Giải pháp hoàn thiện hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam

thu mua trong chuỗi cung ứng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THU MUA TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM

 

LUẬN VĂN  KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠT ĐỘNG THU MUA TRONG CHUỖI CUNG ỨNG 5

1.1. Khái niệm về hoạt động thu mua chuỗi cung ứng 5
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động thu mua  huỗi cung ứng 9
1.2.1. Chỉ tiêu về chủng loại 10
1.2.2. Chỉ tiêu về số lượng 10
1.2.3. Chỉ tiêu về chất lượng 10
1.2.4. Chỉ tiêu về thời gian 11
1.2.5. Chỉ tiêu về chi phí 11
1.3. Nhân tố tác động đến hoạt động thu mua  chuỗi cung ứng 11
1.3.1. Nhân tố bên trong 12
1.3.2. Nhân tố bên ngoài 18
1.4. Bài học rút ra từ các công trình nghiên cứu có liên quan 20
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU MUA TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM

 

2.1. Tổng quan về Doosan Việt Nam ……………………………………………………………….25
2.1.1. Thông tin chung của Doosan Việt Nam 25
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Doosan Việt Nam 29
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Doosan Việt Nam 35
2.2. Thực trạng hoạt động thu mua chuỗi cung ứng tại Doosan Việt Nam 38
2.2.1. Thực trạng về chủng loại 38
2.2.2. Thực trạng về số lượng 40
2.2.3. Thực trạng về chất lượng 43
2.2.4. Thực trạng về thời gian 46
2.2.5. Thực trạng về chi phí 49
2.3. Nhân tố tác động đến hoạt động thu mua trong cung ứng tại Doosan Việt Nam 51
2.3.1. Nhân tố bên trong 52
2.3.2. Nhân tố bên ngoài 64
2.4. Khảo sát các nhân tố tác động đến hoạt động thu mua chuỗi cung ứng tại Doosan Việt Nam 67
2.5. Đánh giá hoạt động thu mua chuỗi cung ứng tại Doosan Việt Nam 79
2.5.1. Điểm mạnh của hoạt động thu mua tại Doosan Việt Nam 80
2.5.2. Điểm yếu của hoạt động thu mua tại Doosan Việt Nam 81
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 83

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THU MUA TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM 84

3.1. Kết luận 84
3.2. Định hướng phát triển Doosan Việt Nam trong thời gian tới 85
3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu mua  chuỗi cung ứng tại Doosan Việt Nam 86
3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận thu mua 88
3.3.3. Nâng cấp quy trình hoạt động thu mua 89
3.3.5. Kiến nghị đối với nhà nước về hệ thống chính sách kinh tế 91
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 92

KẾT LUẬN 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC

Biểu đồ 2.2: Chủng loại hàng hóa theo mục đích sử dụng 40

Biểu đồ 2.3: Độ chính xác của chỉ tiêu số lượng 2017 đến quý I/2019 41

Biểu đồ 2.4: Độ chính xác số lượng chủng loại hàng hóa theo đặc điểm sản xuất quý I/2019 42
Biểu đồ 2.5: Độ chính xác số lượng chủng loại hàng hóa theo mục đích sử dụng quý I/2019 43
Biểu đồ 2.6: Nhóm các tiêu chí chất lượng có thể so sánh được 2017 đến quý I/2019 45
Biểu đồ 2.7: Thời gian trung bình của hoạt động thu mua 2017 đến quý I/2019

Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ giới tính của nhóm người được khảo sát 72

Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ độ tuổi của nhóm người được khảo sát 73

Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ thời gian công tác của nhóm người được khảo sát 73

 

II. Danh mục sơ đồ

Sơ đồ 1.1: Nhân tố tác động đến hoạt động thu mua 23
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Doosan Việt Nam 29
Sơ đồ 2.2: Quy trình khảo sát 68

III. Danh mục bảng

Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn nhân lực của Doosan Việt Nam 32
Hình 2.2: Sản phẩm lò hơi của Doosan Việt Nam 33
Hình 2.3: Sản phẩm thiết bị nâng hạ của Doosan Việt Nam 34
Hình 2.4: Sản phẩm thiết bị khử nước mặn của Doosan Việt Nam……..35
Hình 2.5: Giao diện phần mềm ERP trong quản lý hoạt động thu mua 58
Hình 2.6: PR – Purchase Requisition 59
Hình 2.7: PO – Purchase Order 61
Hình 2.8: Receiving Transaction List 63

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Điều này sẽ khiến cho cạnh tranh trở nên gay gắt buộc các doanh nghiệp phải hoàn thiện tất cả mọi hoạt động để nâng cao sự phát triển. Có thể thấy, các hoạt động trong chuỗi cung ứng đóng vai trò vô cùng quan trọng và hoạt động thu mua là tiền đề cho các hoạt động sản xuất khác. Từ đó nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của hoạt động thu mua nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện. Báo cáo tổng hợp, thông tin dữ liệu từ nội bộ các phòng ban của Doosan Việt Nam, nhận định được nhân tố tác động kết hợp với thực trạng.

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam cũng sẽ gặp phải nhiều tác động tích cực lẫn tiêu cực, tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Chính vì thế mà cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên khốc liệt. Để thực hiện được điều đó thì tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đối với sự phát triển của doanh nghiệp càng không thể phủ nhận. Chính vì vậy việc xây dựng được chuỗi cung ứng hoạt động một cách hoàn hảo. Hoạt động của chuỗi cung ứng bao gồm nhiều hoạt động kết hợp chặt chẽ với nhau như lập kế hoạch. Để theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, hoạt động thu mua vẫn chưa được thực sự chú ý quan tâm. Trong khi đó, thu mua là một hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động chuỗi cung ứng. Doosan Việt Nam là một doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

– Nhận định các nhân tố tác động đến hoạt động thu mua của Doosan Việt Nam.

– Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu mua  tại Doosan Việt Nam.

 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối với luận văn này, tác giả đã áp dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng giản đơn theo phương pháp thống kê mô tả để đánh giá hoạt động thu mua của Doosan Việt Nam. Nguồn dữ liệu thu thập được từ nguồn thông tin thứ cấp từ các báo cáo tổng hợp. Thông tin dữ liệu từ nội bộ các phòng ban của Doosan Việt Nam và khảo sát nhân viên của Doosan Việt Nam.

 

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

– Phạm vi không gian: Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam và tập trung vào thực trạng hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng của Doosan Việt Nam từ các nguồn thu thập dữ liệu điều tra khảo sát.
– Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến 06/2019.

5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN

Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng

Trong chương này, tác giả sẽ đưa ra những kiến thức nền tảng về khái niệm hoạt động thu mua và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động đó. Đồng thời đưa ra các nhân tố tác động đến hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam

Trong chương này, tác giả sẽ khắc họa cái nhìn tổng quan nhất về Doosan Việt Nam cũng như thực trạng của hoạt động thu mua tại Doosan Việt Nam. Bằng những lập luận, phân tích định tính và thu thập số liệu thống kê trong hoạt động thu mua của Doosan Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam
Nêu ra những định hướng phát triển của Doosan Việt Nam nói chung và hoạt động thu mua nói riêng trong thời gian tới, kết hợp những mặt mạnh cần phát huy và những mặt yếu kém còn hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng tại Doosan Việt Nam.

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠT ĐỘNG THU MUA TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

1.1. Khái niệm về hoạt động thu mua trong chuỗi cung ứng

1.1.1. Khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng
Hoạt động chuỗi cung ứng liên quan đến biến chuyển các tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu và các thành phần thành một sản phẩm hoàn chỉnh để giao cho khách hàng cuối cùng (người tiêu dùng). Bất kỳ điểm nào giá trị còn lại có thể tái chế được. Chuỗi cung ứng liên kết các chuỗi giá trị.

thu mua trong chuỗi cung ứng

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *