XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

xây dựng định mức lao động

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. TRƯƠNG MINH ĐỨC

Hà Nội – 2020

DANH MỤC CÁC BẢNG

4 Bảng 3.1 Thống kê số liệu về tuổi tác 39
5 Bảng 3.2 Thống kê số liệu về ngành nghề 40
6 Bảng 3.3 Thống kê số liệu về trình độ 41
9 Bảng 3.6 Đơn giá in (khoán sản phẩm) 64
10 Bảng 3.7 Mẫu đo thử kết quả kiểm tra môi trường định kỳ 68

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

STT Biểu đồ Nội dung Trang
1 Biểu đồ 3.1 Doanh thu dịch vụ năm 2018 46
2 Biểu đồ 3.2 Kết quả thực hiện 2018 Nhà máy in Hà Nội 46
3 Biểu đồ 3.3 Kết quả thực hiện 2018 Nhà máy in Hồ Chí Minh 47
4 Biểu đồ 3.4 Kết quả doanh thu lợi nhuận dịch vụ Flexo năm
2018 48
5 Biểu đồ 3.5 Kết quả doanh thu lợi nhuận dịch vụ Offset năm 2018 49

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trên cơ sở định mức lao động doanh nghiệp sẽ trả lương công bằng cho người lao động, đảm bảo nguyên tắc trả lương đúng mức độ đóng góp của người lao động. Cùng với việc xây dựng định mức lao động thì công tác theo dõi việc thực hiện và sửa đổi định mức luôn được đề cao. Đáp ứng được yêu cầu tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặc dù đat được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Công tác này chưa được thiết kế rõ ràng, đặc biệt là những kế hoạch mang tính chiến lược. sự chuẩn bị đoi khi còn rời rạc và cá nhân, chưa logic khiến cho các dự án nhiều khi không . 

2. Câu hỏi nghiên cứu

– Công tác định mức lao động ở Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel?
– Những yếu tố trong chính sách công ty có tác động đến việc xây dựng định mức lao động?

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh qua việc áp dụng định mức lao động.
3.2 Nhiệm vụ
Để đạt được mục đích nghiên cứu, tác giả tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Nhiệm vụ 1: Làm rõ cơ sở lý thuyết định mức lao động

6. Kết cấu luận văn

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng định mức lao động.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Đánh giá thực trạng công tác Xây dựng định mức tại Công ty TM&XNK Viettel trong lĩnh vực sản xuất (Nhà máy in).
Chương 4: Đưa ra giải pháp xây dựng định mức lao động áp dụng cho Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel trong lĩnh vực sản xuất (Nhà máy in).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu
Công tác định mức lao động có sự phức tạp nhất định. Lãnh đạo tổ chức phải biết rõ cần bao nhiêu số lượng lao động và chất lượng lao động như thế nào để hoàn thành một sản phẩm hay một khối lượng công việc nhất định. Nói một cách khác, lãnh đạo tổ chức phải biết rõ lượng lao động hao phí được quy định là bao nhiêu để có thể hoàn thành một đơn vị sản phẩm. Đúng theo tiêu chuẩn chất lượng, trong những điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định, phù hợp với đặc điểm. Là nội dung của tổ chức lao động khoa học, công tác định mức lao động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

1.1.1 Tình hình nghiên cứu tại nước ngoài về Xây dựng định mức lao động- Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP – Bảo mật

John K. Hollmann, (2014) với bài viết trên Tạp chí International Recommended Practice. “Establishing labor productivity norms” – Thiết lập định mức năng suất lao động. Cơ sở xác định các yếu tố này thường thông qua cơ sở. Định mức lao động được xây dựng dựa trên một khu vực nhất định với lực lượng lao động ổn định, đáng kể.  Ngoài ra, định mức lao động phản ánh trong một khoảng thời gian. Định mức lao động cũng phải được mô tả cụ thể cách thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm nhận dạng chung của các yếu tố.

1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Ở Việt Nam, một trong những nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác định mức thù lao lao động.  Nguyễn Thị Anh Thu và các cộng sự (2005) Mục đích của nghiên cứu là thiết lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác định mức thù lao lao động. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc xây dựng mức thù lao lao động khoa học là cần thiết đối với các đề tài hoặc dự án thuộc nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, việc này góp phần tạo động lực cho những cán bộ tập trung hoàn thành thật tốt công việc.

1.1.3 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu Xây dựng định mức lao động- Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP – Bảo mật

Xây dựng cơ chế định mức lao động là vấn đề quan tâm của các nhà lãnh đạo trong việc hoạch định chính sách nói chung và quản lý công ty nói riêng, Điều đó thúc đẩy các nghiên cứu trong công tác định mức lao động. Trong những nghiên cứu về định mức lao động, phần nhiều các tác giả đã tiếp cận một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản như: Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng các tiêu chuẩn định mức năng suất lao động và trả thù lao. Bên cạnh đó, các nghiên cứu này cũng khẳng định để xây dựng định mức lao động.

xây dựng định mức lao động

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *