Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tại Công ty Cổ phần 482

Hoàn thiện công tác đào tạo - Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
2. MỤC TIÊU 2
2.1. Mục tiêu chung của đề tài 2
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu 2
3.2. Phạm vi nghiên cứu 2
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
4.1. Số liệu thứ cấp 3
4.2. Số liệu sơ cấp 3
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 4

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4
1.1.1. Khái niệm Nhân lực 4
1.2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 9
1.2.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác đào tạo nhân lực 9
1.2.2. Nội dung 15
1.2.3. Hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 21
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 24
1.3.1. Yếu tố bên ngoài 24
1.3.2. Yếu tố bên trong 25
KẾT LUẬN CHƯƠNG I 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ 28

2.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ 28
2.2. THỰC TRẠNG VỀ NHÂN LỰC 31
2.2.1. Về số lượng và cơ cấu lao động 31
2.2.2. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ lao động 33
2.2.4. Đánh giá chung chất lượng đội ngũ lao động 36
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ 38
2.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 53
2.5. TÓM TẮT ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM 60
2.5.1. Ưu điểm 60
2.5.2. Nhược điểm 61
KẾT LUẬN CHƯƠNG II 64

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ 65

3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020 65
3.2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MACADAMIA QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2014-2018 VÀ ĐẾN 2025 66
3.2.1. Quan điểm về đào tạo 66
3.2.2. Mục tiêu và định hướng chiến lược 67
3.3. GIẢI PHÁP 1: Xây dựng kế hoạch và giáo trình đào tạo 68
3.4. GIẢI PHÁP 2: Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực cho từng vị trí công việc 71
3.5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 78
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 86
PHẦN KẾT LUẬN 87

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế trong 5 năm (2010 – 2014) 29
Bảng 2.2. Cơ cấu lao động của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế năm 2012-2014 32
Bảng 2.3. Thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ lao động Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế 33
Bảng 2.4. Thực trạng về đáp ứng tiêu chuẩn trình độ của đội ngũ lao động gián tiếp 34
Bảng 2.5. Thực trạng về đáp ứng tiêu chuẩn trình độ của đội ngũ lao động trực tiếp 35
Bảng 2.6. Thực trạng về nhu cầu và kết quả thực hiện công tác đào tạo của công ty trong thời gian qua (2010-2014) 39

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế 30
Hình 2.2. Cơ cấu bộ máy làm công tác đào tạo và phát triển nhân lực 58
Hình 3.1. Sơ đồ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 68
Hình 3.2. Phiếu điều tra đánh giá nhân viên viên với chương trình đào tạo 82
Hình 3.2. Phiếu đánh giá kết quả đào tạo 82

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người luôn tham gia vào các loại hoạt động của xã hội trong đó gồm có hoạt động kinh tế. Ta có thể hiểu hoạt động kinh tế là hoạt động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, hoạt động này giúp cho con người tồn tại. Yêu cầu đặt ra là phải làm thế nào để nâng cao chất luợng nguồn nhân lực? Một trong những đòi hỏi và yếu tố quan trọng đó là công tác đào tạo nhân lực. Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế là một trong những doanh nghiệp mạnh. Công tác đào tạo nhân lực những năm vừa qua cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

2. MỤC TIÊU

2.1. Mục tiêu chung của đề tài
Nhằm xây dựng Công ty hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý lao động theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến của đội ngũ lao động Công ty.

2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài

– Xác định các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế.
– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế nhằm giúp Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế hoàn thành mục tiêu, chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Là toàn bộ cán bộ quản lý và CBCNV làm chuyên môn nghiệp vụ từ các phòng ban đến các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về nội dung: nghiên cứu về công tác quản lý đào tạo của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế.
– Về không gian: nghiên cứu ở phạm vi Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế.
– Về thời gian: số liệu công tác tổ chức đã thực hiện từ năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 và định hướng đến năm 2025.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, phương pháp chuyên gia để làm sáng tỏ cụ thể hóa nội dung nghiên cứu. Đặc biệt phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm nền tảng chỉ đạo toàn diện các vấn đề nghiên cứu trong luận văn.
Luận văn thực hiện trên cơ sở kết hợp nghiên cứu các tài liệu sẵn có về lý thuyết và thực tiễn công tác đào tạo đồng thời trực tiếp điều tra, tổng hợp, khảo sát, thực hiện mô tả, so sánh, đối chiếu, suy luận logic…

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động đào tạo nhân lực.
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia Quốc Tế.

 

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1.1.1. Khái niệm Nhân lực
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về nhân lực, tùy theo cách hiểu và cách tiếp cận khác nhau mà có cách nhìn nhận khác nhau.
Theo giác độ vĩ mô thì nhân lực là dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Tổng cục Thống kê khi tính toán nhân lực xã hội còn bao gồm cả những người ngoài tuổi lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân. Từ hai giác độ vĩ mô và vi mô cho thấy: Nhân lực là tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội. Nhân lực bao gồm toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực. 

1.1.2. Khái niệm, nội dung và chức năng quản trị nhân lực

1.1.2.1. Khái niệm quản trị nhân lực
Vào những năm 1920, quản trị nhân lực là nhiệm vụ chủ yếu của các nhà quản trị cấp thấp, bao gồm những hoạt động cụ thể như thuê. Với sự phát triển của khoa học, đến những năm 1980, những nhà quản trị nhân lực được đặt ở vị trí cấp cao. Ngày nay quản trị nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp.

Hoàn thiện công tác đào tạo

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *