PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG DRC TRÊN TTCK VIỆT NAM

định giá cổ phiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KINH TẾ
—o0o—

 

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN TÀI CHÍNH

 

PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG DRC TRÊN TTCK VIỆT NAM

 

Lớp : Toán tài chính 53
Giảng viên hướng dẫn : 

 

Hà Nội, Tháng 5 / 2015

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 3

1.1. Các khái niệm về phân tích và định giá cổ phiếu 3
1.1.1. Các khái niệm về giá cổ phiếu 3
1.1.2. Các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu 4
1.1.3. Nguyên tắc cơ bản trong định giá cổ phiếu 7
1.2. Phương pháp phân tích cơ bản 8
1.2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty phát hành 8
1.2.2. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (FCFF) 15
1.2.3. Phương pháp thu nhập P/E 18
1.3. Phương pháp phân tích kỹ thuật (mô hình phục hồi trung bình) 20
1.3.1. Đặc điểm và ứng dụng của phân tích kỹ thuật 20
1.3.2. Các giả định 20
1.3.3. Mô hình phục hồi trung bình 21

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 23 Định giá cổ phiếu

2.1. Thông tin cơ bản 23
2.1.1. Giới thiệu chung 23
2.1.2. Dây chuyền sản xuất và hệ thống kiểm tra chất lượng 23
2.1.3. Các dòng sản phẩm của DRC 24
2.1.4. Hệ thống phân phối & khách hàng trong nước và quốc tế 25
2.1.5. Thành quả và vị thế của DRC 25
2.1.6. Chiến lược phát triển và đầu tư 25
2.2. Lịch sử hình thành 26
2.3. Bộ máy lãnh đạo 28
2.4. Công ty con và công ty liên kết 29
2.5. Cơ cấu sở hữu 29
2.6. Kết quả kinh doanh 31
2.7. Phân tích SWOT 32

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)………………………………………….…………34

3.1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản của DRC 34
3.1.1. Chỉ số khả năng sinh lời 34
3.1.2. Chỉ số tăng trưởng 36
3.1.3. Chỉ số thanh khoản 38
3.1.4. Chỉ số quản lý nợ 39
3.1.5. Chỉ số giá thị trường của DRC 41
3.2. Hệ số rủi ro beta 42
3.3. Định giá 43
3.3.1. Định giá bằng phương pháp thu nhập P/E 43
3.3.2. Định giá cổ phiếu DRC theo mô hình chiết khấu dòng tiền tự do toàn doanh nghiệp (FCFF) 44
3.3.3. Định giá cổ phiếu DRC sử dụng mô hình phục hồi trung bình 45
3.3.4. Tổng hợp kết quả định giá 49
3.4. Phân tích và định giá cổ phiếu DRC theo phương pháp phân tích kỹ thuật 50
3.5. So sánh xu thế giá 51
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53

 

DANH MỤC HÌNH – Định giá cổ phiếu

 

Hình 1.1: Mô hình phân tích 5 lực lượng cạnh tranh cho phân tích ngành 5
Hình 2.1: Cơ cấu sở hữu của DRC 29
Hình 3.1. ROA của cổ phiếu DRC và của ngành cao su từ năm 2011-2014 35
Hình 3.2. ROE của cổ phiếu DRC và của ngành cao su từ năm 2011-2014 36
Hình 3.3. Chỉ số thanh khoản của cổ phiếu DRC từ năm 2011-2014 39
Hình 3.4. Tỷ số nợ trên tài sản của cổ phiếu DRC và của ngành 40
Hình 3.5. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của cổ phiếu DRC và của ngành 40
Hình 3.6. P/E của cổ phiếu DRC và của ngành cao su từ năm 2011-2014 41
Hình 3.7. Đồ thị chuỗi loga giá DRC 46

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

TTCK Thị trường chứng khoán
P/E Price to Earning Ratio
FCFF Mô hình chiết khấu dòng tiền tự do
ROA Return on total assets
ROE Return on common equity
EPS Earnings per share
CBCNV Cán bộ công nhân viên
HĐQT Hội đồng quản trị
GĐ Giám đốc
BKS Ban kiểm soát
CTCP Công ty cổ phần
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
VCSH Vốn chủ sở hữu
PP Phương pháp
SIM Mô hình chỉ số đơn
SMA Simple Moving Average
RSI Relative strength index

 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán hiện nay đã có mặt ở rất nhiềuiquốc gia và ngày càg chứng tỏ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế – tàiichính thế giới. Đây không chỉ là nơi giúp các doah nghiệp huy động vốn phụcivụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, mà còn là mộtikênh đầu tư hiệu quả và vô cùng hấp dẫn đốiivới các nhà đầu tư.
Thị trườngichứng khoániViệt Nam sau hơn 10 năm hoạt độngiđã đạt được nhiều thành tựu quanitrọng, tuy nhiên vẫn tồn tại những yếu kémivà chứa đựng không ít rủi ro. Nguyêninhân một phần do thị trường chứng khoániViệt Nam vẫn còn non trẻ, khung phápilý chưa được hoàn thiện và các nhà đầuitư chưa thực sự hiểu biết và có kiến thứcichuyên sâu vềilĩnh vực này.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu chung của đề tàiinày là nghiên cứu lý thuyết định giáicổ phiếu và các mô hình định giá cổ phiếuiđã được áp dụng ở một số thị trườngiphát triển.
Cụ thể là hiểu được kháiiniệm và đặc điểm của định giá cổiphiếu, nghiên cứu mô hình định giá cổ phiếuiDRC, qua đó đưa ra khuyến nghị đầu tư.

3. Khái quát phương pháp tiến hành đề tài

Phương pháp nghiênicứu chính của đề tàiilà phương phápiphân tích báo cáo tài chính qua các năm, ichiết khấu dòng tiền, iphân tíchichuỗi giá theo thời gian.
Phương pháp thu thập thông tin qua internetiqua các trang tìm kiếm như www.google.com, www.en.wikipedia.org, www.cafef.vn, www.vietstock.vn www.cophieu68.com, www.ndh.vn,… và sử dụng số liệu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp DTH Việt Nam.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đềitài tập trung vào giới thiệuivề các mô hình định giá cổ phiêu dựa trên một vàiikiến thức phân tích cơ bản vềicổ phiếu và một số mô hình định giá cổ phiếu đãiđược học trong môn học Cácimô hình định giá tài sản tài chính. Ngoài ra còniáp dụng kiến thức của môniPhân tích kỹ thuật để phân tích động thái của chuỗiigiá cổ phiếu trong ngắn hạnivà dài hạn.
Về thực hành, áp dụngimô hình đối với dữ liệu trong các báoicáo tài chính qua các năm của Công ty và dữiliệu giá cổ phiếu DRC kể từ khi giainhập thị trường chứng khoán. i

5. Kết cấu của khóa luận

Chuyên đề này gồm 3 chương
Chương 1: Lý thuyết về phân tích và định giá cổ phiếu
Chương này hệ thốngihóa các lý thuyết về phân tích vàiđịnh giá cổ phiếu, giới thiệu những phươngipháp phân tích và định giáicổ phiếu sẽ sử dụng.
Chương 2: Tổng quan về Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng DRC
Chương này đưa ra những giới thiệu chung về công ty, cơ cấu tổ chức cũng như chiến lược phát triển của công ty…
Chương 3: Phân tích và định giá cổ phiếu DRC
Chương này tập trung phân tích và định giá cổ phiếu DRC theo các phương pháp thích hợp đểitừ đó đưa ra nhận định đầu tưitrong ngắn hạn, trung hạn và dàiihạn.

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 

1.1. Các khái niệm về phân tích và định giá cổ phiếu
1.1.1. Các khái niệm về giá cổ phiếu

 Mệnh giá
Mệnh giá là giáitrị danh nghĩa, một con số ước lệiquy định vào thời điểm ban đầu của quy trìnhicông ty cổ phần chào bániraicông chúng. Ở Việt Nam, mệnh giá cổ phiếu lài10.000 đồng. Khi công ty đãiniêm yết trên sàn thì không ai quan tâm đến giá bán đó nữa. ii

 Giá sổ sách
Giá sổ sách là giáiđược xác địnhidựa trên số liệu sổ sáchicủa công ty. Nếu công ty chỉ phát hành cổiphiếu thường thì giá sổ sách của cổiphiếu thường bằng vốn chủ sở hữu chia choitổng số cổ phiếuithường đang đượcilưu hành.

 

 Giá thị trường

Giá thị trường làigiá cổ phiếu trênithị trường tại cácithời điểm khác nhau. Thị giá cổ phiếu biếniđộng thường xuyên và phụ thuộc vàoirất nhiều yếu tố trong đó có các yếu tố kinhitế và phi kinh tế. Tuyinhiên nhân tốichính tác động là quan hệ cung cầu cổ phiếuitrên thị trường. i

 Giá trị nội tại cổ phiếu
Giá trị nội tại hayicòn gọi làiGiá hợp lý của cổ phiếu là mứcigiá thể hiện một bộ phận giá trị củaicôngity niêm yết. Công ty có giá trị caoithì cổ phiếu có giá hợp lý cao và ngượcilại.

• Mối quan hệ giữa giá hợp lý và giá thị trường của cổ phiếu

Do thị giá biến độngithường xuyên trên thị trường nênithông thường khi nhắc đến một cổiphiếu ngườiita thường nghĩ đến giá thịitrường của nó. Còn giá hợp lý cần có quáitrình phânitích kĩilưỡng lâu dài mớiicó thể đánh giá một cách chính xác được. iVì vậy giá hợp lý vàigiá thị trườngithường khác nhau và mức độ chênh lệch phụithuộc vào mứcihiệu quả của thị trường. Một cổiphiếu được gọi là định giá đúngikhi giá thịitrường có giáitrị bằng với giá hợpilý. Khi giá thị trường cao hoặc thấpihơn giáihợp lý của cổiphiếu thì khi đó cổiphiếu được gọi là định giá cao hayithấp. Cổiphiếu được định giá cao là cổ phiếui “đắt”, cổ phiếu được định giáithấpilà cổ phiếu “rẻ”. Các nhà đầu tư muaicổiphiếu “rẻ” và bán cổ phiếu “đắt”.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *