Chất lượng nhân lực Nhà máy E112, Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA

Chất lượng nhân lực Nhà máy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY E112 CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH – BCA

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝKINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

Hà Nội – 2019

 

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH VẼ ix
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Câu hỏi nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Kết cấu luận văn 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1 Tổng quan 3
1.1.1. Những nghiên cứu về nhân lực và chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp 3
1.1.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 5
1.2. Cơ sở lý luận về chất lượng nhân lực 5
1.2.1. Các khái niệm 5
1.2.2. Các biện pháp đảm bảo chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp .. 8 1.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực 14
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực 10
1.3. Kinh nghiệm đảm bảo chất lượng nhân lực ở một số doanh nghiệp … và bài học cho Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 19
1.3.1. Kinh nghiệm của Tập đoàn Viettel – Bộ Quốc phòng 19
1.3.2. Kinh nghiệm tại công ty cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy dầu khí (PVC – MS) 21
1.3.3. Bài học cho Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 22

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. Các phương pháp thu thập thông tin 24
2.1.1. Thu thập thông tin thứ cấp 24
2.1.2. Thu thập thông tin sơ cấp 24
2.2. Các phương pháp xử lý thông tin 25

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY E112 CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH – BCA 27

3.1. Khái quát về Nhà máy E112 và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực của nhà máy 27
3.2. Thực trạng chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 32
3.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhân lực Nhà máy E112 32
3.2.2 Thực trạng chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 – BCA 32
3.3. Phân tích các biện pháp đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 53
3.3.1. Thực trạng lập kế hoạch 53
3.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện 55
3.3.3. Thực trạng kiểm tra, giám sát 60
3.4. Đánh giá hoạt động quản lý chất lượng nhân lực của nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 61
3.4.1. Kết quả đạt được 61
3.4.2. Những hạn chế 62
3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 63

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY E112 CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH– BCA 65

4.1. Định hướng và mục tiêu đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 65
4.1.1. Định hướng đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 65
4.1.2. Mục tiêu đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 66
4.2. Giải pháp đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA 66
4.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch 66
4.2.2. Tăng cường công tác tổ chức và triển khai 69
4.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra giám sát 75
4.3. Khuyến nghị 77
4.3.1. Đối với Công ty Thanh Bình – BCA 77
4.3.2. Bộ Công An 77
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
PHỤ LỤC 84

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

 

Từ viết tắt Nguyên nghĩa
ANQP An ninh quốc phòng
ANTT An ninh trật tự
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
BCA Bộ công an
BMI Chỉ số cơ thể
CAND Công an nhân dân
CBCNV Cán bộ công nhân viên
CBCNVC Cán bộ, công nhân viên chức
CCHT Công cụ hỗ trợ
CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
HC-KT Hậu cần kỹ thuật
KH-KD Khách hàng – Kinh doanh
LĐ, TB & XH Lao động, thương binh và xã hội
NNL Nhân lực
NXB Nhà xuất bản
PGS Phó giáo sư
PVC-MS Công ty cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy dầu khí
PX Phân xưởng

QĐ Quyết định
QP-AN Quốc phòng an ninh
SL Số lượng
SXKD Sản xuất kinh doanh
TCHCKT Tổng cục hậu cần kỹ thuật
TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
TS Tiến sỹ
TT-BYT Thông tư – Bộ Y tế
TTg Thủ tướng
WHO Tổ chức Y tế thế giới
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
VN Việt Nam

 

DANH MỤC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Bình xét thi đua của Nhà máy E112 giai đoạn 2016-2018 36
2 Bảng 3.2 Kết quả khảo sát về tình hình bố trí, sử dụng lao động tại Nhà máy E112 38
3 Bảng 3.3 Bảng thống kê số lượng CB-CNV giai đoạn 2016-2018 38
4 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2016-2018 39
5 Bảng 3.5 Cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2018 40
6 Bảng 3.6 Tình trạng thể lực của người lao động trong Nhà máy 41
7 Bảng 3.7 Tổng hợp trình độ chuyên môn giai đoạn 2016-2018 42
8 Bảng 3.8 Kết quả điều tra về kỹ năng thuyết trình, trao đổi thông tin năm 2017 43
9 Bảng 3.9 Kết quả khảo sát kỹ năng giao tiếp cá nhân năm 2018 45
10 Bảng 3.10 Kết quả khảo sát về khối lượng công việc có thể hoàn thành 2017 50
11 Bảng 3.11 Kết quả khảo sát về phương pháp làm việc năm 2018 52

DANH MỤC HÌNH VẼ

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của Nhà máy E112 29

Chất lượng nhân lực Nhà máy
dịch vụ viết thuê luận văn

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Con người là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quốc gia. Nhân lực đối với mỗi tổ chức đóng vai trò vô cùng quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự thành hay bại của tổ chức đó.
Nhà máy E112, Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ công an là một nhà máy chuyên sản xuất, lắp ráp các sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ khí, vũ khí, quang học nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác của ngành Công an. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, yếu tố nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của cả công ty. Trước tác động mạnh mẽ của xu thế toàn cấu hóa cũng như sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, công tác đảm bảo chất lượng nhân lực đóng vai trò là một trong các yếu tố chính giúp nhà máy nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với quá trình hội nhập của đất nước.
Vì những lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài “Chất lượng nhân lực Nhà máy E112, Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ với mong muốn giúp Nhà máy E112 có thể thực hiện công tác đảm bảo chất lượng nhân lực một cách hiệu quả và tốt hơn nữa.

2. Câu hỏi nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu.

Luận văn tập trung trả lời ba câu hỏi sau:
– Các vấn đề lý luận nào liên quan đến chất lượng nhân lực cần phải chú ý?
– Công tác đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA, hoạt động quản lý chất lượng nhân lực?
– Để nâng cao công tác đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA, cần thực hiện các biện pháp nào?
Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến nhân lực và chất lượng nhân lực
– Phân tích thực trạng đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA
– Đề xuất các phương hướng, giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA.
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian: Nhà máy E112, Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ công an.
+ Phạm vi thời gian: Luận văn phân tích thực trạng đảm bảo chất lượng nhân lực giai đoạn 2016-2018 và đề xuất giải pháp đến năm 2025.
+ Phạm vi nội dung: Công tác đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112, Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ công an.

4. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu với bốn chương chính, đó là:
Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA
Chương 4: Định hướng và giải pháp đảm bảo chất lượng nhân lực tại Nhà máy E112 Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA

CHƯƠNG 1: TỔNG QUANCƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Tổng quan.

1.1.1. Những nghiên cứu về nhân lực và chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp
Có khá nhiều công trình nghiên cứu về nhân lực và chất lượng nhân lực đã được công bố trong những năm gần đây. Có thể kế đến một số công trình như sau:
Tác giả Tạ Ngọc Hải (2008), có bài viết trên Tạp chí tổ chức nhà nước Một số nội dung về nhân lực và phương pháp đánh giá nhân lực, trong đó nêu ra một số nhận thức chung và các phương pháp đánh giá nhân lực.
TS Phạm Công Chất nghiên cứu về Nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản số 786, tháng 4/2008. Trong nghiên cứu này, tác giả chỉ rõ thực trạng chất lượng nhân lực của nước ta hiện nay, cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra các hạn chế, yếu kém về chất lượng nhân lực và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước.
Mai Quốc Khánh (1999) nghiên cứu về Các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực theo hướng Công nghiệp hóa – hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Tác giả đã chỉ ra các yêu cầu về nhân lực trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, thực trạng nhân lực từ những năm 90 và đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng nhân lực theo hướng CNH-HĐH.
PGS.TS. PhạmVăn Sơn (2015), “7 giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam”, Báo giáo dục thời đại. Trong bài phỏng vấn, tác giả đã chỉđưa ra 7 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực gồm: “Nâng caotrình độ học học vấn và kĩ năng lao động, khuyến khích lao động tự học, gắnchiến lược phát triển nhân lực với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, trọngnhân tài và xây dựng xã hội học tập, cải thiện thông tin về thị trường laođộng, mở rộng hợp tác quốc tế”.
Tại Viện khoa học nghiên cứu nhân tài, PGS.TS Nguyễn Đức Vượng (2008) đã có nghiên cứu Thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực Việt Nam và đã trình bày tại Hội nghị quốc tế Việt Nam học được tổ chức tại Hà Nội. Nghiên cứu này đề cập chủ yếu tới vấn đề nhân lực tại Việt Nam hiện nay và một số giải pháp.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *