Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả.

Đào tạo nguồn nhân lực

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


 

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

Hà Nội – 2016

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả.

Trường: Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Viêṇ : Quản trị Kinh doanh
Bảo vệ năm: 2016 Bằng cấp: Thạc sĩ Người nghiên cứu: Bùi Thế Dũng
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải
Đối với mỗi quốc gia, năng lượng chính là tiền đề, là cơ sở cho sự phát triển

bền vững của quốc gia. Trong số các loại hình năng lượng, điện năng là yếu tố quan trọng nhất, là sản phẩm cuối cùng của hầu hết quá trình chuyển hóa năng lượng khác.
Ngày 01 tháng 7 năm 2012, ngành điện chính thức bước sang trang mới khi thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Trong giai đoạn thị trường điện này, các nhà máy điện sẽ cạnh tranh với nhau ở khâu phát điện (sản xuất điện). Theo đó, các nhà máy điện sẽ phải chào giá bán điện cạnh tranh trên thị trường giao ngay, nhà máy điện nào chào giá bán thấp hơn sẽ được huy động phát điện (sản xuất điện), bán điện cho đơn vị mua buôn điện duy nhất trên thị trường điện là Công ty Mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Trước sự phát triển của thị trường phát điện cạnh tranh và thực hiện Lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương đã ra quyết định và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm vào vận hành từ năm 2016 đến năm 2018 và vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ năm 2019 đến năm 2021.
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả là công ty cổ phần do nhiều chủ đầu tư góp vốn, trong đó chiếm cổ phần lớn nhất là Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam. Từ khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả đã đạt được nhiều thành tựu to lớn với doanh thu từ hàng năm
từ năm 2012 đến 2014 đều tăng (doanh thu năm sau cao hơn năm trước đều trên

20%). Trong giai đoạn sắp tới, khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh đi vào hoạt động, nhiều cơ hội cũng như thách thức sẽ tác động rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả. Do vậy, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả cần được bổ sung, hoàn thiện để xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức đáp ứng được các yêu cầu quản lý, vận hành và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
Mục đích nghiên cứu:

 

MỤC LỤC

 

DANH MỤC BẢNG i
DANH MỤC HÌNH ii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Những đóng góp của Luận văn 3
5. Kết cấu của luận văn 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP..5

1.1. Tổ ng quan tình hình nghiên cứ u 5
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 5
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nướ c 6

1.2.1. Một số khái niệm và nôị dung cơ bản củ a hoaṭ đôṇ g đào taọ
1.2.2. Quy trình đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 23
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoaṭ đôṇ g đào t ạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp………………………………………………………………………………34

 

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41

2.1. Thiết kế nghiên cứu 41
2.1.1. Quy trình tiến hành nghiên cứu 41
2.1.2. Trình tự thực hiện nghiên cứu 41

2.2. Phương pháp thu thâp̣

và xử lý dƣ̃ liêụ

………………………………………………….47

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 47
2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 47
2.2.3. Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu 48

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ 51

3.1. Tổ ng quan về Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả 51
3.1.1. Giới thiệu về công ty 51
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 52
3.1.3. Mục tiêu của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả 52
3.1.4. Lịch sử hình thành và phát triển 52
3.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả 54
3.1.6. Tình hình sử dụng lao đôṇ g 55
3.1.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2015 60
3.2.6. Đánh giá về hoaṭ đôṇ g đào tạo củ a Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả 81

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ 85

4.2. Các giải pháp chủ yếu nh ằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả 88
4.2.1. Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực 88

4.2.2. Hoàn thiện hoạt động xác định nhu cầu đào tạo 89

4.2.4. Bổ sung môṭ số nội dung đào tạo 90
4.2.5. Tăng cường đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo 91
4.2.6. Tạo động lực cho người lao động tham gia đào tạo 92
KẾT LUẬN 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96
PHỤ LỤC 1 PHIẾ U KHẢ O SÁ T

PHỤ LỤC 2 TỔ NG HƠP̣

KẾ T QUẢ PHIẾ U KHẢ O SÁ T

DANH MỤC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Các phương pháp đào tạo 29
2 Bảng 2.1 Môṭ số thông tin chung trong phiếu khảo sát 50

Bảng 3.1 Cơ cấu lao đôṇ g theo giớ i tính taị Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả
Bảng 3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2015
Bảng 3.3 Nhu cầu đào taọ nguồ n nhân lưc̣ củ a các đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả
Bảng 3.4 Kết quả khảo sát hoaṭ đôṇ g xác điṇ h nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả
Bảng 3.5 Mục tiêu đào tạo, bồ i dưỡng cho các đố i tươṇ g và hình thức đào tạo của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả
Bảng 3.6 Kế hoac̣ h đào taọ củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả
Bảng 3.7 Kết quả khảo sát về hoaṭ đôṇ g xây dưṇ g kế hoac̣ h đào taọ nguồ n nhân lưc̣ củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả
Bảng 3.8 Số lao đôṇ g tham gia đào taọ theo kế hoac̣ h và
thưc̣ tế củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả từ năm 2013 đến năm 2016
Bảng 3.9 Kinh phí đào taọ theo kế hoac̣ h và thưc̣ tế củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả từ năm 2013 đến năm 2016
Bảng 3.10 Kết quả khảo sát về hoaṭ đôṇ g tổ chứ c, triển khai đào taọ nguồ n nhân lưc̣ củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả
Bảng 3.11 Kết quả khảo sát về hoaṭ đôṇ g đánh giá kết quả đào taọ nguồ n nhân lưc̣ củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả

 

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực 24
2 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 41
Hình 3.6 Lưu đồ quy trình đào taọ , bồ i dưỡng nguồ n nhân lưc̣ ở Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả

Hình 3.7 Kết quả đánh giá hoaṭ đôṇ g xác điṇ h nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả

Hình 3.8 Kết quả khảo sát về hoaṭ đôṇ g xây dưṇ g kế hoac̣ h đào taọ nguồ n nhân lưc̣ củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả

Hình 3.9 Kết quả khảo sát về hoaṭ đôṇ g tổ chứ c, triển khai đào taọ nguồ n nhân lưc̣ củ a Công ty cổ phần nhiêṭ điêṇ Cẩm Phả

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đối với mỗi quốc gia, năng lượng chính là tiền đề, là cơ sở cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong số các loại hình năng lượng, điện năng là yếu tố quan trọng nhất, là sản phẩm cuối cùng của hầu hết quá trình chuyển hóa năng lượng khác. Bởi vậy, sự ổn định và phát triển bền vững của ngành điện sẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đẩy nhanh tiến bộ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày 01 tháng 7 năm 2012, ngành điện chính thức bước sang trang mới khi thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Trong giai đoạn thị trường điện này, các nhà máy điện sẽ cạnh tranh với nhau ở khâu phát điện (sản xuất điện). Theo đó, các nhà máy điện sẽ phải chào giá bán điện cạnh tranh trên thị trường giao ngay, nhà máy điện nào chào giá bán thấp hơn sẽ được huy động phát điện (sản xuất điện), bán điện cho đơn vị mua buôn điện duy nhất trên thị trường điện là Công ty Mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cuối mỗi tháng, tổng sản lượng điện được sản xuất và bán trên thị trường giao ngay của từng nhà máy điện được thanh toán bằng cách nhân tổng sản lượng điện đã bán đó với giá thị trường giao ngay căn cứ theo các quy trình, thông tư quy định thị trường điện (là tổng doanh thu của nhà máy điện đối với sản lượng điện được bán trên thị trường giao ngay). Cho đến nay, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, thị trường phát điện cạnh tranh đã mang lại nhiều mặt tích cực cho sự phát triển của ngành điện Việt Nam như góp phần làm minh bạch hơn trong công tác vận hành, tăng sức cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện (các đơn vị sở hữu nhà máy điện), góp phần thu hút các nguồ n vố n đầu tư vào các dự án phát triển ngành điện Việt Nam.
Trước sự phát triển của thị trường phát điện cạnh tranh và thực hiện Lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam tại Quyết định 63/2013/QĐ- TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ra quyết định và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm vào vận hành từ năm 2016 đến năm 2018 và vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ năm 2019 đến năm 2021. Trong giai đoạn thị trường này, các nhà máy điện sẽ phải cạnh tranh nhau bán điện cho nhiều đơn vị mua điện khác nhau (khác với Thị trường phát điện cạnh tranh chỉ có một đơn vị mua duy nhất), do vậy sự cạnh tranh mua, bán điện trên thị trường điện giao ngay sẽ gay gắt hơn trước rất nhiều.
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả là công ty cổ phần do nhiều chủ đầu tư góp vốn, trong đó chiếm cổ phần lớn nhất là Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam. Từ khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả đã đạt được nhiều thành tựu to lớn với doanh thu hàng năm từ năm 2012 đến 2014 đều tăng (doanh thu năm sau cao hơn năm trước đều trên 20%). Trong giai đoạn sắp tới, khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh đi vào hoạt động, nhiều cơ hội cũng như thách thức sẽ tác động rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả. Để Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả có thể thích nghi và phát triển tốt trong môi trường kinh doanh mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ công nhân viên đã có kinh nghiệm quản lý, vận hành tốt trong thị trường phát điện cạnh tranh, tiếp tục phát huy được khả năng, kinh nghiệm và được đào tạo bổ sung những kiến thức mới trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Do vậy, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả cần được bổ sung, hoàn thiện để xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức đáp ứng được các yêu cầu quản lý, vận hành và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
Căn cứ vào khuôn khổ đề tài Luận văn, câu hỏi chính cần phải tập trung nghiên cứu và giải đáp chính là: Những giải pháp gì để hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu phát triển định hướng đến năm 2020?

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích chính của Luận văn là đề xuất và khuyến nghị được các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả trong thời gian tới. Để thực hiện được mục đích này, Luận văn tập trung vào các nhiệm vụ sau:
a) Tổng hợp cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
b) Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả từ năm 2013 đến năm 2015.
c) Đề xuất và khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực
cho Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a) Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
b) Phạm vi nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu: Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2013 đến năm 2015 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả. Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm
Phả đáp ứng yêu cầu phát triển định hướng đến năm 2020.
Thời gian nghiên cứu: Khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2013 đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.
Địa điểm: Tại Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả.
4. Những đóng góp của Luận văn
Đề xuất, khuyến nghị các giải pháp nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả: hoàn thiện hoạt động xá c điṇ5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả
Chương 4: Các đề xuất và khuyến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Fareed Zakaria. Thế giới hậu Mỹ. NXB Tri thức, 2008. Trong cuốn sách này, Fareed Zakaria cho rằng, việc đào tạo cho ra một con người có bằng cấp không quá khó. Cái khó là đào tạo ra những con người có được năng lực tư duy, sẵn sàng tiếp nhận sự phân công lao động của xã hội, của cơ quan, tổ chức. Nói một cách khác là sau khi được đào tạo, đối tượng phải thể hiện được năng lực làm việc chứ không phải năng lực học tập. Đây là lý do cơ bản để Fareed Zakaria khẳng định sự vượt trội của “công nghệ đào tạo nguồn nhân lực” Mỹ so với phần còn lại của thế giới – không phải số lượng, mà chất lượng mới là yếu tố quyết định cuộc chơi. Ông nhận định: “Các hệ thống giáo dục khác dạy bạn cách làm bài thi, hệ thống giáo dục của nước Mỹ dạy bạn tư duy”.
Aaron W.Hughey và Kenneth J .Mussnug. Thiết kế hiệu quả chương trình đào tạo nhân viên. Tạp chí đào tạo chất lượng {Trực tuyến}, Tập 5 – số 2, 2007. Tác giả nghiên cứu vấn đề đào tạo nhân viên là điều cần thiết cho tổ chức và sự tiến bộ của
tổ chức, hơn nữa, đào tạo nhân viên sẽ làm tăng sự hài lòng của họ đối với công việc và tạo điều kiện cho nhân viên cập nhật các kỹ năng cần thiết, làm tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức. Sự hài lòng trong công việc là một động lực quan trọng cho hiệu suất làm việc của nhân viên và tác động tích cực đến doanh thu của tổ chức.
Goldstein và Gilliam. Các vấn đề về hệ thống đào tạo trong năm 2000. Trong: Tạp chí đào tạo chất lượng {Trực tuyến}, 2000. Tác giả cho rằng: “chức năng quản lý nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các tổ chức duy trì khả năng cạnh tranh. Áp lực cạnh tranh và Khách hàng ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp phải có những sản phẩm chất lượng cao và những dịch vụ đi kèm, việc đổi mới công nghệ cần phải được đào tạo. Nhân viên cần được trang bị các kỹ năng tinhvi hơn trong việc giải quyết các vấn đề. Các tổ chức được cung cấp đội ngũ quản lý có chất lượng và nhân viên phải hiểu làm thế nào để giám sát và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ trong một nổ lực để theo kịp với mong đợi của người tiêu dùng”.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *