ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o———

 

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội, 2019

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤC CÁC HÌNH iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 4
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 6
1.1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu cho đề tài 7
1.2. Cơ sở lý luận về đào tạo nhân viên 8
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 8
1.2.2. Mục tiêu và vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực 13
1.3. Quy trình đào tạo 15
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 15
1.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo 17
1.3.3. Xác định nội dung và lựa chọn phương pháp đào tạo 18
1.3.4. Tổ chức đào tạo 22
1.3.5. Đánh giá kết quả đào tạo 24
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp 25
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài 25
1.4.2. Nhân tố bên trong 27

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Quy trình nghiên cứu 30
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 31
2.2.1. Dữ liệu thứ cấp 31
2.2.2. Dữ liệu sơ cấp 31
2.2.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu 32
2.3. Kết luận về kết quả nghiên cứu 33

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETTEL 34

3.1. Khái quát về Tổng công ty Bưu chính Viettel 34
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 34
3.1.2. Thông tin giao dịch 35
3.1.3. Các giai đoạn phát triển 36
3.1.4. Cơ cấu tổ chức 37
3.1.5. Các dịch vụ kinh doanh chính 40
3.2. Đặc điểm về nhân lực kinh doanh của Tổng CTCP Bưu chính Viettel 42
3.3. Các nhân tố tác động tới công tác đào tạo nhân viên kinh doanh của Tổng CTCP Bưu chính Viettel 44
3.3.1. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 44
3.3.2. Các nhân tố bên trong tổ chức 45
3.4. Thực trạng công tác đào tạo nhân viên kinh doanh của TCT 47
3.4.1. Kết quả công tác đào tạo nhân viên kinh doanh (2015 – 2018) 47
3.4.2. Xác định nhu cầu đào tạo 48
3.4.3. Xác định kế hoạch và mục tiêu đào tạo 53
3.4.4. Xây dựng chương trình 57
3.4.5. Hình thức đào tạo 58
3.4.6. Thực hiện đào tạo 58
3.4.7. Đánh giá sau đào tạo 61
3.5. Đánh giá chung về công tác đào tạo nhân viên kinh doanh tại TCT Bưu chính Viettel 65
3.5.1. Kết quả đạt được 65
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 65

CHƯƠNG 4 . GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 68

4.1. Định hướng chung về kinh doanh và tổ chức 68
4.1.1. Phân tích môi trường kinh doanh 68
4.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2024 69

4.2. Quan điểm về đào tạo và phương hướng hoàn thiện đào tạo 69
4.3. Một số giải pháp 70
4.3.1. Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự làm công tác đào tạo 70
4.3.2. Điều chỉnh quy trình đào tạo, trong đó tập trung công tác xác định nhu cầu đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty 71
4.3.3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về đào tạo 73
4.3.4. Triển khai phương pháp đào tạo theo mô hình U-Learning 74
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
PHỤ LỤC 80

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 CP Cổ phần
2 MTV Một thành viên
3 TCT Tổng công ty
4 TNHH Trách nhiệm hữu hạn

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Thống kê số người lấy mẫu 32
2 Bảng 3.1 Các giai đoạn phát triển của Tổng công ty Bưu chính Viettel 33
3 Bảng 3.2 Thống kê về nhân viên kinh doanh của TCT Bưu chính Viettel 43

Bảng 3.3 Kết quả đào tạo nhân viên kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2015 – 2018
Bảng 3.4 Đánh giá của nhân viên bán hàng về xác định nhu cầu đào tạo

Bảng 3.5 Số lượng chương trình đào tạo năm 2018 phân
chia theo nội dung đào tạo và phương pháp đào tạo

Bảng 3.6 Bảng kế hoạch đào tạo hàng năm của nhân viên ở TCT

8 Bảng 3.7 Kết quả khảo sát về công tác tổ chức đào tạo 61
9 Bảng 3.8 Đánh giá kết quả đào tạo 64

 

Bảng 3.9 Đánh giá của nhân viên về nội dung kiểm tra sau đào tạo

DANH MỤC CÁC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 30

Hình 3.1 Sơ đồ mô hình tổ chức Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nhân viên kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp cũng như trong các hoạt động kinh doanh. Để một sản phẩm đến tay khách hàng, ngoài nhu cầu và hành vi mua hàng cơ bản từ người mua, doanh nghiệp cũng cần phải bán hàng để thu về các giá trị lợi nhuận nhất định. Một đơn vị kinh doanh, dù quy mô lớn hay nhỏ đơn vị vừa khởi nghiệp chắc chắn không thể không có khâu này trong toàn bộ quy trình cũng như chiến lược tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Nhân viên kinh doanh có đặc thù là luôn tiếp xúc với khách hàng, luôn phải biết cách làm thể nào để tiếp cận và thúc đẩy hành vi mua hàng nhiều nhất. Một nhân viên kinh doanh tệ sẽ khiến doanh nghiệp không chỉ mất đi doanh thu mà còn mất đi cả uy tín cũng như thương hiệu của mình trong mắt khách hàng. Có thể nói, các nhân viên bán hàng chính là những nhân vật đại diện cho thương hiệu hay bộ mặt của công ty, mọi hành vi hay phản ứng của họ đều khiến khách hàng có những đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về công ty đó.
Cũng chính vì vai trò quan trọng của nhân viên kinh doanh mà đào tạo nhân viên kinh doanh được xem là “chìa khóa” giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. Thường xuyên có những buổi hội thảo, những buổi chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng, kĩ năng bán hàng hay kỹ năng đàm phán… sẽ giúp xây dựng đội kinh doanh của công ty chuyên nghiệp hơn nhiều.
Cũng như tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, nhân viên kinh doanh nắm giữ vai trò hàng đầu trong việc duy trì và phát triển doanh thu của Tổng công ty. Hàng năm, Tổng công ty đều có các khóa tập huấn, huấn luyện cho đội ngũ nhân viên này. Đây là hoạt động vô cùng quan trọng của Tổng công ty. Ý thức được điều này, tác giả đã lựa chọn đề tài “Đào tạo nhân viên kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Với đề tài này, tác giả kỳ vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho Tổng công ty Bưu chính Viettel nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nhân sự của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về đào tạo nhân viên kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel.
Nhiệm vụ nghiên cứu :
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo nhân viên kinh doanh
+ Phân tích thực trạng của công tác đào tạo nhân viên kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân viên kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là công tác đào tạo nhân viên kinh doanh của Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
Phạm vi nghiên cứu :
Về thời gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2015-2018. Về không gian: tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
Về nội dung: Luận văn nghiên cứu các nội dung của hoạt động đào tạo nhân viên kinh doanh

4. Những đóng góp của luận văn

+ Cập nhật, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo nhân viên nói chung và nhân viên kinh doanh nói riêng
+ Phân tích thực trạng của công tác đào tạo nhân viên kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân viên kinh doanh, là tài liệu tham khảo hữu ích cho Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel

 

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, Luận văn được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về đào tạo nhân viên kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng đào tạo nhân viên kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel
Chương 4. Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nhân viên kinh doanh Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH
dịch vụ viết thuê luận văn

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Mộ số công trình nghiên cứu liên quan tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức, doanh nghiệp:
– Tác giả Phan Thị Mỹ Dung (2012) cho rằng nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá nhất của mọi tổ chức, là yếu tố quyết định sự thành bại của tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực là biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu duy trì, phát triển nguồn nhân lực của tổ chức trong nghiên cứu “Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu” của mình. Tác giả cũng khẳng định để khai thác nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả các doanh nghiệp phải đào tạo nguồn nhân lực của mình phù hợp với tình hình, định hướng của doanh nghiệp.
– Tác giả Nguy n Đăng Thắng (2013) với nghiên cứu “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội” đã nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực giữ vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
– Tác giả Vũ Hùng Phương (2014) trong nghiên cứu “ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế – tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam” cho rằng nguồn nhân lực được coi là nguồn lực nội sinh chi phối quá trình phát triển kinh tế xã hội, có ưu thế nổi bật là không có giới hạn hay vô tận nếu biết bồi dưỡng, khai thác, sử dụng hợp lý.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *