Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

———————

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ –CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH ỚNG ỨNG DỤNG

 

 

 

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH iii
PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xâydựng cơ bản từ ngân sách trung ương 5
1.2.1. Khái niệm về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xâydựng cơ bản từ ngân sách trung ương 5
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ NSTW 18
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách trung ương 20
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 28

Chuơng 2: Phương pháp nghiên cứu.

2.1. Dữ liệu, tài liệu nghiên cứu 29
2.1.1. Dữ liệu nghiên cứu 29
2.1.2. Tài liệu nghiên cứu 29
2.2. Khung phân tích của luận án 30
2.3. Các phương pháp nghiên cứu 30
2.3.1. Phương pháp tiếp cận của đề tài 30
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu tại bàn 32
2.3.3. Phương pháp quan sát 33
2.3.4. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm 33
2.4. Quy trình nghiên cứu 34
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 35

Chương 3: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

3.1. Giới thiệu về Công an tỉnh Vĩnh Phúc 36
3.1.1. Thông tin sơ lược vềCông an tỉnh Vĩnh Phúc 36
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ củaCông an tỉnh Vĩnh Phúc 36
3.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công an tỉnh Vĩnh Phúc 37
3.1.4. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công an tỉnh Vĩnh phúc .. 40
3.2. Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc 40
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 62

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

4.1. Mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tới 63
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc 63
4.2.1. Quán triệt các chỉ đạo của Nhà nước và Bộ Công an về công tác kế hoạch, đầu tư và quản lý dự án 63
4.2.2. Tăng cường công tác quản lý 64
4.2.3. Tăng cường năng lực tổ chức thực hiện 65
4.2.4. Về đảm bảo vốn cho các dự án thực hiện đúng tiến độ được duyệt … 65 4.2.5. Giải pháp về cơ chế quản lý điều hành 66
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 68
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BCA Bộ công an
2 NĐ Nghịđịnh
3 NSTW Ngân sách Trung ương
4 TT Thông tư

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Các dự án đã đàu tư tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc 40
Bảng 3.2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc 41
Bảng 3.3. Kết quả cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSTW tại Công an tỉnh Vĩnh phúc 44
Bảng 3.5. Giá trị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh phúc 50
Bảng 3.6. Tỷ lệ về mức đầu tư vốn đúng mục đích của Công an tỉnh Vĩnh Phúc 51
Bảng 3.7. Hệ số huy động TSCĐ từ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc 52
Bảng 3.8. Cơ cấu thành phần vốn đầu tư 53

 

DANH MỤCHÌNH

Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu luận văn 34
Hỉnh 3.1. Cơ cấu tổ chức Công an tỉnh Vĩnh Phúc 38
Hình 3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSTW tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc 43

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương đối với ngành công an giữ một vai trò rất quan trọng để hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ổn định kinh tế chính trị của đất nước. Do đó, để lực lượng công an làm tốt vai trò chức năng của mình thì Nhà nước và Bộ công an phải có những hoạt động đầu tư nhằm đảm bảo và nâng cao nhu cầu làm việc, sinh hoạt và chiến đấu của cán bộ chiến sỹ.Hoạt động đầu tư quan trọng này chính là đầu tư xây dựng cơ bản. Mặt khác, do là lực lượng có tính chất đặc thù nên nguồn vốn cấp cho hoạt động đầu tư nói chung và đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng của Bộ Công an phần lớn từ Ngân sách Trung ương.

2. Câu hỏi nghiên cứu

2. Giải pháp nào đề hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng  tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc?
3. Bộ Công an cần làm gì để hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng?

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng,luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích này, luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi về mặt không gian: Không gian được lựa chọn để nghiên cứu là tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Thời gian nghiên cứu: Thời gian được lựa chọn cho nghiên cứu luận văn là giai đoạn 2011-2016.

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương dưới đây:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tưxây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương.
Chuơng 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xâydựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xâydựng cơ bản từ ngân sách trung ương tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Trung ương

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của tác giả Nguyễn Thái Hòa về “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tạiBộ công an”, 2013. Luận văn thạc sĩ tác giả Lê Xuân Kinh về “Tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSTW ở Bộ công an”, 2013. Tuy nhiên về tình hình cụ thể ở một đơn vị, địa phương. Do đó, các đề tài ít đề cập đến giác độ tổng thể của quản lý vi vô và vĩ mô, tác động qua lại giữa các chủ thể tham gia vận hành vốn,

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *