Quản lý hình ảnh văn hóa Việt Nam trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ

Hình ảnh văn hóa việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

QUẢN LÝ HÌNH ẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN SÓNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

 

(Khảo sát trên dữ liệu 2017)

 

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÌNH ẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN TRUYỀN HÌNH 12

1.1. Lý luận về quản lý hình ảnh văn hóa 12
1.2. Nội dung quản lý hình ảnh văn hóa  trên sóng Đài truyền hình 26
Tiểu kết chương 1 35

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÌNH ẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN SÓNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 36

2.1. Quản lý hình ảnh văn hóa  trên kênh sóng VTV của Đài truyền hình Việt Nam 36
2.2. Những ưu điểm quản lý hình ảnh văn hóa trên sóng Đài truyền hình Việt Nam 71
2.3. Những hạn chế và nguyên nhân trong nội dung quản lý hình ảnh văn hóa trên sóng Đài truyền hình Việt Nam 72
Tiểu kết chương 2 78

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÌNH ẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN SÓNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY 80

3.1. Định hướng quản lý hình ảnh văn hóa  trong bối cảnh trong nước và quốc tế 80
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hình ảnh văn hóa  81
3.3. Kiến nghị 97
Tiểu kết chương 3 98
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
PHỤ LỤC 107
TÓM TẮT LUẬN VĂN 123

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1: Đánh giá về nội dung của chương trình văn hóa của kênh VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam 73
Bảng 2. 2. Nhận xét về chất lượng âm thanh, hình ảnh của chương trình văn hóa của kênh VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam 73
Bảng 2. 3: Đánh giá hình thức quảng bá hình ảnh văn hóa  của kênh VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam 75
Bảng 2. 4: Vấn đề quảng bá hình ảnhViệt Nam trên kênh VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam 75
Bảng 2. 5. Phóng viên cần phải đi sâu tìm hiểu các lĩnh vực văn hóa Việt Nam 76
Bảng 2. 6.Người làm chương trình cần hiểu rõ nhu cầu của công chúng 76

 

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2. 1: Sơ đồ quy trình tổ chức sản xuất chương trình truyền hình 26
Hình 2. 2. Chương trình Việt Nam – Đất nước – Con người: Khát vọng Ninh Bình 44
Hình 2. 3. Chương trình Đi đâu? ăn gì?: Ẩm thực dân tộc Thái trên kênh sóng VTV2 46
Hình 2. 4. Chương trình Hành trình khám phá: Ấn tượng vùng Đông Bắc 47
Hình 2. 5. Chương trình Đi đâu? Ăn gì?: Mâm cỗ tết của người Tày 53
Hình 2. 6. Chương trình Đi đâu ăn gì: Làng cổ Đường Lâm 57
Hình 2. 7. Hành trình khám phá: Dakrong những sắc màu cuộc sống 63
Hình 2. 8. Biểu đồ tỷ lệ số lượng người yêu thích chương trình văn hóa Việt Nam 66

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bằng sức sống mãnh liệt và sự sáng tạo trong những điều kiện địa lý tự nhiên khác nhau, bối cảnh lịch sử – xã hội không đồng nhất. Các dân tộc Việt đã tạo nên sự đặc sắc trong văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi vùng miền, mỗi địa phương. Trải qua nhiều quá trình tiếp xúc, tiếp biến văn hóa, những nét văn hóa nổi trội được chắt lọc. Tổng hòa những sắc thái đó làm nên tính đa dạng và đậm đà bản sắc của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Bản sắc dân tộc, văn hóa vật thể và phi vật thể, những nét tinh hoa ẩm thực. Đài truyền hình Việt Nam nói chung và VTV2 nói riêng, mục tiêu quản lý, quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc đã. Tuy nhiên, để hình ảnh Việt Nam được truyền tải đến với đông đảo công chúng một cách sinh động. Trên thực tế, đầu tư vào nội dung quản lý hình ảnh Việt nam hiện vẫn chưa được chú trọng một cách đúng mức. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Trong phạm vi khảo cứu của tác giả, có khá nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước đề cập tới các khía cạnh của đề tài, có thể khái quát như sau:
Trong cuốn sách “Bản sắc văn hóa Việt Nam” của Phan Ngọc, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành năm 2002. 
Trần Ngọc Thêm (2006), có nghiên cứu “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu của mình tác giả đã phân tích đánh giá và nêu được nội dung của bản sắc văn hóa Việt Nam một cách có hệ thống trong suốt chiều dài lịch sử cũng như trải rộng từ Bắc chí Nam. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận văn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
– Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến quản lý hình ảnh Việt Nam: khái niệm văn hóa, hình ảnh văn hóa, quản lý, truyền hình…
– Khảo sát, đánh giá vấn đề quản lý hình ảnh Việt Nam trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.
– Đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình, quy trình quản lý, sản xuất các chương trình, hình ảnh văn hóa Việt trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động quản lý hình ảnh văn hóa  trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Tập trung nghiên cứu, khảo sát chương trình “Việt Nam – Đất nước – Con người”, “Hành trình khám phá”, “Đi đâu ăn gì” trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian năm 2017.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài

5.1. Cơ sở lý luận
Dựa trên cơ sở lý luận về hoạt động quản lý hình ảnh văn hóa và đánh giá hoạt động quản lý hình ảnh Việt Nam trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, bao gồm các nội dung nghiên cứu: Quản lý quy trình tổ chức sản xuất chương trình truyền hình; Quản lý nội dung hình ảnh văn hóa;Lựa chọn các kênh phát sóng và thời lượng, tần số phát sóng; Đánh giá kết quả của chương trình hình ảnh Việt Nam được phát sóng.

5.2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sử dụng một số phương pháp trong nghiên cứu khoa học như:
Phương pháp khảo sát: Khảo sát bằng: Phân tích tác phẩm đã phát sóng về hình ảnh, nội dung và hình thức thể hiện
Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu những nhà quản lý, lãnh đạo Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam. Có những ý kiến đánh giá chuyên môn về những ưu điểm, hạn chế trong quy trình quản lý.

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

7.1. Ý nghĩa lý luận
Đề tài nghiên cứu góp phần sáng tỏ thêm lý luận về quản lý hình ảnh Việt Nam. Đồng thời là cơ sở khoa học giúp tìm hiểu về quản lý hình ảnh văn hóa trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. Công trình này cũng phần nào đóng góp vào hệ thống lý luận về hình ảnh Việt Nam, nhất là mảng nghiên cứu về hình ảnh văn hóatrên sóng truyền hình. Đây là mảng nghiên cứu rất quan trọng, song tới nay vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức.

7.2. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài nghiên cứu góp phần chỉ ra những hoạt động trong quản lý hình ảnh iệt Nam. Đóng góp này được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau:
– Phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý hình ảnh Việt Nam trên sóng Đài truyền hình Việt Nam về hình ảnh đất nước,văn hóa, con người Việt Nam.
– Sau khi phân tích thực trạng, luận văn sẽ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hình ảnh văn hóa. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Đài truyền hình Việt Nam.

8. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản lý hình ảnh văn hóa và Truyền hình.
Chương 2: Thực trạng quản lý hình ảnh văn hóa  trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.
Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hình ảnh văn hóa  qua các chương trình truyền hình hiện nay.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÌNH ẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM TRÊN TRUYỀN HÌNH

1.1. Lý luận về quản lý hình ảnh văn hóa Việt Nam
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.1.1. Quản lý
Quản lý là một hoạt động cần thiết cho tất cả các lĩnh vực của đời sống con người. Ở đâu con người tạo lập nên nhóm xã hội là ở đó cần đến quản lý.
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về quản lý: F.W Taylor (1856 – 1915) là một trong những người đầu tiên khai sinh ra khoa học quản lý. H. Fayol ( 1886 – 1925) là người đầu tiên tiếp cận quản lý theo quy trình và là người có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử tư tưởng quản lý thời cận – hiện đại cho rằng: “Quản lý là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp và kiểm tra” [27].

Hình ảnh văn hóa việt nam

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *