CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
———————

 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM

 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 05

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN NGỌC THẮNG

 

Hà Nội – 2014

 

MỤC LỤC

Trang
Thuật ngữ viết tắt……………………………………………………………… i
Danh mục các hình vẽ………………………………………………………… ii
Danh mục các bảng…………………………………………………………… iii
PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………… 1
1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………….. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài……………………………………………. 1
3. Câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………… 1
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………. 2
5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… 2
6. Đóng góp của tiểu luận……………………………………………………. 2

7. Cấu trúc của Luận văn……………………………………………………. 2

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH…………….. 3

1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh…………………………………….. 3
1.1.1 Vai trò của chiến lược kinh doanh……………………………………… 5
1.1.2 Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh…………………………… 6
1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh……………………………… 6
1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi………………………………… 6
1.4 Phân tích chiến lược……………………………………………………… 8
1.4.1 Phân tích môi trường vĩ mô……………………………………………… 8
1.4.2 Phân tích môi trường ngành……………………………………………. 9
1.4.3 Phân tích môi trường nội bộ…………………………………………… 10
1.4.4 Xây dựng các chiến lược kinh doanh…………………………………… 11
1.4.5 Lựa chọn chiến lược tối ưu…………………………………………….. 12
1.4.6 Tổ chức và thực thi chiến lược…………………………………………. 13
1.4.7 Đánh giá hiệu quả chiến lược đã lập…………………………………… 13

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 14

A. PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP .…………………………………………. 14
2a.1 MÔ HÌNH TỔ CHỨC ………………………………………………… 14
2a.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, LĨNH VỰC KINH DOANH …………… 15
2a.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH………………… 16
2a.3.1 Toàn Tổng công ty…..………………………………………………… 16
2a.3.2 Chi tiết Công ty mẹ (khối HTPT)….………………………….……….. 17
2a.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ LĨNH VỰC QUẢN LÝ………. 19
2a.4.1 Quản lý mạng lưới.……………………………………………………. 19
2a.4.2 Phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT………………………………… 22
2a.4.3. Nguồn nhân lực……………………………………………………… 29
3a.4.4 Quản lý chất lượng…………………………………………………… 32
2A.2 CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC……………………….. 34
2a.2.1 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH………. 34
2a.2.1.1 Lĩnh vực chuyển phát Bưu chính………………………………….. 34
2a.2.2 ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG, PHÂN TÍCH DANH MỤC DV …………. 41
2a.2.3 TỔNG HỢP PHÂN SWOT……………………………………………. 81
A: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH………………………………..…………. 48
IB. KINH TẾ THẾ GIỚI……………………………………………………. 48
1. Tổng quan kinh tế thế giới 10 năm qua…………………………………… 41
2. Giai đoạn 2006-2010………………………………………………………. 49
IIB. KINH TẾ TRONG NƯỚC……………………………………………… 51
1. Tổng quan kinh tế Việt Nam 10 năm qua……………………………….. 51
2. Giai đoạn 2006-2010………………………………………………………. 51
IIIB. NGÀNH BƯU CHÍNH THẾ GIỚI…………………………………… 53
1. Vai trò, quy mô, tốc độ tăng trưởng ngành bưu chính thế giới…………….. 53

2. Các doanh nghiệp và tình hình cạnh tranh trong ngành…………………. 55
3. Chính sách phổ cập dịch vụ BC của các quốc gia………………………… 59
4. Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp BC quốc gia khi thực hiện nghĩa vụ phổ cập dịch vụ BC và trong giai đoạn chuyển đổi…………………………… 63
IVB. NGÀNH BC TẠI VIỆT NAM……………………………………….… 67
1. Vai trò, quy mô, tốc độ tăng trưởng ngành………………………………… 67
2. Doanh nghiệp trong ngành và tình hình cạnh tranh……………………… 68
3. Quản lý nhà nước về BC …………………………………………………… 71
4. Dịch vụ BC công ích và chính sách phổ cập DVBC của nhà nước VN… 72

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KD CỦA VNPost………………. 75

3.1 Định hướng phát triển…………………………………………………….. 75
3.2 Mục tiêu phát triển………………………………………………………. 75
3.2.1 Mục tiêu tổng quát………………………………………………………. 75
3.2.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………. 76
3.2.3 Mục tiêu phát triển kinh doanh đối với Bưu chính chuyển phát ……….. 76
3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện………………………………………….. 77
KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………..

29 PHBCTU Phat hanh bao chi Trung uong

30 SP Sdn phfim
31 SXKD San xuat kinh doanh
32 TBD Thai binh duong
33 TCBC Tai chinh bun chinh
34 TCBL Tai chinh bin lé
35 TCT Tong cong ty
36 TCT BCVN Tong cfing ty Bun chinh Vi t Nam
37 TCBC Tai chinh Bun chinh
38 TD Tap doin
39 TMDT Thuiing mai di(n tfr
40 TNHH 1 TV Tr:ich nhi(m him han 1 thanh vien
41 VNPT Tap do:in BCVT Vi(t Nam
42 VT Vién thong
43 VT-CNTT Vie“ii thong – Cfing ngh thong tin
44 VTT Vien thong tinh thanh pho

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

 

H2.3: Môi trường cạnh tranh ngành…………………………………………… 38
H2.4: Mô hình tổ chức kinh doanh……..……………………………………… 39
H2.5: Quy mô doanh số………..……………………………………………… 41
H2.6: Tốc độ tăng trưởng…………..…………………………………………. 41
H2.7: Ma trận BCG đối với các dịch vụ BC chuyển phát……………………. 42
H2.8: Ma trận BCG đối với các dịch vụ TCBC……………………………… 50
H2.9: Biểu đồ so sánh BC châu Á – TBD và các nước trên TG ……………… 57
H2.10: Biểu đồ so sánh sản lượng BP của các nước trên TG.……………….. 57
H2.11: Biểu đồ quy định về giá cước BC phổ cập của các nước…………….. 63
H2.12: Biểu đồ thị phần BC tại Việt Nam….………………………………… 74

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng ma trận SWOT………………………………………………. 11
Bảng 1.2 : Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter……………………. 12
Bảng 2.1: Tỷ suất và lợi nhuận……………………………………………….. 17
Bảng 2.2: Kết quả KD dịch vụ BC giai giai đoạn 2008-2010………………… 18
Bảng 2.3: Doanh thu của mạng lưới…….…………………………………….. 20
Bảng 2.4: Nguồn nhân lực…..………………………………………………… 29
Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo giới tính…………..…………………………. 30
Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo độ tuổi……..………………………………… 30
Bảng 2.7: Cơ cấu lao động theo tổ chức công việc…………..……………….. 30
Bảng 2.8: Nhu cầu chuyển phát tài liệu theo các tiêu chí…..….……………… 35
Bảng 2.9: Nhu cầu chuyển phát hàng hóa……..……………………………… 36
Bảng 2.10: Bảng phân tích ưu nhược điển của VNPost………………………. 39
Bảng 2.11: Bảng phân tích danh mục Dịch vụ BC…………………………… 42
Bảng 2.12: Biểu tổng hợp tốc độ tăng trưởng KT thế giới và một số khu vực. 50
Bảng 2.13: Tổng hợp một số chỉ tiêu về tình kinh tế xã hội Việt Nam……… 52
Bảng 2.14: Cơ cấu kinh tế và tăng trưởng của một số ngành KD liên quan … 52
Bảng 2.15: Khối lượng và giá trị thương mại của ngành….………………… 53
Bảng 2.16: Về tốc độ tăng trưởng của ngành giai đoạn 2006-2010………… 54
Bảng 2.17: Tỷ trọng doanh số theo lĩnh vực của một số BC quốc gia………. 56
Bảng 2.18: Về phạm vi dịch vụ bưu chính phổ cập ………….……………… 60
Bảng 2.19: Quy định về chất lượng dịch vụ BC phổ cập…….……………… 62
Bảng 2.20: Chỉ số phát triển ngành BC chuyển phát…….………………….. 67

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều coi việc xây dựng chiến lược kinh doanh là một trong những công việc cần thiết, quan trọng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Tổng Công ty Bưu chính Việt nam (VNPost) là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 16/2007/QĐ-TCCB-BBCVT ngày 15/6/2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tiếp nhận lĩnh vực bưu chính từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hiện tại quy mô mạng lưới của VNPost đã phủ khắp toàn quốc tới tận cấp xã phường tại mọi vùng miền đất nước, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về chuyển phát bưu gửi tới từng địa chỉ trong cả nước, đảm bảo tính kết nối với các nước trên thế giới, góp phần mang hình ảnh về đất nước con người và văn hóa Việt Nam tới khắp năm châu.
Sau khi thành lập, tính chất phục vụ xã hội vẫn được tiếp tục kế thừa nhưng nhiệm vụ kinh doanh bắt đầu được quan tâm hơn đòi hỏi VNPost phải tìm hướng vận hành sao cho hiệu quả để hướng tới mục tiêu tự cân bằng thu chi và có lãi trong điều kiện trợ cấp công ích của Nhà nước giảm mạnh và tiến tới không còn nữa.
Việc xây dựng Chiến lược kinh doanh Dịch vụ Bưu chính chuyển phát (DVBCCP ) giai đoạn 2015-2020 của VNPost là rất cần thiết và cấp bách nhằm tìm hướng đi đúng để nhanh chóng giải quyết các vấn đề then chốt, sớm trở thành một doanh nghiệp vững mạnh, khẳng định vị thế chủ đạo trong lĩnh vực DVBCCP ở thị trường trong nước, dần có vai trò quan trọng trên thị trường quốc tế.

 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu nhằm đạt những mục tiêu sau:
– Đánh giá về thực trạng tình hình của VNPost
– Đưa ra chiến lược kinh doanh DVBCCP của VNPost giai đoạn 2015-2020.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển DVBCCP của VNPost giai đoạn 2015-2020 thì câu hỏi đặt ra là:
– Những yếu tố chính nào ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp ?

– Điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp hiện nay là gì? Cơ hội và thách thức đối với DN trong giai đoạn tới là gì ?
– Đâu là giải pháp giúp DN phát triển bền vững trong giai đoạn 2010-2015 ?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực BBCP của VNPost.
– Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động DVBCCP, các yếu tố ảnh hưởng đến DVBCCP của VNPost. Trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển DVBCCP của VNPost giai đoạn 2015-2020.

5. Phương pháp nghiên cứu

– Thu thập các thông tin về doanh nghiệp theo yêu cầu của đề tài, phân tích đánh giá thực trạng gắn với các kinh nghiệm, kiến thức mà học viên đã tích lũy được.
– Phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phương pháp quan sát, thực nghiệm, thống kê kinh tế…để đưa ra những đánh giá các yếu tố và thực trạng kinh doanh DVBCCP hiện tại của VNPost. Từ đó đưa ra mục tiêu tổng thể và cụ thể cũng như giải pháp khả thi nhằm giúp VNPost thực hiện thành công chiến lược kinh doanh DVBCCP đã được đề xuất.

6. Đóng góp của Luận văn

Ý nghĩa thực tiễn của Luận văn là đưa ra những nhận xét và đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, những yếu tố tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề xuất chiến lược phát triển kinh DVBCCP của VNPost giai đoạn 2015-2020. Thông qua quy trình đó, doanh nghiệp có thể vận dụng nhằm đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2015-2020 mà Tổng công ty đã xác định.

7. Cấu trúc của Luận văn

Đề tài nghiên cứu được trình bày gồm:
– Phần mở đầu
– Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh
– Chương 2: Phân tích các yếu tổ ảnh hưởng làm cơ sở xác định Chiến lược KD
– Chương 3: Chiến lược kinh doanh DVBCCP của VNPost
– Kết luận

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY
dịch vụ viết thuê luận văn

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh

Khái niệm “chiến lược” có từ thời Hy lạp cổ đại. Thuật ngữ này có nguồn gốc sâu xa từ quân sự, xuất phát từ “strategos” nghĩa là vai trò của vị tướng trong quân đội. Trong lịch sử loài người, rất nhiều nhà lý luận quân sự như Tôn Tử, Alexander, Clausewitz, Napoleon, Stonnewal Jackson, Doulax MacAthur đã đề cập và viết về chiến lược trên góc độ khác nhau. Luận điểm cơ bản của chiến lược theo đó, một bên đối phương có thể đối thủ – thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn nếu họ có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình. Kết quả của chiến lược quân sự là một kết cục với một bên thắng và bên thua.
Tuy nhiên, so với chiến lược quân sự, chiến lược kinh doanh phức tạp hơn. Không giống như xung đột quân sự, cạnh tranh trong kinh doanh không phải lúc nào cũng gây ra kết cục có kẻ thắng và người thua. Sự ganh đua trong ngành đôi khi có cơ hội để họ cải thiện sức mạnh và kỹ năng của mình như mầm mống cạnh tranh.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *