.1.4. Các chi phí giao dịch. 58
2.4.1.5. Các chi phí phát hành. 59
2.4.1.6. Lạm phát. 60
2.4.1.7. Lãi suất ngân hàng. 61
2.4.1.8. Yếu tố thị trường. 63
2.4.1.9. Việc sử dụng các phương pháp định giá cổ phiếu. 64

2.4.1.10. Vấn đề chi phí đại diện. 65
2.4.1.11. Ưu tiên của cổ đông. 66
2.4.1.12. Bảo vệ chống loãng giá. 67
2.4.2. Các yếu tố nội vi. 70
2.4.2.1. Đặc điểm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. 70
2.4.2.2. Khả năng tạo ra lợi nhuận,tính ổn định của lợi nhuận. 71
2.4.2.3. Các dự án đầu tư,cơ hội tăng trưởng vốn. 71
2.4.2.4. Nhu cầu thanh khoản. 73
2.4.2.5. Khả năng vay và tiếp cận thị trường vốn. 73
2.4.2.6. Quy mô doanh nghiệp. 76
2.4.2.7. Hình thức sở hữu,cấu trúc cổ đông,quyền kiểm soát công ty 77
2.4.2.8. Vấn đề phát tín hiệu. 81
2.5. PHÂN TÍCH NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM HIỆN NAY. 82
2.5.1. Chạy theo việc thỏa mãn nhu cầu của các nhà đầu tư ngắn hạn hơn là việc phát triển bền vững giá trị doanh nghiệp. 82
2.5.2. Sử dụng chính sách cổ tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh công ty. 86
2.5.3. Dựa quá nhiều vào yếu tố thị trường. 88
2.5.4. Các vấn đề phát sinh khác 90
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 94

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC THÍCH HỢP CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 95

3.1. LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP VỚI CHU KỲ SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP 95

3.2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 97
3.3. NHẬN THỨC CỦA BAN QUẢN LÝ. 101
3.4. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CHỊ TRẢ CỔ TỨC. 104
3.5. XEM XÉT MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN KHÁC 114
3.5.1. Mua lại cổ phần 114
3.5.2. Thưởng bằng cổ phiếu quỹ 115
3.5.3. Dùng lợi nhuận để phát hành cổ phiếu thưởng. 116
3.5.4. Chia nhỏ cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu. 118
3.6. NHỮNG GỢI Ý KHÁC 119
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 123
KẾT LUẬN 123
TÀI LIỆU THAM KHẢO 126
PHỤ LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT

 

STT Số hiệu Nội dung
1 CPH Cổ phần hóa
2 EPS Thu nhập trên mỗi cổ phần (Earrning per share)

3
ESOP Chương trình ưu đãi cổ phiếu cho nhân viên (Employee Stock Option Plan)
4 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
5 HSX Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

6 M&M Merton Miller và Franco Modigliani
7 SGDCK Sở giao dịch chứng khoán
8 TTCK VN Thị trường chứng khoán Việt Nam
9 TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán.
10 TTLKCK Trung tâm lưu ký chứng khoán.
11 UBCKNN Ủy ban chứng khoán nhà nước
12 WTO Tổ chức thương mại thế giới

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

 

STT Số hiệu Nội dung Trang

1
Bảng 2-1 Thay đổi giá cổ phiếu của các công ty trả cổ tức ổn định
52
2 Bảng 2-2 Giá cổ phiếu của các công ty không chi trả cổ tức. 53
3 Bảng 2-3 Thống kê lãi suất cơ bản qua các năm 60
4 Bảng 3-1 Quan điểm của Ban quản lý về chính sách cổ tức. 101

5
Bảng 3-2 Mẫu xem xét các yếu tố trong quyết định chi trả cổ tức

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

 

STT Số hiệu Nội dung Trang

1
Hình 1-1 Thuế suất đánh trên thu nhập thông thường và thu nhập lãi vốn
18
2 Hình 1-2 Tỷ lệ các công ty trả cổ tức tại Mỹ 19
3 Hình 1-3 Quan hệ cổ tức và lợi nhuận ở Mỹ qua các năm 26

Hình 1-4 Thay đổi cổ tức của các công ty Mỹ từ năm 1989– 2003
5 Hình 1-5 Chính sách cổ tức theo vòng đời công ty. 30
6 Hình 1-6 Tỷ lệ các công ty chi trả cổ tức các nhóm 31

Hình 1-7 Lợi nhuận điều chỉnh, tổng chi trả, cổ tức, mua lại cổ phần của 345 công ty có trả cổ tức và mua lại cổ phần thường xuyên năm 1980-2005

Hình 2-1 Tình hình chi trả cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết
41
9 Hình 2-2 Cơ cấu trả cổ tức của các công ty niêm yết. 42
10 Hình 2-3 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức. 43
11 Hình 2-4 Cơ cấu tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 44
12 Hình 2-5 Tỷ suất cổ tức của các công ty. 45
13 Hình 2-6 Cơ cấu tỷ suất cổ tức qua các năm. 46
14 Hình 2-7 Chỉ số CPI qua các năm 59

 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

 

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1-1 Qui trình trả cổ tức 11
2 Sơ đồ 3-1 Quá trình thực hiện quyết định chi trả cổ tức 100

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong tài chính doanh nghiệp có 3 quyết định cơ bản quan trọng : quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định chị trả cổ tức. Cả ba quyết định đó đều phải nhất quán với mục tiêu nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
Thấy rằng, các quyết định này liên quan với nhau theo một cách nào đó. Thí dụ, các đầu tư của một doanh nghiệp ấn định mức lợi nhuận tương lai và tiềm năng cổ tức tương lai ; cấu trúc vốn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, và đến lượt mình, chi phí sử dụng vốn ấn định một phần đến số cơ hội đầu tư có thể chấp nhận được; và chính sách cổ tức ảnh hưởng đến số lượng vốn cổ phần thường trong cấu trúc vốn của một doanh nghiệp (qua lợi nhuận giữ lại), và mở rộng ra, ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn. Khi lập các quyết định tương quan lẫn nhau này, mục tiêu là tối đa hóa tài sản cổ đông.
Nhưng nếu chỉ xem xét một cách cô lập thì chính sách cổ tức có tác động thế nào đến giá trị doanh nghiệp? Một doanh nghiệp lựa chọn một chính sách cổ tức dựa vào đâu? Có chính sách nào tối ưu cho tất cả các doanh nghiệp? Trên thực tế các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam lựa chọn chính sách cổ tức nào? Những chính sách cổ tức đó có nhất quán với mục tiêu tối đa hóa tài sản của cổ đông? Trong giai đoạn khó khăn các công ty có thường cắt giảm cổ tức không?…
Ở Việt Nam hiện nay, các công ty niêm yết nói riêng và các công ty cổ phần nói chung vẫn chưa hình dung rõ nét chính sách cổ tức và chưa nhận thức đúng mức độ tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của chính sách cổ tức tác động lên giá trị doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức của các công ty còn mang nặng tính tự phát, chưa có tính chiến lược dài hạn. Chính trong tình hình đó, chúng ta rất cần thiết phải có những công trình nghiên cứu làm rõ về chính sách cổ tức với giá trị doanh nghiệp, cách thức xây dựng chính sách cổ tức tối ưu, cũng như việc đánh giá tầm quan trọng của nó đối với mỗi công ty.
Mặt khác, đứng dưới góc độ quản lý thì các vấn đề phát sinh trong việc chi trả cổ tức của các công ty cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hiểu rõ bản chất của những vấn đề đó để quản lý tốt và ban hành những văn bản pháp lý phù hợp.
Xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết trên, tôi xin đi vào nghiên cứu : Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp.

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã tiến hành để xác định mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, đáng chú ý nhất là nghiên cứu của Miller và Modigliani(1961) đã tạo nền tảng cho trường phái trung dung sau này. Đã có nhiều tranh luận và những nghiên cứu chuyên sâu được tiến hành để từ đó kiểm tra lý thuyết này chẳng hạn Black và Scholes (1974), Merton và Rock (1985) và Peter (1996) có xu hướng hỗ trợ lý thuyết này, thì cũng có những người khác lại phản đối nó như Litzenberger và Ramswamy (1979), Ang và Peterson (1985).
Trong khi đó tại Việt Nam, tuy rằng đã có nhiều nghiên cứu về chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng những nghiên cứu trước đây chỉ đưa ra các phân tích về chính sách cổ tức và các nhân tố tác động lên chính sách cổ tức: Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam; Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,……..Nghiên cứu này đưa ra đánh giá rõ ràng hơn chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết, mặt khác đánh giá tác động của nó, từ đó đưa ra thêm một bằng chứng thực nghiệm trong những tranh luận về mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp.

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Mục đích nghiên cứu :
Dựa trên các lý thuyết về mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp để xem xét phân tích chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ đó, đề ra các phương hướng để xây dựng chính sách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới.
Nhiệm vụ nghiên cứu :* Tổng hợp, xem xét thực trạng chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.
* Phân tích những bất cập trong việc lựa chọn chính sách cổ tức của các công ty niêm yết thời gian qua.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của luận văn: là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2012.
Giới hạn nghiên cứu chính sách cổ tức chỉ ở các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là vì chỉ có các công ty này mới có các thông tin minh bạch về báo cáo tài chính cũng như chính sách cổ tức trong thị trường bất cân xứng thông tin như Việt Nam hiện nay. Hơn nữa, ta có thể thấy rằng các công ty niêm yết là những công ty tiêu biểu trong việc nhận thức được tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
* Chỉ tổng hợp, quan sát, phân tích dựa trên các số liệu đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không lập bảng câu hỏi khảo sát, đo lường mức độ tác động của các yếu tố lên quyết định lựa chọn chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.
* Nghiên cứu này chỉ nhằm tạo cho các công ty niêm yết nói riêng, tất cả các công ty cổ phần nói chung, một mức độ nhận thức đúng đắn và hợp lý về tầm quan trọng của chính sách cổ tức và ảnh hưởng của nó đến giá trị doanh nghiệp như thế nào thông qua phân tích dựa trên lý thuyết của M&M và phân tích dựa trên các lý thuyết đối lập khác. Do đó, nghiên cứu này bỏ qua rất nhiều quan điểm của các lý thuyết về cổ tức khác. Ví dụ như: lý thuyết của Brennan(trên cơ sở mô hình đình giá tài sản vốn), Brennan cho rằng thu nhập trước thuế của một chứng khoán có mối quan hệ tuyến tính với rủi ro hệ thống và với tỷ lệ chi trả cổ tức. Mức thu nhập trước thuế cao bù đắp cho việc phải chịu thuế của cổ tức mà cổ đông nhận được hoặc lý thuyết của Elton và Gruber (cho rằng mức giảm giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng cổ tức thấp hơn mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu).
Bài viết này rõ ràng còn rất nhiều hạn chế cần được khắc phục, bổ sung và cần những phân tích sâu sắc hơn để có thể hoàn thiện hơn, mang tính ứng dụng cao hơn nhằm một phần nào đó đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tổng quát, phương pháp nghiên cứu của luận văn đi từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam trong năm năm qua và từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá, phân tích và cuối cùng là đưa ra những gợi ý nhằm giúp các công ty niêm yết có thể lựa chọn những chính sách cổ tức khả thi và phù hợp.
Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở dùng các phương pháp như:
* Phương pháp thống kê nhằm tập hợp các số liệu và đánh giá thực trạng.
* Phương pháp mô tả nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những chính sách cổ tức đang được áp dụng tại các công ty niêm yết.
* Phương pháp lịch sử nhằm so sánh, đối chiếu các thông tin trong quá khứ để tìm hiểu nguyên nhân và có các kết luận phù hợp.
Nguồn dữ liệu của luận văn bao gồm hai nguồn chính:
* Số liệu sơ cấp: Các số liệu chi trả cổ tức của các công ty niêm yết đã công bố trong các bản cáo bạch cũng như trong các bản tin chứng khoán.
* Số liệu thứ cấp: Các thống kê về lạm phát, lãi suất của Tổng Cục Thống Kê, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, các số liệu thống kê cổ tức cũng như các phân tích về chính sách cổ tức của các tác giả, các chuyên gia trong và ngoài nước, và các phân tích, tổng hợp số liệu về thị trường chứng khoán Việt Nam của các công ty chứng khoán,quỹ đầu tư.

 

6. DỰ KIẾN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN

Tuy còn nhiều hạn chế nhưng đề tài cũng có những điểm mới sau:
* Tổng kết lại tình hình thực hiện, cách thức chi trả cổ tức, mức độ chi trả cổ tức cho cổ đông của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.
* Đưa ra những yếu tố và đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đó lên việc lựa chọn chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trong thời gian qua.
* Đưa ra những bất cập nổi bật trong việc lựa chọn chính sách cổ tức hiện nay của các công ty niêm yết.
* Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xây dựng chính sách cổ tức của các công ty niêm yết đối với giá trị doanh nghiệp và đưa ra những gợi ý cho việc lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp.

7. KẾT CẤU ĐỀ TÀI.

Luận văn được trình bày thành ba phần:

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận
Trong phần này nêu ra các tổng quát về cổ tức và giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức như khái niệm,các phương thức, các chính sách cổ tức, các yếu tố ảnh hưởng và cuối cùng là tóm tắt một số quan điểm của lý thuyết cổ tức và giá trị doanh nghiệp.
• Chương 2: Thực Trạng Chính Sách Cổ Tức và Giá Trị Doanh Nghiệp Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam.
Phần này bắt đầu bằng việc xem xét nhìn lại mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp trong thực tiễn Việt Nam. Sau đó, bằng việc xem xét thực trạng chi trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, ta đi đến phân tích các yếu tố ảnh hưởng cùng với việc phân tích các bất cập trong việc lựa chọn chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trong thời gian qua.
• Chương 3: Lựa Chọn Chính Sách Cổ Tức Thích Hợp Cho Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam.
Phần này là phần đưa ra những gợi ý cho các công ty niêm yết có thể cân nhắc khi xây dựng chính sách cổ tức thích hợp cho mình.

 

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. CÁC KHÁI NIỆM

1.1.1. Cổ tức.

Cổ tức được hiểu là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành để chi trả cho các cổ đông của công ty (chủ sở hữu của công ty). Cổ tức còn được gọi là lợi tức cổ phần [4].
1.1.2. Chính sách cổ tức.
Chính sách cổ tức ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại có thể được dùng để kích thích tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai và do đó có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phần, trong khi cổ tức cung cấp cho các cổ đông một lợi nhuận hữu hình thường xuyên.
Một chính sách cổ tức bao gồm hai nội dung chính là mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.

1.1.3. Giá trị doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp (giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp) là thước đo quy mô của một doanh nghiệp, là tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp, được xác định bằng số tiền bỏ ra để mua lại toàn bộ doanh nghiệp này trong điều kiện hiện tại. Khi tính giá trị vốn hóa thị trường người ta chỉ tính đến các cổ phiếu phổ thông chứ không tính đến cổ phiếu ưu đãi, vì chỉ cổ phiếu phổ thông mới đem lại cho người sở hữu quyền tham gia điều hành kinh doanh [4].

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *