Quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o——–

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ DANH TỐN

 

PGS.TS LÊ DANH TỐN PGS.TS NGUYỄN TRÚC LÊ

Hà Nội – 2019

 

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iii
MỞ ĐẦU 1

Chương1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 5
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công 7
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 7
1.2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với đấu thầu và quản lý đấu thầu tại các tổ chức công 21
1.3. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 
1.3.1. Kinh nghiệm của một số tổ chức công 28
1.3.2. Bài học rút ra 33

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu 36
2.2. Phương pháp xử lý thông tin tài liệu, số liệu 37
2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả 37
2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 38
2.2.3. Phương pháp so sánh 40

Chương 3: Thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.1. Khái quát về Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 41
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội…41
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động đấu thầu của Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 43
3.2. Phân tích thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 49
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý đấu thầu.
3.3.1. Những kết quả chủ yếu 62
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 67

Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.1. Tình hình mới ảnh hưởng đến công tác quản lý đấu thầu các dự án 72
4.1.1. Tình hình thế giới 72
4.1.2. Tình hình trong nước 73
4.1.3. Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội 75
4.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng76
4.3. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu  77
KẾT LUẬN 822
TÀI LIỆU THAM KHẢO 844

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BQLCDA Ban quản lý các dự án
2
ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội
3 ĐTXDCB Đầu tư xây dựng cơ bản
4 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
5 HSDT Hồ sơ dự thầu
6 HSĐX Hồ sơ đề xuất
7
HSMT Hồ sơ mời thầu
8 HSYC Hồ sơ yêu cầu
9 KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư
10 KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
11 NSNN Ngân sách nhà nước
12
NXB Nhà xuất bản

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

1 Bảng 3.1 Tổng số nhân sự và đào tạo nhân lực giai đoạn 2015-2018. 45
2 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp số lượng các dự án và kinh phí được giao giai đoạn 2015-2018

3 Bảng 3.3 Tổng mức vốn cấp một số dự án ĐTXDCB từ NSNN giai đoạn 2015-2018. 47
4 Bảng 3.4 Tổng hợp KHLCNT của một số dự án giai đoạn 2015-2018. 51

Bảng 3.5 Các hình thức đấu thầu được áp dụng tại một số dự án tại Ban Quản lý các dự án ĐHQGHN giai đoạn 2015-2018.

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1 Quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2015-2018.
Sơ đồ 3.1 Tổ chức bộ máy Ban Quản lý các dự án ĐHQGHN giai đoạn 2015-2018.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đầu tư xây dựng cơ bản có tầm quan trọng rất lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước chiếm tỷ trọng lớn và giữ vai trò quan trọng. Để thực hiện dự án ĐTXDCB đòi hỏi phải sử dụng một lượng vốn khá lớn, thời gian đầu tư tương đối dài và khi thực hiện thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như công nghệ, k thuật, con người…do đó đòi hỏi phải có sự quản lý chặt ch để đảm bảo các dự án, công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả cao. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, do đó các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư hoặc bên mời thầu lựa chọn được một nhà thầu để đáp ứng yêu cầu. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công.
– Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội được đề xuất cho giai đoạn 2019-2022.

4. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phụ lục luận văn được kết cấu gồm 4 chương:
Chương1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Trần Thị Phương Lân (2016),“Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi”, Luận án thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã tổng quan một số nghiên cứu và trình bày quy trình cơ bản về quản lý đấu thầu các dự án ODA. Theo đó các dự án ODA, ngoài việc tuân thủ các quy định về pháp luật đấu thầu tại Việt Nam. Quản lý tài chính. Luận văn phân tích, đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi. 

Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

One thought on “Quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *