Giải pháp marketing cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa

Cho vay tiêu dùng cá nhân

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM BIDV SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY

 

Đà Nẵng – Năm 2019

 

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC ii
MỞ ĐẦU 9
1. Tính cấp thiết của đề tài 9
2. Mục tiêu nghiên cứu 11
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 11
4. Phương pháp nghiên cứu 12
5. Ý nghĩa nghiên cứu 12
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 13
7. Bố cục đề tài 15

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIẾN TRÌNH MARKETING 17

1.1. Phân tích thị trường 17
1.1.1. Khái niệm 17
1.1.2. Nội dung phân tích thị trường 17
1.2. Phân đoạn thị trường 23
1.2.1. Khái niệm 23
1.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 25
1.4. Định vị thị trường 26
1.5. Giải pháp marketing 27
1.5.1. Xây dựng mục tiêu chiến lược marketing 27
1.5.2. Xây dựng chính sách marketing 28

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 38

2.1. Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và Chi nhánh Khánh Hòa 38
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 45
2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường sản phẩm Smart Banking tại Chi nhánh Khánh Hòa 45
2.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh 46
2.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 74
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN 95
2.3.1. Những kết quả đạt được 95
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 96
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 96

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 99

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SHB 99
3.2. PHÂN QUYỀN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI SHB CN NAM GIA LAI 101
3.3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 102
3.4. GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHB CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 104
3.4.3. Giải pháp về phân phối 107
3.4.4. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp 109
3.4.5. Giải pháp về nguồn nhân lực 111
3.4.6. Các giải pháp khác 113
3.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 113
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
PHỤ LỤC 119


DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Số hiệu
hình vẽ Tên hình vẽ Trang
2.1. Biểu đồ số lượng KH đăng ký DV từ 2016-2018 19
2.2. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ KH đã kích hoạt DV hay chưa năm 2016 19
2.3 Biểu đồ thể hiện tỷ lệ KH đã kích hoạt DV hay chưa năm 2017 20
2.4 Biểu đồ thể hiện tỷ lệ KH đã kích hoạt DV hay chưa năm 2018 20

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số hiệu bảng Tên bảng Trang
2.1. Số liệu KH đăng ký DV từ 2016-2018 15
3.1. Biểu phí dịch vụ 31
3.2. Hạn mức giao dịch của Cho vay tiêu dùng cá nhân 34

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nắm bắt kịp thời xu thế đó, ngân hàng Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (SHB). Cho vay tiêu dùng cá nhân thông minh giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hợp tác phát triển. có kết nối 3G/ Wifi/ GPRS. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dịch vụ này SHB cũng gặp không ít khó khăn, điển hình như tại địa bàn các địa phương. Vì đa số người dân đều biết sử dụng internet, Smart Banking.


2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của luận văn là đề xuất giải pháp marketing cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Nghiên cứu cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ Ngân hàng.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa .
Về thời gian: Thời gian về số liệu: Sử dụng số liệu và các tài liệu của Ngân hàng qua các năm 2016- 2018.
Về nội dung: Các hoạt động có liên quan tới Marketing trong kinh doanh cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng.

4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua quan sát tìm hiểu tình hình thực tế đơn vị, đồng thời thu thập số liệu qua các báo cáo Ngân hàng.
– Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu sau khi thu thập được chọn lọc, phân tích và tính toán cho hoàn chỉnh bằng phương pháp thống kê. Phương pháp này được sử dụng khi các chỉ tiêu phân tích có tính so sánh được.

5. Ý nghĩa nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn thể hiện qua các nội dung sau đây: Luận văn sẽ thực hiện phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing đối với sản phẩm SHB smartbanking tạ. Từ đó đề xuất được các giải pháp phù hợp hoàn thiện hoạt động marketing tại đơn vị.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

– Giáo trình Quản trị marketing định hướng giá trị của tác giả Lê Thế Giới – Nguyễn Xuân Lãn – Võ Quang Trí – Đinh Thị Lệ Trâm – Phạm Ngọc Ái được biên soạn để phục vụ cho các sinh viên kinh tế, các nhà quản trị và đội ngũ các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh và marketing.
– Website: https://www.SHB.com.vn/ cung cấp thông tin tổng quan về NH SHB và thông tin sản phẩm SHB smarting banking.
– Giáo trình Quản trị marketing của tác giả Philip Kotler (2013) là một cuốn giáo trình cơ bản về tiếp thị hiện nay.
– Giáo trình Quản trị marketing của tác giả Trương Đình Chiến (2014).

7. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương.
Chương 1: Cở sở lý luận về tiến trình marketing
Chương 2: Thực trạng marketing cho sản phẩm Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Tuyên Quang dịch vụ viết thuê luận văn

Chương 3: Giải pháp marketing cho sản phẩm Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Tuyên Quang. 

Cho vay tiêu dùng cá nhân

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIẾN TRÌNH MARKETING

1.1. Phân tích thị trường
1.1.1. Khái niệm
“Phân tích thị trường được tiến hành thông qua phân tích các yếu tố trong môi trường Marketing. Điều cơ bản là phải phân tích và nhận biết được những biến đổi nào có thể trở thành cơ hội mà doanh nghiệp. Những tác động nào của môi trường có thể tạo thành những nguy cơ và mức độ tác động của các nguy cơ này đối với doanh nghiệp như thế nào” [7, tr.19].
1.1.2. Nội dung phân tích thị trường
“Những thay đổi trong môi trường vĩ mô có thể có tác động trực tiếp đến bất kỳ lực lượng nào đó trong ngành. Môi trường vĩ mô bao gồm 6 yếu tố: Kinh tế, Công nghệ, Văn hóa xã hội, Nhân khẩu học, Chính trị pháp luật,và Tự nhiên”:

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *