ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN NUÔI TÔM TẠI HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH

Hiệu quả đầu tư của dự án

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–*****——-

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN NUÔI TÔM TẠI HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI THIÊN SƠN

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NUÔI TÔM

1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU 6 TƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6
1.1.2 Đặc điểm của các dự án nuôi tôm 7
1.1.3 Vai trò của việc đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án nuôi 8 tôm
1.2 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC 9 DỰ ÁN NUÔI TÔM
1.2.1 HIỆU QUẢ KINH TẾ 9
1.2.2 Hiệu quả kinh tế – xã hội 16
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 32 CỦA CÁC DỰ ÁN NUÔI TÔM
1.3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 32
1.3.2 Khoa học công nghệ, kỹ thuật 33
1.3.3 Nguồn nguyên liệu 33
1.3.4 Thị trường tiêu thụ 34
1.3.5 Nguồn vốn 36

CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  NUÔI TÔM

2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH THỦY SẢN VÀ DỰ ÁN ĐẦU 37 TƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH THỦY SẢN 37
2.1.2 Các kết quả đạt được chủ yếu của ngành thủy sản 39
2.2.1 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 51
2.2.2 Hiệu quả xã hội 53
2.2.3 Bảo vệ tài nguyên môi trường 58
2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN NUÔI TÔM HUYỆN THÁI THỤY, 60

2.3.1 TỈNH THÁI BÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH

2.3.2 Các kết quả của mô hình 69

CHƯƠNG3.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NUÔI TÔM

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NUÔI 76
TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2010
3.2 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 80
3.2.1 GIẢI PHÁP VỀ CON GIỐNG 80
3.2.2 Nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ quản lý dự án và lao
3.2.3 Huy động được nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ gặp khó khăn 83
3.2.4 Tiếp tục thực hiện tốt chương trình khuyến ngư nhằm giúp 84 các nhà đầu tư kiến thức, thông tin tư vấn, tư vấn phổ biến
3.3 KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 86
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
PHỤ LỤC 96

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ

Bảng 2.1: Phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản 44
Bảng 2.2: Cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất tính bình quân cho 1ha/năm 46
Bảng 2.3 : Thống kê cơ cấu chi phí sản xuất 49
Bảng 2.6 : Thống kê mô tả chi phí, loại nhuận bình quân 1ha/năm 62
Bảng 2.8: Hệ số (a) trong mô hình ước lượng 70
Bảng 3.1 : Một số chỉ tiêu nuôi trồng thủy sản chủ yếu 77
Hình 2.5: Tương quan giữa lợi nhuận và chi phí thuốc phòng chữa bệnh ………. 66

Hình 2.6: Tương quan giữa lợi nhuận và doanh thu ……………………………………. 67

LỜI NÓI ĐẦU

Ngay từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá VII năm 1993. Thuỷ sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5%/năm. Thuỷ sản Việt Nam đã góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản ở nước ta đã phát triển rất nhanh chóng. Nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay chủ yếu là nghề nuôi tôm sú chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 30% sản lượng) trong tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản.  Thực tế đã chỉ rõ để tiếp cận với việc đánh giá hiệu quả của các dự án nuôi tôm đòi hỏi phải có thời gian.

1. Mục đích nghiên cứu của luận văn

Đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm góp phần đưa nghề nuôi tôm huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững:

Đánh giá được hiệu quả của việc phát triển dự án nuôi tôm ở huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.

Xác định được những vấn đề còn tồn tại trong nuôi tôm ở huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.
Đề xuất được một số giải pháp định hướng cho nghề nuôi tôm ở huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình phát triển hiệu quả và bền vững.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Hiện trạng nuôi tôm của dự án và tập trung vào nghiên cứu về các mặt: hiệu quả kinh tế, kinh tế – xã hội (lao động, việc làm, thu nhập, phân hóa giàu nghèo, giao thông, giáo dục…), bảo vệ tài nguyên sinh thái và môi trường.
– Các hộ tham gia nuôi tôm trong vùng dự án tại huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.
– Biểu mẫu, số liệu điều tra hộ nuôi tôm năm 2005.

– Tổng quan hiện trạng phát triển thủy sản của huyện từ năm 2002 đến

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chung:

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp nghiên cứu hệ thống, tư duy trừu tượng, phương pháp thống kê, qui nạp. Phương pháp tiến hành cụ thể :

– Phương pháp điều tra khảo sát

+ Phỏng vấn hộ nuôi tôm điền vào biểu mẫu điều tra

+ Phương pháp phỏng vấn nhanh có sự tham gia của người dân (PRA)

+ Tham quan các đầm nuôi tôm

Luận văn có sự kết hợp giữa kết quả nghiên cứu cơ bản, vận dụng toán học vào kinh tế.

4. Dự kiến những đóng góp mới của Luận văn

Thấy rõ những mặt được và chưa được của dự án đầu tư nuôi tôm góp phần phát triển kinh tế bền vững vùng nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chính sách quản lý nhằm khai thác tối đa hiệu quả đầu tư dự án nuôi tôm.

5. Kết cấu của luận văn

Tên luận văn: Đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án nuôi tôm tại huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đầu tư và hiệu quả đầu tư nuôi tôm Chương 2: Thực trạng hiệu quả của dự án đầu tư nuôi tôm
Chương 3: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án đầu tư nuôi tôm

CHƯƠNG I.  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NUÔI TÔM

1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

– Trên góc độ quản lý: Dự án đầu tư là công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra kết quả kinh tế, tài chính trong một thời gian dài.
– Trên góc độ kế hoạch hoá: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết của công cuộc đầu tư sản xuất kinh doanh. Dự án đầu tư là một hoạt động kinh tế riêng biệt nhỏ nhất trong công tác kế hoạch hoá nói chung.

– Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra kết quả cụ thể trong thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực nhất định.

Hiệu quả đầu tư của dự án

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *