Xây dựng Chiến lược phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025

Xây dựng chiến lược phát triển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BÁO ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội – 2019

 

MỤC LỤC…………………………………………………………………………………… 5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………. i

DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………….. ii

DANH MỤC HÌNH…………………………………………………………………….. iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ……………………………………………………………….. iv

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG 1.   TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC…………………………… 4

Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………………. 4
Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển…………………………………….. 4
Khái niệm chiến lược và chiến lược phát triển…………………………. 4
Đặc điểm của chiến lược………………………………………………………. 7
Vai trò của chiến lược………………………………………………………….. 7
Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp………………………………….. 7
Các loại chiến lược phát triển……………………………………………….. 8
Quy trình hoạch định chiến lược……………………………………………. 9
Ma trận đánh giá yếu tố bên trong và bên ngoài (Ma trận I-E)…. 19
Ma trận hình ảnh cạnh tranh………………………………………………. 22
Ma trận SWOT…………………………………………………………………. 23
Ma trận QSPM…………………………………………………………………. 26

 

CHƯƠNG 2.   PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU…….. 29

 

Quy trình nghiên cứu…………………………………………………………. 29
Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………. 30
Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu………………………………… 31
Thu thập dữ liệu thứ cấp……………………………………………………. 31
Thu thập dữ liệu sơ cấp……………………………………………………… 31
Xử lý dữ liệu…………………………………………………………………….. 32

 

CHƯƠNG 3.   PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BÁO ĐẦU TƯ……………………………………………………….. 33

 

Giới thiệu khái quát về Báo Đầu tư……………………………………… 33
Giới thiệu chung……………………………………………………………….. 33
Cơ cấu tổ chức Tòa soạn……………………………………………………. 35
Kết quả sản xuất kinh doanh………………………………………………. 35
Phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược phát triển của Báo Đầu tư……………………………………………………………………………. 37
Phân tích môi trường vĩ mô………………………………………………… 37
Nguồn nhân lực………………………………………………………………… 51
Tiềm lực tài chính……………………………………………………………… 52
Công tác quản trị………………………………………………………………. 53
Ma trận IFE……………………………………………………………………… 53
Ma trận I-E………………………………………………………………………. 54
Ma trận SWOT…………………………………………………………………. 56

 

CHƯƠNG 4.   ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BÁO ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2025………………………………. 59

 

Đề xuất định hướng phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025…. 59
Tầm nhìn, sứ mệnh của Báo Đầu tư…………………………………….. 59
Định hướng phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025……………. 60
Lựa chọn chiến lược dựa trên Ma trận QSPM………………………… 61
Kiến nghị giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Báo Đầu tư.. 62
Giải pháp phát triển thị trường và phát triển sản phẩm………….. 62
Giải pháp tập trung vào các lĩnh vực hiện có………………………… 63
Giải pháp liên doanh, liên kết……………………………………………… 64
Giải pháp tập trung và phát triển nguồn lực…………………………. 64
Chiến lược kinh doanh……………………………………………………….. 68

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………… 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….. 71

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay đã tạo ra các phương tiện và các phương thức truyền thông mới. Chính điều này đã và đang tác động, làm thay đổi bối cảnh chung cũng như diện mạo báo chí đương đại, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất và truyền tải thông tin của các phương tiện báo chí truyền thống. Môi trường internet mở cùng với sự phát triển của công nghệ đã dần thay đổi phương thức tiếp cận thông tin và cả cách làm báo, với nhiều dự báo về sự lên ngôi của truyền thông đa phương tiện trên nền tảng internet, kéo theo sự đi xuống của báo in.

2.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích chính là lựa chọn được chiến lược phát triển phù hợp cho Báo Đầu tư, giai đoạn đến năm 2025.

Các nhiệm vụ chính đặt ra, bao gồm:

Nghiên cứu lý luận, lựa chọn cơ sở lý thuyết và hệ thống hóa về chiến lược phát triển, từ đó làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển của Báo Đầu tư.

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Báo Đầu tư

Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng chiến lược phát triển cho Báo Đầu tư Phạm vi thời gian:  Thời gian nghiên cứu của đề tài 2018

4.  Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

xây dựng chiến lược phát triển cho Báo Đầu tư giai đoạn 2019 – 2025. Luận văn đề xuất các giải pháp chiến lược hoàn thiện cho Báo Đầu tư và đưa ra những điều kiện để triển khai thành công chiến lược.

5.  Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển của tổ chức

Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Chương 3. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển của Báo Đầu tư

Chương 4. Đề xuất và lựa chọn chiến lược phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

1.1.    Tổng quan tình hình nghiên cứu

Có một số lượng đáng kể giáo trình, tài liệu làm rõ về chiến lược, giúp người đọc nói chung và các nhà quản lý doanh nghiệp  Ví dụ: Chiến lược cạnh tranh của Michaek E.Porter, Nhà xuất bản trẻ; Chiến lược Đại dương Xanh của W. Chan Kim – Renée Mauborgne. Xây dựng bộ máy lãnh đạo để trường tồn của Noel M.Tichy – Eli Cohen. Giáo trình Quản trị chiến lược (2011) thuộc Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Những công trình nghiên cứu trên là những tài liệu tham khảo hữu ích cho người đọc về cơ sở lý luận cũng như phương pháp nghiên cứu về đề tài liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, tổ chức.

1.2.    Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển

1.2.1.      Khái niệm chiến lược và chiến lược phát triển

Khái niệm chiến lược có từ thời Hy Lạp cổ đại. Thuật ngữ này vốn có nguồn gốc sâu xa từ quân sự, xuất phát từ “strategos” nghĩa là vai trò của vị tướng trong quân đội. Ngày nay, thuật ngữ này đã lan toả và du nhập vào hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Sự giao thoa về ngôn ngữ giữa thuật ngữ chiến lược với các khái niệm và phạm trù của các lĩnh vực này đã tạo ra những cái mới trong ngôn ngữ khoa học của các lĩnh vự đó. Chúng ta có thể gặp ở mọi nơi các khái niệm: Chiến lược kinh tế xã hội, Chiến lược ngoại giao. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế chúng ta có thể gặp rất nhiều khái niệm cũng được hình thành từ sự kết hợp trên. 

xây dựng chiến lược phát triển

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chung tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *