Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà nội

Chiến lược kinh doanh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——————=*=——————-

 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 2013

 

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS Hoàng Văn Hải

Hà Nội – 2009

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1. Bản chất của chiến lược kinh doanh 4
1.1.2. Phân loại chiến lược 5
1.1.3. Lợi ích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 7
1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 8
1.2.1 Xác lập sứ mệnh và mục tiêu chiến lược 8
1.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 10
1.2.3. Phân tích môi trường bên trong 26
1.2.4. Ma trận tổng hợp SWOT 31
1.2.5 Chiến lược có thể lựa chọn 34
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược kinh doanh 43

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Ở CÔNG TY NƯỚC SẠCH

HÀ NỘI 45
2.1. Thực trạng, cơ chế hoạt động và quản lý của Công ty nước sạch
Hà Nội 45
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty nước sạch Hà Nội 45
2.1.2. Cơ cấu quản lý của Công ty Nước sạch Hà nội 46
2.1.3. Cơ chế hoạt động của Công ty nước sạch Hà nội 51
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nước
sạch Hà Nội 52
2.2 Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty 56
2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô: mô hình PESTLED 56
2.2.2 Phân tích môi trường Ngành 62

2.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty nước sạch Hà Nội 76
2.3.1 Liệt kê nhưng cơ hội (O) 76
2.3.2 Liệt kê nhưng những thách thức (T) 77
2.3.3 Liệt kê nhưng những điểm mạnh (S) 77
2.3.4 Liệt kê nhưng những điểm Yếu (W) 78

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT KHUNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 2013 81

3.1 Sứ mệnh, mục tiêu và giải pháp chiến lược của Công ty nước sạch
Hà Nội 81
3.1.1 Sứ mệnh 81
3.2 Một số biện pháp định hướng để thực hiện chiến lược lựa chọn 81
3.2.1. Đầu tư củng cố và phát triển mạng lưới cấp nước 81
3.2.2 Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn 83
3.2.3 Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả 83
3.2.4. Tăng cường quan hệ khách hàng 85
3.2.5. Đổi mới công nghệ 87
3.2.6. Chủ động phát triển nguồn nhân lực 88
3.2.8. Chủ động tạo nguồn vốn 90
3.2.9. Giảm tỷ lệ thất thu, thất thoát 91
KẾT LUẬN 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Để tồn tại và phát triển và phát triển bền vững trong một môi trường đầy biến động, mỗi một doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một chiến lược đúng đắn. Thực tế đã chứng minh nếu không xác định được một chiến lược đúng đắn, doanh nghiệp sẽ rất có thể lao vào những cạm bẫy, dẫn đến sa sút, thậm chí phá sản. Doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu và quyết định đầu tư vào một lĩnh vực mới với hy vọng phát triển, nhưng không đánh giá được hết đối thủ cạnh tranh, tiềm lực của mình mà có thể bị thua lỗ. Nguyên nhân thua lỗ có thể do doanh nghiệp không có một bộ máy tổ chức hợp lý, quản lý nhân sự chưa hiệu quả, chi phí quản lý quá cao hoặc cũng có thể sản phẩm của doanh nghiệp không được đổi mới, thị phần ngày càng giảm.

2. Tình hình nghiên cứu

Ở ngoài nước, đề tài xây dựng chiến lược đã được nghiên cứu từ những năm 50 của thế kỷ XX, đặc biệt ở Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều công trình và tác giả nghiên cứu về chiến lược, ví dụ như M. Porter với tác phẩm Chiến lược cạnh tranh, Nhóm tư vấn Boston với ma trận BCG.
Với Việt Nam, vấn đề nghiên cứu chiến lược trên bình diện quốc gia chỉ chính thức bắt đầu từ sau thời kỳ đổi mới (1986) mà sự kiện quan trọng nhất được đánh dấu, đó là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ 1991-2000, từ đó khái niệm chiến lược mới bắt đầu được đề cập rộng rãi, tuy nhiên trên bình diện doanh nghiệp, nghiên cứu chiến lược vẫn còn là những vấn đề mới. Xung quanh chủ đề xây dựng chiến lược  cũng đã có một số công trình nghiên cứu của các tác giả như: Nguyễn Văn Nghiến (1999), Hoàng Văn Hải (2001).

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Tập hợp và làm rõ cơ sở lý luận có liên quan đến việc hoạch định chiến lược cho các công ty kinh doanh.
– Vận dụng cơ sở lý luận vào trường hợp Công ty nước sạch Hà Nội để phân tích của Công ty.
– Phác thảo khung khổ chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009 – 2013.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của luận văn là xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
– Phạm vi nghiên cứu: giai đoạn 2009-2013.
5. Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp thống kê, mô phỏng.
– Phương pháp phân tích tổng hợp .

6. Bố cục của luận văn

– Phần mở đầu
– Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
– Chương 2: Phân tích tình huống ở Công ty nước sạch Hà Nội.
– Chương 3: Đề xuất khung chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013
– Kết luận
– Tài liệu tham khảo
– Phụ lục

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.1. Bản chất của
Chiến lược được sử dụng trước tiên trong quân sự để chỉ những kế hoạch lớn, dài hạn được đưa ra trên cơ sở tin chắc được cái gì đối phương có thể làm, cái gì đối phương có thể không làm. Trong quản trị kinh doanh khái niệm chiến lược được thể hiện qua các quan niệm sau: Chiến lược thực chất là hướng vào trả lời 4 câu hỏi quan trọng: Hiện nay doanh nghiệp đang ở đâu? Doanh nghiệp muốn đến đâu? Doanh nghiệp sẽ đến đó bằng cách nào? Làm thế nào để biết được tiến độ của doanh nghiệp?

1.1.2. Phân loại chiến lược

1.1.2.1. Phân loại theo phạm vi của chiến lược
Mỗi chiến lược đều hoạch định tương lai phát triển của tổ chức, có thể chia chiến lược  thành 02 cấp, chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận.
* Chiến lược tổng quát:
Chiến lược tổng quát là chiến lược của doanh nghiệp vạch ra mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong khoảng thời gian dài. Chiến lược tổng quát tập trung vào các mục tiêu sau:

xây dựng chiến lược kinh doanh

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
    Chiến lược kinh doanh
    dịch vụ viết thuê luận văn
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *