Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2025

Xây dựng chiến lược

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v
DANH MỤC CÁC BẢNG vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 7

1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh 7
1.1.1. Khái niệm về chiến lược 7
1.1.2. Các cấp độ quản trị chiến lược 7
1.1.3. Các loại chiến lược 13
1.1.4. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh 17
1.1.5. Lợi ích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 17
1.2. Quy trình xây dựng chiến lược. 18
1.3. Phân tích môi trường kinh doanh 21
1.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh 30
1.5. Triển khai, thực hiện chiến lược kinh doanh 34
1.5.1. Chiến lược marketing 34
1.5.2. Chiến lược tài chính 34
1.5.3. Chiến lược nguồn nhân lực 35
1.5.4. Chiến lược nghiên cứu và phát triển 35
1.5.5. Chiến lược vận hành 36

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 37

2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT 37
2.1.1. Lịch sử phát triển 37
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 37
2.2.3. Lĩnh vực kinh doanh 39
2.2.4. Ngành nghề kinh doanh 40
2.2.5. Kết quả kinh doanh 2013-2015 40
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty Hệ thống Thông tin FPT 44
2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 44
2.2.2. Phân tích môi trường ngành 52
2.2.3 Đánh giá môi trường bên ngoài 65
2.3. Phân tích môi trường nội bộ 68
2.3.1 Phân tích các yếu tố nội bộ 68
2.3.2 Đánh giá các yếu tố nội bộ 73

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 77

3.1. Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược 77
3.1.1. Tầm nhìn chiến lược 77
3.1.2. Mục tiêu 77
3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 78
3.2.1. Ứng dụng SWOT để xây dựng chiến lược 78
3.2.2. Các phương án chiến lược cạnh tranh 82
3.2.3. Lựa chọn phương án chiến lược 95
3.2.4. Các chiến lược cấp chức năng 97
KẾT LUẬN 105

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT
KÝ HIỆU Ý NGHĨA
1 BCG Boston Consultant Group – Ma trận tổ hợp kinh doanh.
2 CPs Content Providers – Các công ty cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng ngoài thị trường
3 CNTT Công nghệ thông tin.
5 EFE External Factor Evaluation – Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài.
6 FPT Forward Pioneering Team – Công ty Cổ phần FPT.
10 IFE Internal Factor Evaluation – Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong.
11 NXB Nhà xuất bản
12 PEST P–Political, S–Social, E–Economical, T–Technical:Các yếu tố chính trị – luật pháp, Các yếu tố kinh tế môi trường, Các yếu tố văn hóa xã hội, Các yếu tố khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
13 SBU Strategic Business Unit – Đơn vị kinh doanh chiến lược.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Các cấp chiến lược kinh doanh 8
Hình 1.4. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M. Porter 24
Hình 1.5.: Mô hình ma trận SWOT 31
Hình 1.6: Ma trận GE trong mô hình McKinsey 32
Hình 2.1.Sơ đồ tổ chức của Công ty Hệ thống Thông tin FPT 37
Hình 2.5: Tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2010 -2015 51
Hình 2.6: Biểu đồ tổng doanh thu Viễn thông từ năm 2012 – 2015 71
Hình 2.7: Biểu đồ biến động nhân sự 2011 -2015 76

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1.Ma trận theo tiêu chí GREAT 33
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 43
Bảng 2.2: Số liệu về ngành công nghệ thông tin Việt Nam 2011 – 2015 59
Bảng 2.3: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của FIS 69
Bảng 2.4: Ma trận EFE (External Factor Evaluation Matrix) 73
Bảng 2.5: Năng lực tài chính công ty FIS 2015 74
Bảng 2.6: Chỉ số tài chính của FIS 2015 75
Bảng 2.7: Ma trận IFE – Internal Factor Evaluation Matrix 81
Bảng 3.1. Ma trận SWOT 87
Bảng 3.2: Ma trận GREAT đánh giá các phương án chiến lược 102
Bảng 3.3: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho năm 2016 – 2020 106

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời điểm này, nếu doanh nghiệp không có một chiến lược phù hợp thì khó có thể đứng vững và tồn tại. Dịch vụ sau bán hàng để đảm bảo Công ty phát huy các thế mạnh, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ các hạn chế tiềm ẩn để tận dụng các cơ hội và đối phó hiệu quả với các thách thức. Tôi quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT. Giúp Ban lãnh đạo Công ty có một cách nhìn tổng thể, khách quan và thực tế hơn về hiện trạng Công ty cũng như sự tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường ngành đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó giúp Công ty chủ động ứng phó và có những chiến lược phù hợp sẵn sàng đối mặt với các thách thức của nền kinh tế cũng như các đối thủ cạnh tranh.

2. Mục đích nghiên cứu:

– Xác định các mục tiêu chiến lược và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2025.

– Đề xuất chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp
– Đưa ra các giải pháp chiến lược chức năng nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh.

4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu tại bàn trên cơ sở nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp.
– Phương pháp phân tích tổng hợp với các số liệu từ các phòng ban: Kế toán, phòng kinh doanh, phòng hành chính nhân sự của công ty.

5. Kết cấu của luận văn

Để thực hiện được mục đích của Luận văn, ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo; phần nội dung chính của Luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh.
Chương 2: Phân tích cơ sở hình thành chiến lược của Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT.
Chương 3: Lựa chọn chiến lược và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016 -2020 tầm nhìn 2025.

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh

1.1.1. Khái niệm về chiến lược
Từ đó cùng với sự phát triển của trao đổi hàng hóa, việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn của một tổ chức để từ đó đưa ra các chương trình hành động. Theo Giáo sư lịch sử kinh tế học Alfred Chandler, Đại học Harvard (Mỹ), “Chiến lược bao gồm những mục tiêu cơ bản dài hạn của một tổ chức, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hành động, phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”.

Xây dựng chiến lược

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *