Hoạch định chiến lược Marketing kinh doanh văn phòng phẩm cho Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân

Hoạch định chiến lược Marketing

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
—————————————

 

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM CHO CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ SƠN – HẢI VÂN ĐẾN NĂM 2020

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

HÀ NỘI – 2017

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC HÌNH VẼ vii
DANH MỤC BẢNG viii
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY 4

1.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược và phân cấp chiến lược 4
1.1.1. Khái niệm về chiến lược 4
1.1.3. Các loại chiến lược 7
1.2. Các khái niệm cơ bản về quản trị Marketing 8
1.2.1. Khái niệm quản trị Marketing 8
1.2.2. Chiến lược Marketing 9
1.3. Nội dung cơ bản của hoạt động chiến lược Marketing 10
1.3.1. Đánh giá mục tiêu, chiến lược hoạt động marketting của công ty 10
1.3.2. Phân tích môi trường Marketing 11
1.3.3. Lựa chọn thị trường 15
1.3.4. Xây dựng mục tiên chiến lược marketing 17
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 27

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ SƠN – HẢI VÂN 28

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải VânElectronic Việt Nam 28
2.1.3. Loại hình tổ chức kinh doanh 29
2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 30
2.2. Đánh giá công tác hoạch định marketing của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân 33
2.3. Đánh giá công tác hoạch định marketing của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân 37
2.4. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân 38
2.4.1. Phân tích môi trường vĩ mô 38
2.4.2. Môi trường cạnh tranh 49
2.5. Phân tích ma trận SWOT của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân 71
2.6. Phân tích các chính sách marketing mảng điện thoại của Công ty 72
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 79

CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ SƠN – HẢI VÂNELECTRONIC VIỆT NAM 80

3.1. Định hướng hoạt động Công ty TNHH Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải VânElectronic Việt Nam 80
3.2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty TNHH Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải VânElectronic Việt Nam 82
3.2.1. Giải pháp về thị trường 82
3.2.2. Giải pháp cho chiến lược Marketing 4P 83
3.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ 98
3.3. Kiến nghị 99
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 101
KẾT LUẬN 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Các cấp chiến lược kinh doanh 5
Hình 1.2. Mô hình PESTN nghiên cứu môi trường vĩ mô 11
Hình 1.3. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 13
Hình 1.5. Mô hình ma trận SWOT 20
Bảng 1.3. Ma trận QSPM 26
Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân 29
Hình 2.6. Tỷ giá hối đoái năm 2010 -2016 42
Hình 2.7. Biểu đồ lãi suất Việt Nam 2010 -2016 43
Hình 2.8. Tỷ lệ thất nghiệp 2010 – 2016 44
Hình 2.10: Thị phần điện thoại của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vânnăm 2016 51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1.Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của Công ty theo giới 30
Hình 2.3: Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ năm 2014 – 2016 33
Bảng 2.3. GDP của Việt Nam qua các năm 2010-2016 39
Bảng 2.4. Lạm phát của Việt Nam 2010 – 2016 40
Bảng 2.5. Tỷ giá hối đoái qua các năm 2010 – 2016 41
Bảng 2.6. Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng 2010 – 2016 và dự báo 2020 43
Bảng 2.7. Tỷ lệ thất nghiệp 2010 – 2016 và dự báo 2020 44
Bảng 2.8. Phân tích yếu tố môi trường vĩ mô 48
Bảng 2.10: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân 56
Bảng 2.11. Đánh giá môi trường tác nghiệp 59
Bảng 2.12: Bảng phân tích tình hình biến động của tài sản 61

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh ngành thiết bị viễn thông nói chung và sản xuất thiết bị di động nói riêng như Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân thì việc hoạch định chiến lược là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, nó là một trong các yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì lý do đó một chiến lược Marketing hiệu quả nhằm mở rộng thị trường, nâng cao độ phủ của hình ảnh sản phẩm.
Như vậy, việc cần làm đối với Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân là hoạch định chiến lược Marketing đến năm 2020. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc hoạch định chiến lược marketing, tác giả đã chọn vấn đề: “Hoạch định chiến lược Marketing kinh doanh văn phòng phẩm cho Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân đến năm 2020” làm đề tài luận văn cao học.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Hoạch định chiến lược Marketing đối với một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đã trở thành một vấn đề mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm, đặc biệt là khi nền kinh tế của Việt Nam ngày càng hội nhập với kinh tế toàn cầu. Do đó vấn đề hoạch định chiến lược Marketing đã được nhiều hội thảo, sách, báo, tạp chí đề cập đến với nhiều khía cạnh, phạm vi và địa bàn khác nhau.
– Nguyễn Văn Dũng (2010), đã có bài viết trình bày một cách khái quát về xây dựng chiến lược Marketing cho doanh nghiệp Việt Nam. Thời báo kinh tế Việt Nam, số 116, tr 24 -26.
– Phan Thị Bích Nguyệt (2008), tác giả đã đưa ra các phân tích môi trường kinh doanh và hoạch định chiến lược Marketing cho doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả đã đưa ra lý luận và các bước tiến hành lập và quản trị chiến lược cạnh tranh và chiến lược Marketing.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Vận dụng lí luận khoa học hoạch định chiến lược marketing tại Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân. Từ đó đề xuất hoạch định chiến lược Marketing kinh doanh văn phòng phẩm cho Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân đến năm 2020.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động hoạch định chiến lược marketing Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân trong giai đoạn 2014 – 2016.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động hoạch định chiến lược marketing tại Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân tại Hà Nội.
Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động hoạch định chiến lược marketing Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân trong các năm 2014 – 2016.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp
5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
5.3. Phương pháp xử lý thông tin

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY

1.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược và phân cấp chiến lược

1.1.1. Khái niệm về chiến lược
Cùng với sự phát triển của trao đổi hàng hóa, thuật ngữ chiến lược kinh doanh ra đời. Theo quan điểm truyền thống chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn của một tổ chức để từ đó đưa ra các chương trình hành động cụ thể. Theo William J’. Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp, được thiết kế đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của tổ chức sẽ được thực hiệ.
Theo Fred R. David: “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có sự phát triển về địa lý, đa dạng hóa hoạt động.
Theo Michael E. Porter “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh (Nguyễn Khoa Khôi và Đồng Thị Thanh Phương, 2007).

1.1.2. Các cấp độ quản trị chiến lược

1.1.2.1 Chiến lược công ty
Chiến lược ở cấp doanh nghiệp liên quan đến việc lựa chọn các hoạt động kinh doanh ở đó các đơn vị kinh doanh phải cạnh tranh, đồng thời có sự phát triển và phối kết hợp giữa các đơn vị với nhau.
1.1.2.2 Chiến lược cạnh tranh ( SBU)
Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (chiến lược kinh doanh) liên quan đến cách thức cạnh tranh thành công trên các thị trường cụ thể, nó hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty. 

Hoạch định chiến lược Marketing

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

·       Hotline: 0926.708.666

·       Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

10 thoughts on “Hoạch định chiến lược Marketing kinh doanh văn phòng phẩm cho Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *