Việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Việc làm cho người lao động

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————–

 

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mã số: 60 31 01

 

LUẬN VĂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

 

Hà Nội – 2009

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN 6

1.1. Việc làm cho người lao động ở nông thôn 6
1.1.1. Những khái niệm cơ bản 6
1.1.2. Đặc điểm của việc làm ở nông thôn 12
1.1.3 Đặc điểm của lực lượng lao động ở nông thôn 17
1.1.4. Một số mô hình việc làm và giải quyết việc làm ở nông thôn 21
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của lao động ở nông thôn… 23
1.2.1. Vai trò của nhà nước 23
1.2.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) 24
1.2.3. Đô thị hóa 26
1.2.4 Khả năng đáp ứng của người lao động 28
1.2.5. Vốn đầu tư 28
1.3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm người lao động ở nông thôn của một số địa phương 30
1.2.1. Kinh nghiệm của Nam Định 30
1.2.2. Kinh nghiệm của Thanh Hoá 32

Chương 2:THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở VĨNH PHÚC 36

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới việc làm của người lao động nông thôn ở Vĩnh Phúc 36
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 36
2.1.2. Dân số và lao động 39
2.1.3. Điều kiện kinh tế – xã hội 40
2.2. Tình hình việc làm của người lao động nông thôn ở Vĩnh Phúc … 47
2.2.1. Qui mô và cơ cấu của l ộng ở nông thôn Vĩnh Phúc 47
2.2.2. Thực trạng việc làm nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc… 49
2.3. Đánh giá chung 77
2.3.1. Thành tựu và nguyên nhân của thành tựu 77
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 80
2.3.3. Những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 82

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC … 90

3.1 Phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 90
3.1.1 Dự báo tình hình việc làm đến năm 2020 90
3.1.2 Phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 91
3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 93
3.2.1 Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 93
3.2.2. Khôi phục và phát triển các làng nghề 97
3.2.3. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ 99
3.2.4 Tăng cường và đổi mới hoạt động xuất khẩu lao động 103
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn 106
KẾT LUẬN 108
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Vì vậy, quan tâm giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho người lao động luôn là một trong những giải pháp về phát triển xã hội. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, lao động Việt Nam có nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những thách thức đặt ra cho người lao động Việt Nam. Chính vì vậy, vấn đề “Việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc” được lựa chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, với hy vọng đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

– Làm thế nào để đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Đặng Đình Hải – Nguyễn Ngọc Thụy, Tạp chí Lao động và xã hội, số 259, tháng 3-2005.
– Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Lê Văn Bảnh, Tạp chí Lao động và xã hội, số 218, 2003.
– Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Bùi Quang Bình, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng, 2007.
– Quan tâm lao động nông thôn không còn đất, Đoàn Tất Thảo, Tạp trí Lao động và xã hội, số 186, 2008.
– Giải quyết vấn đề lao động nông thôn mất hoặc thiếu việc làm, Hoàng Hùng, Trần Hưng và Kiều Thắng, Tạp trí Nhân Dân, số ngày 04-06-2009.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

– Làm rõ thực trạng việc làm của người lao động nông thôn; những nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn để làm cơ sở đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn Vĩnh Phúc.
– Phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm người lao động ở nông thôn Vĩnh Phúc từ 1997 đến nay.
– Nêu những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm người lao động ở nông thôn Vĩnh Phúc.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng việc làm người lao động ở nông thôn Vĩnh Phúc.
4.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng việc làm của người lao động ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc từ khi tách tỉnh (1997) đến nay.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài vận dụng các phương pháp của kinh tế chính trị học trong quá trình nghiên cứu; đồng thời còn sử dụng các phương pháp khác như: hệ thống, tổng hợp, thống kê, so sánh,… để làm sáng tỏ vấn đề.

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN

1.1. Việc làm cho người lao động ở nông thôn

Điều 13, chương 2 (việc làm) Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm”. Khái niệm này được vận dụng trong các cuộc điều tra về thực trạng lao động và việc làm hàng năm của Việt Nam.
– Làm các công việc để thu lợi nhuận cho bản thân. Bao gồm sản xuất nông nghiệp trên đất do chính thành viên được quyền sử dụng. 
– Làm công việc cho hộ gia đình mình nhưng không được trả thù lao dưới hình thức tiền lương, tiền công cho công việc đó. Bao gồm sản xuất nông nghiệp trên đất do chủ hộ. 

Việc làm cho người lao động

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *