Chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
———————

 

CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. TRƯƠNG MINH ĐỨC

 

 

Hà Nội – 2018\

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH iv
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài 5
1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 7
1.1.3. Khoảng trống nghiên cứu 9
1.2. Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực 10
1.2.1. Khái niệm và vai trò chất lượng NNL 10
1.2.2. Khái niệm, vai trò của NNL y tế và chất lượng NNL y tế 14
1.2.3. Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 15
1.2.4. Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 21
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL 28
1.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số bệnh viện và bài học rút ra 31

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35

2.1. Khung lý thuyết 35
2.2. Thiết kế quy trình nghiên cứu 36
2.4. Phương pháp nghiên cứu 36
2.3.1. Phương pháp thống kê 36
2.3.2. Phương pháp phân tích 37
2.3.3. Phương pháp tổng hợp 37

2.4. Phương pháp thu thập thông tin 38
2.4.1. Phương pháp điều tra dữ liệu sơ cấp 38
2.4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 42

Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC 43

3.1. Khái quát về Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Hà Nội 43
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 43
3.1.2. Chức năng của Bệnh viện 43
3.1.3. Quy mô Bệnh viện 44
3.1.4. Cơ cấu tổ chức 45
3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực 46
3.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi và giới tính 46
3.2.2. Thực trạng thể lực của nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 49
3.2.3. Thực trạng trí lực của NVYT tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 52
3.2.4. Thực trạng tâm lực của NVYT tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. .60
3.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 65
3.3.1. Chất lượng đào tạo 65
3.3.2. Công tác tuyển dụng 67
3.3.3. Chế độ đãi ngộ 68
3.4. Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 69
3.3.1. Ưu điểm 69
3.3.2. Hạn chế 71
3.3.3. Nguyên nhân những hạn chế 72

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC 73

4.1. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. 73
4.1.1. Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng và chiến lược phát triển Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đến năm 2020 73
4.1.2. Đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 75
4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 79
4.2.1. Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo nội bộ 79
4.2.2. Tổ chức đào tạo nhân lực y tế 80
4.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực y tế 83
4.2.4. Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo 85
4.2.5. Tăng cường mối quan hệ viện – trường trong đào tạo NNLYT 87
4.2.5. Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, phúc lợi cho nhân viên y tế 88
KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
PHỤ LỤC 94

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BVĐK Bệnh viện đa khoa
2 BYT Bộ Y tế
3 CĐ Cao đẳng
4 CKI Chuyên khoa I
5 CKII Chuyên khoa II
6 CLNNL Chất lượng nguồn nhân lực
7 ĐH Đại học
8 KTV Kỹ thuật viên
9 NNL Nguồn nhân lực
10 NNLYT Nguồn nhân lực y tế
11 NVYT Nhân viên y tế
12 PKĐK Phòng khám đa khoa
13 T.S Tiến sỹ
14 TC Trung cấp
15 Th.S Thạc sỹ

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

Bảng 1.1 Đánh giá theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và dành riêng cho người châu Á (IDI&WPRO)

Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi và giới tính tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc giai đoạn 2016 – 2018

Bảng 3.2 Tình trạng sức khỏe, thể lực qua các năm từ 2016 -2018
Bảng 3.3 Đánh giá về chất lượng thể lực tại bệnh viện Đa khoa Hồng NgọcBảng 3.4 Cơ cấu NNL theo trình độ chuyên môn và nhóm chức danh Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc năm 2018

Bảng 3.5 Cơ cấu NNL của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc theo trình độ tin học, ngoại ngữ qua các năm 2016-2018

Bảng 3.6 Cơ cấu nguồn nhân lực y tế theo thâm niên công tác qua các năm 2016 – 2018
8 Bảng 3.7 Chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc 60
9 Bảng 3.8 Kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc 61

Bảng 3.9 Mức độ hài lòng của bệnh nhân về năng lực chuyên môn nhân viên y tế
Bảng 3.10 Đánh giá mức độ hiệu quả công việc của nhân viên y tế

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 2.1 Khung lý thuyết 39
2 Hình 2.2 Quy trình nghiên cứu 40
3 Hình 2.3 Quy trình điều tra bảng hỏi 41
4 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức 49
5 Hình 4.1 Quy trình đào tạo phát triển 85

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng, điều này một mặt thúc đẩy sự phát triển của xã hội nhưng mặt khác tạo nên tính cạnh tranh gay gắt về vấn đề nguồn nhân lực có chất lượng cao. Sự cạnh tranh gay gắt này diễn ra trên mọi lĩnh vực trong xã hội, ngành Y tế cũng không nằm ngoài vòng xoay đó. Đặc biệt, trong thời gian gần đây có rất nhiều bệnh viện tư nhân mở ra với chất lượng dịch vụ rất tốt, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực đang là yếu tố cạnh tranh gay gắt giữa các bệnh viện.Nguồn nhân lực y tế có chất lượng tốt là yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của các bệnh viện trong đó có Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.
Năm 2003, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc được thành lập trong bối cảnh ở Việt Nam còn khá lạ lẫm với hệ thống bệnh viện tư nhân. Từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Hồng Ngọc đã từng bước tạo dựng uy tín và danh tiếng với mô hình bệnh viện – khách sạn tiên phong ở Hà Nội cũng như toàn khu vực miền Bắc. Mặc dù tại thời điểm thành lập, mô hình bệnh viện – khách sạn vẫn còn nhiều mới mẻ, song bằng những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Hồng Ngọc đã từng bước khẳng định thương hiệu và ghi dấu ấn với khách hàng. Đến nay, Hồng Ngọc đã trở thành cái tên quen thuộc và là địa chỉ y tế đáng tin cậy của nhiều bệnh nhân. Đây là một trong số những bệnh viện tư nhân có chất lượng tốt đầu tiên tại Hà Nội đáp ứng được nhu cầu ngày một cao của người dân thủ đô, đó là có một nơi khám chữa bệnh tốt với chất lượng dịch vụ ngày càng cao.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

a. Mục đích nghiên cứu
Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng NNL tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp phát triển chất lượng NNL.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về NNL như: Khái niệm về NNL và NNLYT; đặc điểm, vai trò, nhân tố ảnh hưởng và nội dung phát triển NNL
– Phân tích thực trạng chất lượng NNL tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc từ năm 2016 – 2018, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế đó trong phát triển NNL
– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao và phát triển NNL tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân từ năm 2018 – 2020

 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu
Nguồn nhân lực của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (đối tượng trực tiếp khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân: bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, dược sỹ)
b. Phạm vi nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu chất lượng NNL tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc bao gồm tổng thể những người có khả năng lao động đang và sẽ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế như điều dưỡng, bác sỹ, nữ hộ sinh, KTV…
Về không gian: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu từ giai đoạn 2016-2018 để minh họa, đánh giá và phân tích trong quá trình nghiên cứu, từ đó đưa ra giải pháp cho giai đoạn 2018 – 2020.

4. Đóng góp của đề tài

Hệ thống hóa vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực;
Xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực làm thước đo để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Từ các tiêu chí này giúp cho lãnh đạo Bệnh viện đánh giá chính xác về chất lượng nhân lực, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng và có phương hướng quản trị hiệu quả.

5. Kết cấu của luận văn

Kết cấu của luận văn bao gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc;
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài.

Theo một nghiên cứu khảo sát về đặc điểm cá nhân của y tá và sự hài lòng công việc của y tá được kiểm tra trong một mẫu đại diện quốc gia của 834 y tá ở Anh cho thấy mức độ hài lòng về công việc của nhân viên y tá với tổ chức thúc đẩy sự nỗ lực trong công việc cũng như mối quan hệ tốt với các điều dưỡng, nhân viên khác…
Cũng theo một nghiên cứu về tầm quan trọng thực tế các đặc điểm cá nhân của bác sĩ đối với chất lượng chăm sóc bệnh nhân tại Ilinois, Mỹ cho thấy:
Thứ nhất, môi trường làm việc hiện tại của bác sĩ có ảnh hưởng nhiều hơn đến chất lượng chăm sóc bệnh nhân hơn là trình độ y khoa mà các bác sỹ được đào tạo. Điều này cho thấy rằng, sự thay đổi trong hành vi hiện tại là kết quả đặc điểm của tình trạng công việc đã được nội bộ hóa trước đó;

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *