Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Bến xe Miền Tây

sự hài lòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
—————

 

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TY BẾN XE MIỀN TÂY

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2019

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1

1.1. Sự cần thiết của đề tài. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 3
1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
1.6. Phương pháp nghiên cứu. 4
1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 5
1.8. Kết cấu của luận văn. 5

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

2.1. Sự hài lòng trong công việc của người lao động 6
2.2. Sự gắn kết nhân viên với tổ chức 10
2.3. Đặc điểm của Công ty Vietnam ailines và tình hình nguồn nhân lực của Bến xe Miền Tây 14
2.3.1. Lịch sử phát triển của Công ty Vietnam ailines 14
2.3.2. Tình hình chung về nhân sự của Bến xe Miền Tây 15
2.4. Một số nghiên cứu có liên quan tới đề tài 19
2.5. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 27

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

3.1. Quy trình nghiên cứu 29
3.2. Thang đo lường các nhân tố nghiên cứu 30
3.2.1. Sự hỗ trợ của tổ chức 30
3.2.2. Trao đổi người đứng đầu 30
3.2.3. Lương và thưởng 31
3.2.4. Đào tạo 32
3.2.5. Sự hài lòng của nhân viên 33
3.2.6. Sự gắn kết nhân viên với tổ chức 33
3.3. Mẫu nghiên cứu 35
3.4. Thiết kế bảng hỏi và thang đo 36
3.4.1. Thang đo 36
3.4.2. Thiết kế bảng hỏi 37

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42

4.1. Mô tả chung về mẫu nghiên cứu 42
4.2. Phân tích độ tin cậy thang đo 42
4.3. Phân tích nhân tố khám phá 43
4.4. Phân tích nhân tố khẳng định 45
4.5. Phân tích hồi quy mối quan hệ giữa sự hài lòng và sự gắn kết của tiếp viên Bến xe Miền Tây theo mô hình SEM 48

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 52

5.1. Kết luận về kết quả nghiên cứu 52
5.2. Hàm ý quản trị 56
5.2.3 Phúc lợi xã hội và đánh giá của người quản lý với người lao động 58
5.2.4. Thực tiễn quản lý và thu hút người lao động 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1: Biểu đồ kết quả hồi quy SEM mối quan hệ sự hài lòng, sự gắn kết 49
Hình 5.1: Kết quả ước lượng mối quan hệ sự hài lòng tiếp viên và sự gắn kết tổ chức … 55

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

JCM: Job Characteristics Model JDI : Chỉ số mô tả công việc
LMX: Lý thuyết trao đổi người đứng đầu KMO: Kaiser – Mever – Olkin

 

ABSTRACT

The global economy is growing, leading to rapid growth of airlines. In the next 20 years, there will be tens of thousands of new commercial aircraft in operation, leading to a huge demand for personnel in the aviation industry, especially pilots and flight attendants. The scarcity of personnel in the aviation industry is continuing recently with the main reason being that the rapid growth of private aviation has caused brain drain in the aviation industry. This research will identify factors that influence the satisfaction and cohesion of flight attendants for Bến xe Miền Tây to provide appropriate directions and solutions for the organization. Based on the synthesis of theory and models, the author conducts formal and quantitative qualitative research.

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Sự cần thiết của đề tài. Về mặt lý luận

Đối với các tổ chức, sự hài lòng của nhân viên được coi là yếu tố chính đóng góp phần lớn vào sự thành công của tổ chức (Dalal, 2005). Nghiên cứu Bravendam Research Incorporation (2002) họ sẽ đóng góp cao hơn nhiều so với những nhân viên không hài lòng. Nhân viên hài lòng cung cấp chất lượng dịch vụ cao để nhắm mục tiêu khách hàng. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu góp phần tạo ra hiệu quả trong công việc(Saari và Judge, 2004). Mặt khác, thái độ tốt trong công việc gia tăng năng lực cạnh tranh cao hơn tổ chức khác cùng ngành nghề (Deb, 2006)

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Với đề tài trên, luận văn nghiên cứu nhằm những mục tiêu sau:
(1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng tố ảnh tới sự hài lòng của người lao động và mối quan hệ giữa sự hài lòng của người lao động với sự gắn kết của người lao động với tổ chức.
(2) Đo lường anh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng và sự gắn kết của nhân viên hàng không với tổ chức
(3) Đề xuất hàm ý nhằm nâng cao sự hài lòng, sự gắn kết người lao động với tổ chức.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài sẽ giải quyết một số câu hỏi nghiên cứu như sau:
• Các nhân tố nào ảnh hưởng tới sự hài lòng của người lao động và ảnh hưởng thế nào?
• Mối quan hệ giữa sự hài lòng của người lao động với sự gắn kết của người lao động với tổ chức là như thế nào?
• Làm thế nào để gia tăng sự hài lòng của người lao động và kéo theo đó là gia tăng sự gắn kết của người lao động với tổ chức.

1.4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Đề tài sẽ có một số nhiệm vụ nghiên cứu như sau:
• Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên, sự gắn kết của người lao động với tổ chức.
• Xây dựng mô hình lý thuyết phản ánh mối quan hệ giữa sự hài lòng và sự gắn kết nhân viên với tổ chức.
• Chỉ ra các nhân tố chính có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của người lao động .
• Xem xét mối quan hệ giữa sự hài lòng với sự gắn kết người lao động với tổ chức trong sự ràng buộc của các nhân tố ảnh hưởng.
• Đề xuất các giải pháp cải thiện sự hài lòng, sự gắn kết của người lao động.

1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.

• Số liệu thứ cấp trong khoảng thời gian 2013 – 2017.
• So liệu sơ cấp: từ ngày 01/06/2018 đến ngày 01/09/2018.
– Đối tượng nghiên cứu:
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Bến xe Miền Tây
– Đối tượng khảo sát:
Người lao động của Công ty Bến xe Miền Tây.

1.6. Phương pháp nghiên cứu.

1.6.1. Nguồn dữ liệu sử dụng
Nguồn dữ liệu thứ cấp:
Dữ liệu được phục vụ cho quá trình nghiên cứu được tổng hợp từ các nguồn:
– Các bài báo, tạp chí khoa học.
Nguồn dữ liệu sơ cấp:
Dữ liệu được thu thập từ kết quả điều tra người lao động của Bến xe Miền Tây về sự hài lòng và sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Bến xe Miền Tây.

 

1.6.2. Phương pháp thực hiện

Để đạt được mục tiêu đề ra, nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.+ Phương pháp định tính với kỹ thuật phỏng vấn các chuyên gia, cụ thể ở đây phỏng vấn các cán bộ quản lý của Công ty Bến xe Miền Tây nhằm tiến hành thảo luận nhóm để khám phá, điều chỉnh hay bổ sung các thang đo đồng thời đề xuất mô hình nghiên cứu ―Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động đối với Công ty Bến xe Miền Tây‖.
+ Nghiên cứu phương pháp định lượng. Mẫu điều tra trong nghiên cứu định lượng là 294 người lao động của Công ty Bến xe Miền Tây.

1.8. Kết cấu của luận văn.

Luận văn được cấu trúc thành 5 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Cơ sở lý luận về sự hài lòng người lao động trong công việc, sự gắn kết nhân viên với tổ chức
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Sự hài lòng trong công việc của người lao động

Robert Hoppock (1935, trích dẫn bởi Scott và đồng sự, 1960). Tác giả cho rằng, việc đo lường sự hài lòng của người lao động.  Ông cho rằng sự sự hài lòng của người lao động trong công việc có thể được xem như một biến riêng. Theo Spector (1997)  là việc người ta cảm thấy thích công việc của họ và các khía cạnh công việc của họ như thế nào. Vì nó là sự đánh giá chung, nên nó là một biến về thái độ. Còn Ellickson và Logsdon (2001) là mức độ người lao động yêu thích công việc của họ.

Sự hài lòng

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *