Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Tuyển dụng nguồn nhân lực

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
———————

 

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS BÙI XUÂN PHONG

 

 

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu viết tắt i
Danh mục các bảng ii
Danh mục các biểu đồ iii
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực 6
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 6
1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực 8
1.2. Các khái niệm và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 9
1.2.1. Các khái niệm 9
1.2.2. Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân lực 10
1.2.3. Mối quan hệ của tuyển dụng nguồn nhân lực với các các công tác khác trong quản trị nhân lực 11
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực: 16
1.4. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 17
1.4.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên trong doanh nghiệp 18
1.4.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên ngoài doanh nghiệp 20
1.5. Quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực 22
1.5.1. Cơ sở của tuyển dụng nguồn nhân lực 22
1.5.2. Quá trình tuyển mộ 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 32
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các bộ phận, phòng ban của Công ty 34
2.1.2.1. Về cơ cấu tổ chức 34

2.1.5. Doanh thu và lợi nhuận 44
2.1.6. Đóng góp cho ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động…45 2.1.6.1. Đóng góp cho ngân sách nhà nước 45
2.1.6.2. Thu nhập của người lao động 46
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 46
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty 46
2.2.2. Kết quả tuyển dụng lao động từ năm 2010 – 2012 51
2.2.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực 54
2.2.3.1. Quy trình tuyển mộ 54
2.2.3.2. Quy trình tuyển chọn 65
2.3. Đánh giá về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 73
2.3.1. Ưu điểm 73
2.3.2. Hạn chế 74
2.3.3. Nguyên nhân 75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

3.1. Định hướng phát triển của công ty 77
3.1.1. Định hướng chung 77
3.1.2. Định hướng về tuyển dụng lao động 80
3.1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 83
3.1.3.1. Về sản phẩm 83
3.1.3.2. Về thị trường 83
3.1.3.3. Về doanh thu và lợi nhuận 84
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà 86

KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

Danh mục các ký hiệu viết tắt

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 CBCNV Cán bộ công nhân viên
2 CL Chênh lệch
3 CN Chi nhánh
4 Nxb Nhà xuất bản
5 SL Số lương
6 SXKD Sản xuất kinh doanh
7 TL Tỷ lệ

Danh mục các bảng

 

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 40
2 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính 41
3 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 42
4 Bảng 2.4 Doanh thu và lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 44
5 Bảng 2.5 Đóng góp của Công ty cho ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 -2012 45
6 Bảng 2.6 Thu nhập bình quân của người lao động giai đoạn 2010 – 2012 46
7 Bảng 2.7 Kết quả tuyển dụng lao động của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 52
8 Bảng 2.8 Nhu cầu tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 56
9 Bảng 2.9 Thành phần ban tuyển chọn nhân lực 59
10 Bảng 2.10 Chi phí cho tuyển dụng lao động giai đoạn 2010 – 2012 60
11 Bảng 2.11 Kết quả sàng lọc hồ sơ dự tuyển giai đoạn 2010 – 2012 68
12 Bảng 3.1 Kế hoạch tuyển dụng nhân lực giai đoạn 2013 – 2015 82

Danh mục các sơ đồ

 

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1.1 Tuyển dụng với các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực 12
2 Sơ đồ 1.2 Quá trình tuyển mộ nhân lực 21
3 Sơ đồ 1.3 Quy trình tuyển chọn nhân lực 24
4 Sơ đồ 2. 1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 34
5 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình tuyển mộ của Công ty 54
6 Sơ đồ 2.3 Quy trình tuyển chọn của Công ty 66

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, điều này đặt ra cho nước ta nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng không ít những thách thức phải vượt qua. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, những thách thức ấy đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát huy được tối đa các nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì nguồn nhân lực được coi là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì chỉ có con người mới có thể vận hành bộ máy doanh nghiệp, mới có thể biến doanh nghiệp trở thành một cơ thể sống. Và mọi nguồn lực khác sẽ trở nên vô dụng nếu như không có bàn tay và trí tuệ của con người tác động vào. Đặc biệt quan trọng hơn nữa là mọi thành bại của tổ chức do nguồn nhân lực quyết định.

2. Tình hình nghiên cứu

– Cuốn sách “Nhân sự – Chìa khóa thành công” của tác giả Matsushita Konosuke do Trần Quang Tuệ dịch sang tiếng Việt. Cuốn sách đề cập đến vai trò quan trọng của Nhân sự, thuật dùng người và cách đối xử tài tình của một số doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới.
– Cuốn sách “Quản trị nhân sự tổng thể” của tác giả Martin Hilb. Cuốn sách đề cập đến việc chủ yếu đến xây dựng chiến lược nhân sự gọn nhẹ, tối ưu cho mọi tình thế quản trị nhân sự.
– Cuốn sách “Quản trị nguồn nhân lực” Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM của tác giả PGS.TS Trần Kim Dung. Cuốn sách cung cấp những

3. Mục đích nghiên cứu

– Về mặt lý luận: Nghiên cứu và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận về nhân lực và tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp nói chung, Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà nói riêng.
– Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống và khả thi nhằm không ngừng hoàn thiện công tác tuyển dụng để có lao động chất lượng cao trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực.
– Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà từ năm 2010 – 2012

5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được nghiên cứu trong bài luận văn chủ yếu là:
– Phương pháp thu thập thông tin

Thu thập thông tin trực tiếp tại Công ty, tham khảo tài liệu số liệu lao động của các năm trước còn lưu giữ lại, các văn bản của Công ty. Sự hướng dẫn trực tiếp và giúp đỡ của lãnh đạo Công ty. Những kiến thức học được từ các bài giảng, sách giáo khoa, tài liệu của các giảng viên trong và ngoài nhà trường, thông tin trên internet, các bài luận văn, báo cáo thực tập của sinh viên các năm trước.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài tiệu tham khảo, Luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
Thuật ngữ nguồn nhân lực (hurman resourses) xuất hiện vào thập niên 80 của thế kỷ XX khi mà có sự thay đổi cãn bản về phương thức quản lý, sử dụng con người trong kinh tế lao động. Nếu như trước đây phương thức quản trị nhân viên (personnel management) với các đặc trưng coi nhân viên là lực lượng thừa hành, phụ thuộc, cần khai thác tối đa sức lao động của họ với chi phí tối thiểu thì từ những nãm 80 đến nay với phương thức mới, quản lý nguồn nhân lực (hurman resourses management) với tính chất mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn, tạo điều kiện tốt hơn để người lao động có thể phát huy ở mức cao nhất các khả năng tiềm tàng, vốn có của họ thông qua tích lũy tự nhiên trong quá trình lao 

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *