Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist

Xây dựng chiến lược kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

 

Hà Nội, 07/2020

 

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC HÌNH vii
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 9

1.1.1. Khái niệm chiến lược 9
1.1.2. Khái niệm chiến lược kinh doanh 9
1.1.3. Khái niệm hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược 10
1.2. Một số lý thuyết liên quan 11
1.3. Phân định nội dung nghiên cứu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 20
1.3.1. Mô hình nghiên cứu chiến lược kinh doanh 20
1.3.2. Nội dung nghiên cứu hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh 21
Tiểu kết chương 1 30

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST 32

2.1. Khái quát về Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 32
2.1.1. Quá trình phát triển 32
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ 32
2.1.3. Cơ cấu tổ chức 33
2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu 37
2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược canh tranh của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 54
2.3.1. Thực trạng môi trường chiến lược kinh doanh và công tác phân tích môi trường 54
2.3.2. Thực trạng lựa chọn và định hướng chiến lược kinh doanh 55
Tiểu kết chương 2 65

CHƯƠNG 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP 66

3.1. Các kết luận thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 66
3.1.1. Những kết quả đạt được 66
3.1.2. Những tồn tại chưa giải quyết 67
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại 67
3.2. Các dự báo thay đổi môi trường kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp 68
3.3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 70
3.4. Một số kiến nghị vĩ mô khác 85
3.4.1. Kiến nghị với nhà nước 85
3.4.2. Bộ Thông tin và truyền thông 86
Tiểu kết chương 3 86
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

DANH MỤC VIẾT TẮT

2 EFE External Factor Evaluation – Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài.
4 GTGT Giá trị gia tăng.
5 HDI Human Development Index – Chỉ số phát triển con người.
6 IFE Internal Factor Evaluation – Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong.
7 NXB Nhà xuất bản
9 SBU Strategic Business Unit – Đơn vị kinh doanh chiến lược.

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 33
Hình 2. 2: Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 -2019 38
Hình 2. 3. Thị phần sản phẩm truyền hình cáp các doanh nghiệp năm 2019 51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1. Ma trận các yếu tố bên ngoài của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 45
Bảng 2. 2: Bảng phân tích chỉ số tài chính của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 46
Bảng 2. 3. Tình hình nhân sự Công ty giai đoạn 2017 – 2019 48
Bảng 2. 4. Ma trận IFE – đanh giá yếu tố bên trong công ty 53
Bảng 2. 5: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho năm 2015 đến 2020 61
Bảng 2. 6. Kết cấu tài sản và nguồn vốn Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 63
Bảng 3. 1. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự giai đoạn 2020-2025 82

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và CPTPP, điều này đã làm cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải cạnh tranh quyết liệt. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy thách thức như vậy và tạo ra các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Một trong những giải pháp mà doanh nghiệp lựa chọn là hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh hợp lý phù hợp hơn để. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017 – 2019 Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai chiến lược kinh doanh của mình.

2. Tổng quan nghiên cứu

Nguyễn Hoàng Long – Chiến lược kinh doanh xuất khẩu có sự kết hợp với các nhân tố ảnh hưởng. Luận án cũng chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và các vấn đề đặt ra để xác lập.  Tuy nhiên luận án chưa nghiên cứu cho một doanh nghiệp cụ thể nào.  “Chiến lược kinh doanh xuất khẩu vào thị trường Mỹ của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam”. Nguyễn Đức Nhuận đã tổng hợp, nghiên cứu và hình thành khung lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh. Tác giả đã phân tích môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may.

3. Mục tiêu nghiên cứu

– 3.1. Mục tiêu chung
Đánh giá việc thực hiện chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist đến năm 2025.
– 3.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
– Trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển và xu thế hội nhập quốc tế để đề xuất các giải pháp tăng cường việc triển khai chiến lược phát triển cho Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist đến năm 2025.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu
Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist.
Phạm vi nghiên cứu:
– Không gian: nghiên cứu tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist.
– Thời gian nghiên cứu: Các số liệu được lấy từ trong giai đoạn 2017 đến 2019, số liệu khảo sát lấy trong thời gian 08/2020

5. Phương pháp nghiên cứu

Tình hình hoạt động, hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua và định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Thu thập các dữ liệu cần thiết chủ yếu tại phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng nhân sự từ các nguồn sẵn có như tài liệu của phòng kế toán. 

6. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Một số vấn đề lý luận.
Chương 2: Thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist.
Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng cường triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist.

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Các khái niệm có liên quan
Theo Fred R. David: “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có sự phát triển về địa lý, đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh”. (Fred David, 2006). Khái niệm hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược. Hoạch định chiến lược trong kinh doanh thực sự chỉ được bắt đầu nghiên cứu một cách chi tiết và cụ thể từ những năm 1950 của thế kỷ 20. Năm 1960, Igo Ansoff đã cho xuất bản các công trình nghiên cứu của mình về chiến lược kinh doanh. Từ năm 1980 các công trình nghiên cứu của Micheal Porter về chiến lược kinh doanh đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp. 

Xây dựng chiến lược kinh doanh

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *