Quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên

quỹ đất công ích

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤC BIỂU iii
MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thưc tiễn về quản lý quỹ đất công ích.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 5
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận 8
1.2.1. Đất công ích: khái niệm, mục đích sử dụng và ý nghĩa kinh tế, xã hội 8
1.2.2. Quản lý nhà nước về đất đai 16
1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước đối với quỹ đất công ích trên địa bàn cấp quận 32
1.2.5. Tiêu chí đánh giá quản lý quỹ đất công ích trên địa àn cấp quận37
1.3. inh nghiệm quản l quỹ đất công ích của một số địa phương trong nước và bài học tham khảo cho quận Long Biện. 41
1.3.1. inh nghiệm của quận Cầu Giấy 41

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

2.1. Cơ sở phương pháp luận 45
2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 45
2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể áp dụng trong luận văn 46
2.2.1 . Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu 46
2.2.2. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 48
2.2.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp 49
2.2.5. Phương pháp so sánh 50
2.2.7. Các phương pháp khác 52

Chương 3: Thưc trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2005 – 2015.

3.1. Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất của quận Long Biên 54
3.2. Thực trạng quản l quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên theo một số “lát cắt” chính 60
3.2.1 Tổng quan về quỹ đất công ích trên địa àn quận ong Biên 60
3.2.2 iến động của quỹ đất công ích qua các năm thuộc giai đoạn 2005 – 2015) 61
3.2.3. Hoạt động quản lý nhà nước đối với quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên 62
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên 75
3.3.1. Những kết quả nổi bật 75
3.3.2. Những hạn chế lớn và nguyên nhân 77

Chương 4: Kiến nghị một số quan điểm và giải pháp về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội – giai đoạn 2016 – 2010, tầm nhìn 2030.

4.1. Một số quan điểm cơ bản góp phần hoàn thiện quản l nhà nước đối với quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên 80
4.2. Các nhóm giải pháp chủ yếu 83
4.2.1. Xây d ng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công ích đảm bảo khoa học, minh bạch, với s đồng thuận cao của nhân dân 83
4.2.2. Th c hiện đúng thẩm quyền, trình t , tránh tình trạng tùy tiện, gây lãng phí nguồn l c đất công ích 84
4.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho l c lượng cán bộ quản lý
4.2.4. Đổi mới căn ản công tác kiểm tra, kiểm soát trong quản lý nhà nước đối với đất công ích 86
4.2.5. Giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất công ích 88
KẾT LUẬN 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

1. BĐS Bất động sản
3. CQQ Chính quyền quận
4. ĐĐT Đất đô thị
5. Đ ĐĐ Đăng k đất đai
6. DN Doanh nghiệp
7. GPMB Giải phóng mặt băng
8. HĐND Hội đồng Nhân dân
10. KT- XH Kinh tế – xã hội
12. QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất
13. QHKH Quy hoạch kế hoạch
14. QLNN Quản lý nhà nước
15. QSDĐ Quyền sử dụng đất
16. QLĐĐ Quản l đất đai
17. SDĐ Sử dụng đất
18. TN & MT Tài nguyên và môi trường
19. UBND Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của quận Long Biên

Bảng 3.2 Diện tích đất công ích quận Long Biên năm 2005 và 2015

Bảng 3.3 Sự biến động diện tích đất công ích quận Long Biên qua các năm giai đoạn 2005 – 2015)

Bảng 3.4 Tình hình sử dụng quỹ đất công ích của quận Long Biên giai đoạn 2010 – 2015

Bảng 3.5 Tổng hợp kết quả giao đất thực hiện các dự án tính đến cuối năm 2015)

Bảng 3.6 Tổng hợp các dự án thu hồi đất tính đến cuối năm 2015)

 

DANH MỤC BIỂU

 

STT STT Tên bảng iểu Trang
1 Biểu 3.1 Bản đồ quận Long Biên 56
2 Biểu 3.2 Cơ cấu sử dụng đất năm 2015 quận Long Biên 58
Biểu 3.3 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015 66

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm vừa qua, công tác quản lý quỹ đất công ích luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quận quan tâm, thể hiện ở việc quận đã ban hành nhiều văn bản, chính sách nhằm quản lý tốt loại đất này, đặc biệt là trong bối cảnh quỹ đất công ích của quận có xu hướng giảm do tốc độ gia tăng của đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác quản lý quỹ đất công ích của quận cũng gặp không ít những khó khăn, bộc lộ một số tồn tại. Những vấn đề và hiện tượng tiêu cực này đã và đang ảnh hưởng bất lợi đến chính sách đất đai của Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của quận. Xuất phát từ l do đó, vấn đề đặt ra là phải quản lý quỹ đất công ích của quận như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả.

2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn

2.1. Mục đích nghiên cứu
Dựa trên các căn cứ khoa học được nghiên cứu, luận văn tập trung vào việc đề xuất một số quan điểm và giải pháp góp phần quản lý và sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở thành phố Hà Nội và nước ta trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và khảo cứu kinh nghiệm thực tiễn một số địa phương trong nước về quản l đất đai nói chung và quỹ đất công ích nói riêng;
– Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến quan điểm và giải pháp góp phần quản lý, sử dụng quỹ đất công ích có hiệu quả hơn trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Về nội dung: Luân văn tập trung nghiên cứu một số nội dung cơ bản của việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
– Về không gian: Các phường có quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
– Về thời gian: Việc đánh giá thực trạng tập trung vào giai đoạn 2005 – 2015; các giải pháp được đề xuất cho giai đoạn 2016 – 2020 và đặt trong tầm nhìn đến 2030.

4. Những đóng góp mới của luận văn

– Góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận chung về quản lý quỹ đất công ích.
– Phân tích, trạng quản lý quỹ đất công ích giai đoạn 2005 – 2015, chỉ ra những mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

– Đề xuất quan điểm, các giải pháp chủ yếu để quản l đất công ích hiệu quả trong thời gian tới.

5. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, th c tiễn về quản lý quỹ đất công ích.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thưc trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2005 – 2015.
Chương 4: Kiến nghị một số quan điểm và giải pháp về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội – giai đoạn 2016 – 2010, tầm nhìn 2030.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thưc tiễn về quản lý quỹ đất công ích.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Hiện nay, ở trong nước và ngoài nước, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu dưới hình thức và phạm vi khác nhau liên quan đến đến vấn đề quản l đất đai nói chung và quỹ đất công ích nói riêng. Dưới đây, xin điểm qua một số công trình có liên quan đến đề tài luận văn.
“Chính sách về đất đai” (Land policy – 2003) và “Chính sách DĐ của địa phương và s khuyến khích đầu tư” (Local land use policy and investment incentives – 2004) của Ngân hàng Thế giới: Những nghiên cứu này đã đưa ra chính sách quản l đất đai QLĐĐ); cảnh báo về những sai lầm trong các quy định, phương thức quản l và SDĐ của chính quyền địa phương có thể làm ảnh hưởng đến tốc độ và kiểu mẫu phát triển đô thị, cũng như sức ép của các quy định pháp luật đối với các nhà hoạch định chính sách có thể làm thay đổi những tác động được mong đợi trong quản l và SDĐ [23, tr231].

Quỹ đất công ích

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *