Hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

quản trị rủi ro ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

 

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

 

Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2014

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Lãi suất và rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng 4
1.1.1 Lãi suất 4
1.1.2 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 7
1.1.3 Rủi ro lãi suất 8
1.2 Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại 16
1.2.1 Khái niệm 16
1.2.2 Mục tiêu và ý nghĩa của quản trị rủi ro lãi suất 16
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất 18
1.3 Chuẩn mực Basel về quản trị rủi ro lãi suất 21
1.3.1 Hiệp ước Basel I 21
1.3.2 Hiệp ước Basel II 22
1.3.3 Hiệp ước Basel III 23
Kết luận Chương 1 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu
Việt Nam 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25
2.1.2 Cơ cấu tổ chức 25
2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 26
2.1.4 Kết quả kinh doanh trong thời gian qua 27
2.2 Diễn biến của lãi suất trên thị trường Việt Nam từ năm 2010 đến 2013 28
2.3 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 30
2.4 Thiết kế nghiên cứu 39
2.5 Kết quả nghiên cứu 47
Kết luận Chương 2 65

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 66

3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam đến năm 2020 66
3.1.1 Định hướng chung 66
3.1.2 Định hướng khâu quản trị rủi ro lãi suất 68
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện việc quản trị rủi ro lãi suất tại Eximbank 68
3.3 Một số giải pháp hỗ trợ hoàn thiện việc quản trị rủi ro lãi suất
3.3.1 Một số kiến nghị đối với Chính phủ 75
3.3.2 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 76
Kết luận Chương 3 77
KẾT LUẬN 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ALCO : Ủy ban quản lý TSN-TSC
BĐH : Ban điều hành
BGĐ : Ban giám đốc
CAR : Tỷ lệ an toàn vốn
CĐKT : Cân đối kế toán
CSTT : Chính sách tiền tệ
TMCP : Thương mại cổ phần
TS : Tài sản
TSC : Tài sản có
TSN : Tài sản nợ
TTTC : Thị trường tài chính
USD : Đồng Đô la Mỹ

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Các NHTM chú trọng quản lý rủi ro tín dụng như: rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái …Rủi ro lãi suất cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận, làm giảm giá trị thị trường của ngân hàng và giảm thu nhập của cổ đông. Việc quản trị rủi ro lãi suất cần được quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi các ngân hàng cụ thể là NH TMCP XNK Việt Nam phải có phương pháp xác định rủi ro lãi suất ở mức có thể chấp nhận. Có nhiều tác giả quan tâm đến vấn đề này và có nhiều nghiên cứu được thực hiện, nhưng các nghiên cứu này chủ yếu đề cập đến thực trạng quản trị RRLS của hệ thống NHTM Việt Nam nói chung. Tác giả nghiên cứu riêng đề tài này cho Ngân hàng thương mại.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu dự định giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây:
– Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân
hàng.
– Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Eximbank.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu :

– Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là tập trung điều tra, nghiên cứu tại
Eximbank trong giai đoạn 2011 – 2013.

4. Phương pháp nghiên cứu :

Trong nghiên cứu định lượng, thông tin thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0.

Thang đo sau khi được đánh giá bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố EFA.

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài :

Kết quả nghiên cứu sẽ chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị rủi ro lãi suất. Giúp Eximbank xây dựng chiến lược và chính sách nhằm hạn chế và kiểm soát được rủi ro lãi suất tốt hơn. Nghiên cứu này mong muốn thành một tài liệu tham khảo liên quan đến kinh doanh và quản trị rủi ro tại ngân hàng.

6. Kết cấu của luận văn:

Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu về quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Lãi suất và rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng

1.1.1 Lãi suất
1.1.1.1 Khái niệm về lãi suất
Lãi suất được tính theo thông lệ quốc tế là một năm. Trong nền kinh tế hàng hóa luôn tồn tại đồng thời hiện tượng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn tiền tệ giữa các chủ thể kinh tế. Ngân hàng đứng trung gian tập trung và phân phối lại vốn bằng tiền thông qua lãi suất đổi lại quyền được tạm thời sử dụng các khoản vốn này. Trong hoạt động ngân hàng, lãi suất là giá cả của quan hệ vay mượn hoặc cho thuê những dịch vụ. Tiền gửi và chứng khoán thường xuyên biến động.

1.1.1.2 Phân loại lãi suất

+ Lãi suất huy động vốn.
+ Lãi suất cho vay.
– Phân loại theo phương thức tính lãi, có:
+ Lãi suất cố định không đổi trong suốt thời gian hợp đồng.
– Phân loại theo nội dung kinh tế

quản trị rủi ro ngân hàng

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *