Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

Giải pháp phát triển du lịch

Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

 

Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

MỤC LỤC

Trang

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………….……………..1

DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………. 2
PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………3

Chương 1. Những cơ sở lý luận về phát triển du lịch

1.1. Tổng quan về du lịch 8
1.1.1. Khái niệm về du lịch 8
1.1.2. Thể loại du lịch 12
1.1.3. Vai trò của phát triển du lịch 14
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 18
1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực
và bài học cho Việt Nam 21
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước……………………………………….21 1.2.2.Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam………..…………………………24

Chương 2. Thực trạng phát triển du lịch Hà Nội.

2.1. Vị trí du lịch Hà Nội trong chiến lược phát triển du lịch cả nước
và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô 27
2.1.1. Vị trí của Hà Nội trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước. 27
2.1.2. Vị trí của du lịch trong chiến lược phát triển KTXH của Hà Nội. 29
2.2. Tiềm năng du lịch của Hà Nội 30
2.3. Thực trạng hoạt động du lịch của Hà Nội……………………………41
2.3.6. Tuyến, điểm, sản phẩm du lịch………………………………………53
2.3.7. Các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch……………………………………………………….54
2.3.8. Nguån nh©n lùc du lÞch………………………………………………58

2.4. Đánh giá chung…………………………………………………………59
2.4.1. Một số kết quả đạt được trong hoạt động phát triển du lịch 59
2.4.2. Hạn chế…………………………… …………………………..……61

Chương 3. Định hướng và biện pháp phát triển du lịch Hà Nội.

3.1. Những xu thế phát triển và một số dự báo chủ yếu
của du lịch thế giới và khu vực. …..………………………………….64
3.2. Dự báo phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020. 69
3.3. Giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu phát triển
du lịch Hà Nội đến năm 2020……………………..…………………..76
3.3.1. Giải pháp về phía cơ quan quản lý nhà nước…………….………….76
3.3.2. Giải pháp về phía doanh nghiệp du lịch của Hà Nội……..………. 87
3.3.3. Đề xuất và kiến nghị…………..………………………………….…..95
KẾT LUẬN 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO………….……………………………..…………..102

PHỤ LỤC……………………………………………..……………………..105

 

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ
1 AFTA Khu vực mậu dịch tự do của ASEAN
2 ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á
3 CNH Công nghiệp hoá
4 CPH Cổ phần hóa
5 ICOR Hệ số đầu tư tăng trưởng
7 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
8 HĐH Hiện đại hoá
9 SNG Các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập
10 TW Trung ương
11 UBND Ủy ban nhân dân
12 USD Đô la Mỹ
14 UNWTO Tổ chức du lịch thế giới
15 VAT Thuế giá trị gia tăng

DANH MỤC BẢNG

 

Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh Du lịch……………..…………………………..51
và Việt Nam thời kỳ 2003 – 2007………..…………………………..52
Bảng 3.1. Dự báo số lượng khách đến 2010 và tầm nhìn 2020. 83
Bảng 3.2. Dự báo doanh thu từ du lịch………………………….………………84

Bảng 3.3. Dự báo về số phòng khách sạn cần có 2010-2020………….……….85

Bảng 3.4. Nhu cầu lao động trong ngành du lịch 2010-2020……………….….86

 

DANH MỤC BIỂU
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu chi tiêu của du khách tại Hà Nội………………………….57

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội loài người và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Là một nước do xuất phát điểm từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, các chỉ tiêu mức sống còn chênh lệch lớn so với nhiều quốc gia. Thông qua du lịch làm cho thế giới hiểu rõ đất nước, con người, nền văn hoá phong phú lâu đời và lịch sử hào hùng của dân tộc. Bắt nhịp vào xu hướng phát triển du lịch của cả nước, hoạt động du lịch của Hà Nội trong những năm qua đã đạt được những hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển du lịch.

 

2. Tình hình nghiên cứu

 “Nghiên cứu và đánh giá một số đặc điểm của thị trường Nhật Bản và Trung Quốc nhằm phát triển nguồn khách của Du lịch Việt Nam”. Đề tài của Viện nghiên cứu phát triển du lịch thuộc Tổng Cục Du lịch.  “Du lịch Hải phòng – Thực trạng, phương hướng và giải pháp” luận văn cao học của tác giả Phạm Thị Khánh Ngọc, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Liên quan đến du lịch của Hà Nội có các đề tài như: “Nghiên cứu những giải pháp phát triển du lịch lữ hành của Thủ đô”, “Thực trạng hoạt động kinh doanh và một số định hướng, giải pháp chủ yếu để các khách sạn Hà Nội kinh doanh có hiệu quả”. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch Hà Nội. Phân tích đánh giá và chỉ rõ nguyên nhân, tiềm năng phát triển ngành du lịch của Hà

Nội. Từ đó, đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Hà Nội trong điều kiện mới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động du lịch của Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu là thực trạng phát triển du lịch Hà Nội.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp thống kê so sánh, Phương pháp phân tích hệ thống, Phương pháp quy nạp cùng một số biểu, bảng, tài liệu tham khảo. Để nhìn nhận giải pháp đang nghiên cứu một cách thống nhất, xâu chuỗi.

 

6. Những đóng góp mới của luận văn

Thứ nhất, hệ thống hoá và phát triển những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch.
Thứ hai, Đánh giá một cách toàn diện thực trạng, tiềm năng, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển du lịch của Hà Nội trong điều kiện mới.
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch của Hà Nội đến năm 2020.

Chương 1. Những cơ sở lý luận về phát triển du lịch

1.1. Tổng quan về du lịch
1.1.1. Khái niệm về du lịch.
Đến nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu xã hội phổ biến đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con người. Đó là nhiều mục đích khác nhau ngoại trừ mục đích tìm kiếm việc làm (kiếm tiền) và trong thời gian đó họ phải tiêu tiền mà họ đã kiếm được. Tuy nhiên đây cũng là một khái niệm làm cơ sở để xác định người đi du lịch và là cơ sở hình thành cầu về du lịch sau này.

Giải pháp phát triển du lịch

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *