Các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

Thị trường bảo hiểm

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. i
DANH MỤC CÁC BẲNG iii
DANH MỤC CÁC HÌNH iv
MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 5

1.1. Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ 5
1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ trên thế giới 5
1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ 6
1.1.3. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân thọ 9
1.2. Thị trường bảo hiểm nhân thọ 11
1.2.1. Khái niệm về thị trường bảo hiểm 11
1.2.2. Các bên tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ 13
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường bảo hiểm nhân thọ 18
1.2.4. Phân loại thị trường BHNT 20
1.2.5. Những đặc trưng cơ bản của thị trường bảo hiểm nhân thọ 21
1.3. Xác định thị trường mục tiêu của thị trường bảo hiểm nhân thọ 25
1.3.1 Sự cần thiết phải xác định thị trường mục tiêu 25
1.3.2. Các yếu tố xác định thị trường 26
1.4. Quy luật chung của thị trường bảo hiểm nhân thọ 28
1.5. Xu thế phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ trên thế giới 29
1.5.1. Xu thế gia tăng các khối “liên minh chiến lược” 29
1.5.2. Xu thế hình thành “ngân hàng – bảo hiểm” 29
1.5.3. Xu thế mở cửa, tự do hóa thị trường nội địa 30
1.6. Kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở một số nước trên thế giới 31
1.6.1. Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm ở các nước Châu Âu…………..31

1.6.2. Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm ở Trung Quốc 35

Chương 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 38

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam 38
2.1.1. Giai đoạn trước năm 2006 41
2.1.2. Giai đoạn từ năm 2006 đến nay 42
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong thời gian qua 47
2.2.1. Nhân tố tích cực 47
2.2.2. Nhân tố tiêu cực 52
2.3. Phân tích thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam trong thời gian qua 57
2.3.1. Các bộ phận cấu thành của thị trường bảo hiểm nhân thọ 57
2.3.2. Kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại của thị trường bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam 87

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 101

3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam ..101
3.2. Triển vọng phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong thời gian qua 102
3.3. Các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam107
3.3.1. Nhóm giải pháp chính sách và quản lý nhà nước 107
3.3.2. Nhóm giải pháp về chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 111
3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao giá trị xã hội của hiệp hội bảo hiểm 127
KẾT LUẬN 130
TÀI LIỆU THAM KHẢO 131

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
2 BH Bảo hiểm
3 BHNT Bảo hiểm nhân thọ
4 CPI Consumer Price Index) Chỉ số giá tiêu dùng
5 DN Doanh nghiệp
6 DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm
7 DNBHNT Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
8 EU European Union Liên minh châu Âu
9 FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài
10 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa
11 LKDBH Luật kinh doanh bảo hiểm
12 QDPNV Quỹ dự phòng nghiệp vụ`
13 QTKDBH Quản trị kinh doanh bảo hiểm
14 SP Sản phẩm
15 SPBH Sản phẩm bảo hiểm`
16 STBH Số tiền bảo hiểm
17 T/Đ Tốc độ
18 TMCP Thương mại cổ phần
19 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
20 TNHH Trách nhiệm hữu hạn

21 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh
22 USD United States dollar Đồng đô la Mỹ hay Mỹ kim
23 VN Việt Nam
24
VNPT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
25 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo vùng năm 2009 (theo giá hiện hành) đối với lao động khu vực nhà nước 53
2 Bảng 2.2 Số lượng các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường đến cuối năm 2009 62
3 Bảng 2.3 Doanh thu phí bảo hiểm của từng doanh nghiệp năm 2006 – 2009 65
4 Bảng 2.4 Số hợp đồng, sồ tiền bảo hiểm và số phí bảo hiểm của các doanh nghiệp khai thác năm 2009 67
7 Bảng 2.7 Số lượng đại lý và tốc độ tăng trưởng đại lý hoạt động đến 31-12 hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam (2006-2009) 77
10 Bảng 2.10 Số lượng và tốc độ tăng của các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực (2006-2009) 91
11 Bảng 2.11 Số lượng và T/đ tăng của các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới (2006-2009) 92
12 Bảng 2.12 Chi trả bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 93

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.2 Thị phần của các công ty bảo hiểm 24
2 Hình 2.1 Thị phần doanh thu phí bảo hiểm năm 2006 và 2009 63

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Bắt đầu từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Từ một nền kinh tế yếu kém, vừa thoát khỏi chiến tranh, sức mạnh nội sinh thấp, lạm phát cao và liên tục, các thành phần kinh tế được giải phóng, phát triển năng động, đưa đất nước ta ra khỏi khó khăn, đời sống của người dân từng bước được nâng cao.
Trong sự phát triển chung của nền kinh tế, lĩnh vực tài chính – ngân hàng – bảo hiểm nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nói riêng cũng đã có những bước phát triển đáng kể. Doanh thu từ các loại hình BHNT ngày càng tăng cao và ổn định. Hơn nữa, với tính chất ưu việt riêng có, BHNT đã góp phần ổn định kinh tế – xã hội thông qua công tác bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động.
Cùng với việc ký Hiệp định thương mại Việt – Mỹ năm 2000 và chính thức gia nhập WTO vào tháng 11 năm 2006, gắn liền với việc mở cửa thị trường Bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đã và đang phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, mạng lưới hoạt động được triển khai ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam với một lượng dân số trên 80 triệu người, là một thị trường đầy tiềm năng nhưng mức độ khai thác thị trường còn rất nhỏ bé, chưa đáp ứng được nhu cầu vể bảo hiểm của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Thực tế đó, đòi hỏi phải nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam. Đó là việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Và là lý do chúng tôi chọn đề tài: “Các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

 

Phát triển thị trường bảo hiểm đã được đề cập nhiều trên sách báo, tạp chí và các diễn đàn khoa học. Có thể thống kê một số công trình sau:
– Đề tài khoa hoc cấp Bộ của trường đại học Ngoại thương: Thị trường bảo hiểm và các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam do PGS – TS Nguyễn Như Tiến làm chủ nhiệm đề tài, bảo vệ năm 2005.
– Nghi định số 175/2003 QĐ-TTg Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam từ 2003 đến 2010.
– Đề tài: Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa thương mại dịch vụ tại Việt Nam: Ngành Bảo hiểm (Dự án VIE/02/009 của Bộ kế hoạch đầu tư, xuất bản tháng 10/2005).
– Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Bảo Việt Nhân thọ- PGS.TS Nguyễn Văn Định. Tạp chí bảo hiểm Số 5 (tháng 5/2005)
– Giáo trình “Quản trị kinh doanh Bảo hiểm” – trường Đại học kinh tế quốc dân – Nguyễn Văn Định chủ biên, năm 2004.
Các công trình nghiên cứu trên chủ yếu tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm ở Việt Nam.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

– Mục tiêu: Vận dụng và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ, để phân tích đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Và đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
– Nhiệm vụ đề tài tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Tổng quan một số vấn đề lý luận về bảo hiểm nhân thọ và thị trường bảo hiểm nhân thọ.
+ Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở một số nước trên thế giới, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.
+ Đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2009. Xác định những vấn đề cần giải quyết trong quá trình phát triển.
+ Đề xuất những giải pháp phát triển thị trường BHNT ở Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Thị trường bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.
– Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2009.

5. Các phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:
5.1. Phương pháp điều tra chọn mẫu
Đề tài lựa chọn một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiêu biểu để phân tích các đối tượng, rút ra những nhận xét ban đầu.
5.2. Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu
Việc thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung của đề tài, có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu. Tác giả đã thu thập tài liệu, tư liệu về thị trường bảo hiểm nhân thọ từ nhiều nguồn khác nhau, tiến hành xử lý bằng phương pháp nghiên cứu trong phòng để đưa ra những nhận định có cơ sở.
5.3. Phương pháp thống kê
Là phương pháp quan trọng trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đề tài sử dụng số liệu thống kê từ các niên giám thống kê, các cơ quan có liên quan. Với sự hỗ trợ của các phần mềm xử lý số liệu để có thể đánh giá có hệ thống, đủ độ tin cậy phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài.
5.4. Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp

Phương pháp phân tích giúp tìm ra được những điểm cụ thể, chi tiết của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Phương pháp so sánh thấy được những nét khác biệt trong quá trình phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ. Kết quả phân tích, đánh giá, tổng hợp các thông tin thu được chính là kết quả nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.
Trong nghiên cứu, các phương pháp này được sử dụng linh hoạt để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

6. Đóng góp mới của luận văn:

– Tổng quan các lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ, về thị trường Bảo hiểm nhân thọ nhằm đưa ra cơ sở lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về thị trường trong kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
– Rút ra một số bài học kinh nghiệm qua việc nghiên cứu sự phát triển của các thị trường bảo hiểm trên thế giới.
– Phát hiện, phân tích và đánh giá ưu nhược điểm của thị trường hiểm nhân thọ ở Việt Nam.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ và thị trường bảo hiểm nhân thọ
Chương 2: Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

 

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1.1. Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ

1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ trên thế giới
Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là sự cam kết giữa người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng) một số tiền nhất định khi có các sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến một thời điểm nhất định), còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn. Nói cách khác, bảo hiểm nhân thọ là quá trình bảo hiểm các rủi ro có liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người [9, tr.432].
Hợp đồng BHNT đầu tiên trên thế giới ra đời năm 1583, do công dân London là ông Willian Gybbon tham gia. Phí bảo hiểm ông phải đóng lúc đó là 32 bảng Anh, khi ông chết, cũng trong năm đó, người thừa kế của ông được hưởng 400 bảng Anh. Tuy nhiên, BHNT sau đó bị cấm do nó không có đầy đủ cơ sở kỹ thuật. Chỉ đến thế kỷ 17, khi Pascal, Ferma và sau đó là Bernoulli chứng minh Quy luật số đông, khai sinh và phát triển ra môn toán xác suất thống kê, thì cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm nhân thọ mới hình thành. Kể từ đó BHNT phát triển mạnh trên tất cả các quốc gia có đủ các điều kiện.

Thị trường bảo hiểm
dịch vụ viết thuê luận văn

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *