HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC CÁC HÌNH iii
LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 5
1.2.1. Phân loại tài sản của doanh nghiệp 6
1.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 10
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp 17
1.3.1. Nhân tố khách quan 17
1.3.2. Nhân tố chủ quan 21

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31

2.1. Cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu 31
2.2. Phương pháp nghiên cứu 31
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 31
2.2.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu 32
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 32

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM 38

3.1. Khái quát về của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 38
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ 38
3.1.2. Đặc điểm sản suất kinh doanh 39
3.1.3. Cơ cấu tổ chức – nhân sự 40
3.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 41
3.1.5. Khái quát về tình hình tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2015 44
3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 52
3.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản 53
3.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH 55
3.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSDH 62
3.2.4. Phân tích Dupont 63
3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 66
3.3.1. Kết quả đạt được 66
3.3.2. Hạn chế 69
3.3.3. Nguyên nhân 70

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM 77

4.1. Định hướng phát triển 77
4.1.1. Định hướng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam 77
4.1.2. Định hướng phát triển của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 79
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 80
4.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH 80
4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH 86
4.2.3. Một số giải pháp chung khác 88
4.3. Một số kiến nghị 93
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA
1 BCTC Báo cáo tài chính
2 BĐS Bất động sản
3 BQ Bình quân
4 CBCNV Cán bộ công nhân viên
5 CTCP Công ty cổ phần
6 DABACO Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
7 HĐQT Hội đồng quản trị
8 KCN Khu công nghiệp
9 MTV Một thành viên
10 SXKD Sản xuất kinh doanh
11 TĂCN Thức ăn chăn nuôi
12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
13 TSCĐ Tài sản cố định
14 TSCĐ HH Tài sản cố định hữu hình
15 TSDH Tài sản dài hạn
16 TSNH Tài sản ngắn hạn
17 TSTC Tài sản tài chính

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Cơ cấu tổ chức của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 42
2 Bảng 3.2 Tình hình SXKD của Công ty 43
3 Bảng 3.3 Cơ cấu tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 44
4 Bảng 3.4 Cơ cấu TSNH của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 48
5 Bảng 3.5 Cơ cấu TSDH của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 50

6
Bảng 3.6 Hệ số hao mòn TSCĐ HH của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
52

7
Bảng 3.7 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
53

8
Bảng 3.8 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSNH của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
56

9
Bảng 3.9 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
60

10
Bảng 3.10 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSDH của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
62
11 Bảng 3.11 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 64
12 Bảng 3.12 Cơ cấu tài trợ của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 67

13
Bảng 3.13 Vốn lưu động ròng của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam

DANH MỤC CÁC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang

1
Hình 3.1 Mô hình khép kín 3F của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam
39
2 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 41
3 Hình 3.3 Cơ cấu tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 45

4
Hình 3.4 Cơ cấu TSNH của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam năm 2014
46

5

Hình 3.5 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam và trung bình ngành SXKD

54

6
Hình 3.6 Nhóm chỉ tiêu về vòng quay tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam và trung bình ngành SXKD
57

7
Hình 3.7 Nhóm hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam và trung bình ngành SXKD
61
8 Hình 3.8 Cơ cấu tài trợ của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam 67
9 Hình 3.9 Diễn biến tỷ giá và Dollar – index từ 01/2012 đến 5/2015 73

 

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có những đặc thù về cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh và những mục tiêu phát triển khác nhau. Song mục tiêu bao trùm nhất đối với tất cả các doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu.
Để thực hiện mục tiêu trên, vấn đề sử dụng tài sản trở thành nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu quả sẽ giúp cho quá trình hoạt động SXKD diễn ra thông suốt và đạt kết quả kinh tế cao hơn. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu công ty.
Trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp cần có nhiều biện pháp giải quyết những khó khăn đó. Vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản càng được quan tâm đặc biệt.
CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam được thành lập dưới hình thức CTCP. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thức ăn chăn nuôi; giống và thịt gia súc, gia cầm, thủy sản. Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà ở và đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ. Do hoạt động đa lĩnh vực, nên vấn đề quản lý sử dụng tài sản là yêu cầu được công ty đặt lên hàng đầu. Trong thời gian qua, công ty đã quan tâm đến hiệu quả sử dụng tài sản và đã đạt được những thành công nhất định. Nhờ đó, khả năng cạnh tranh cũng như quy mô của công ty ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để có thể tồn tại và phát trển bền vững thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một trong những vấn đề quan trọng của công ty. Xuất phát từ tầm quan trọng và thực trạng sử dụng tài sản tại công ty, tôi đã chọn đề tài “Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam” làm luận văn thạc sỹ kinh tế với mong muốn đóng góp những ý kiến của mình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam.

2. Tình hình nghiên cứu

Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản được trình bày trong các tài liệu đã được xuất bản. Trên cơ sở đó, đã có một số công trình, đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý về hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các nghiên cứu đó thường đi phân tích từng mảng riêng của quá trình sử dụng tài sản, hiệu quả quản lý tài sản của doanh nghiệp mà chưa nêu bật được sự gắn kết giữa các giai đoạn của quá trình luân chuyển tài sản để có cái nhìn toàn diện và sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các giai đoạn.
Đề tài “Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam” được thực hiện với mong muốn đánh giá thực trạng hoạt động sử dụng tài sản của công ty, nêu lên cái nhìn tổng hợp và sự tác động giữa giai đoạn huy động tài sản và giai đoạn sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, thực tế tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam. Qua đó tìm ra những nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở hệ thống hóa những lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản, luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam.
 Nhiệm vụ nghiên cứu:
 Hệ thống hóa các khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý nguồn tài sản ở các doanh nghiệp.
 Phân tích thực trạng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam trong thời gian qua, những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty.

 

4. Câu hỏi nghiên cứu

Quá trình thực hiện đề tài được thực hiện bằng việc trả lời một số câu hỏi nghiên cứu như sau:
 Cơ sở lý luận cho việc phân tích hiệu quả hoạt động sử dụng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam là gì?
 Tình hình sử dụng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam như thế nào?
 Điểm mạnh và điểm yếu của công ty và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những bất ổn trong hoạt động sử dụng tài sản mà Công ty đang gặp?
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp.
 Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam trong thời gian 4 năm 2012, 2013, 2014 và 2015.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu phổ biến: Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh… để tiến hành nghiên cứu thông qua các báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các viết tắt và phần phụ lục, luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nhìn chung, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.
“Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CTCP Xuất nhập khẩu Than – VINACOMIN”, Luận văn Thạc sỹ 2006, lưu tại Học viện Tài chính, của tác giả Lê Thị Huyền Trang đã nêu ra một số lý luận cơ bản về vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại CTCP Xuất nhập khẩu than. Ngoài ra, bài viết đã nêu lý luận và phương pháp quản trị vốn lưu động bằng tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của CTCP Hàng hải Hà Nội”, Luận văn Thạc sỹ 2008, lưu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dung đã phân tích và chỉ ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP Kính VIGRACERA Đáp Cầu”, Luận văn Thạc sỹ 2009, lưu tại Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, của tác giả Ngô Thị Thanh Huyền đã làm rõ về mặt lý luận quá trình luân chuyển vốn trong CTCP kính Đáp Cầu, từ quá trình đưa vốn vào kinh doanh, đến việc đánh giá thực trạng sử dụng vốn của công ty, từ đó tìm ra những nguyên nhân cơ bản và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng”, Luận văn Thạc sỹ 2012, lưu tại Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, của tác giả Đào Thị Thu Huyền đã chỉ ra những thành công, hạn chế của công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng trong việc sử dụng tài sản. Từ đó, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn trong quản lý, nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *