Giải pháp hoàn thiện hoạt động thu mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Hoạt động mua nguyên vật liệu -Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THU MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

 

LUẬN VĂN KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: HỒ TIẾN DŨNG

TP. HỒ CHÍ MINH – 2016

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

1.1. Cơ sở lý thuyết về hoạt động mua hàng 6
1.1.1. Hoạt động mua hàng 6
1.1.2. Quy trình mua hàng 7
1.2. Nội dung của hoạt động mua hàng 11
1.2.1. Lý thuyết về hoạt động mua hàng của Van Weele (2010) 11
1.2.2. Khái niệm các thành phần mua hàng trong mô hình Van Weele (2010) 12
1.3. Xây dựng thang đo các thành phần mua hàng 16
1.3.1. Thang đo thành phần “Chi phí mua hàng” 16
1.3.2. Thang đo thành phần “Kiểm soát chất lượng toàn diện” 17
1.3.3. Thang đo thành phần “Hậu cần mua hàng” 18
1.3.4. Thang đo thành phần “Tổ chức mua hàng” 18
1.3.5. Thang đo thành phần “Hoạt động mua hàng” 19
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM 21

2.1. Giới thiệu vài nét về công ty 21
2.1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty 24
2.1.4. Giá trị cốt lõi của công ty 24
2.2. Thực trạng hoạt động mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam 26
2.2.1. Thành phần chi phí mua nguyên vật liệu 26
2.2.2. Thành phần kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu 38
2.2.3. Thành phần hậu cần mua nguyên vật liệu 44
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2 59

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM 60

3.1. Tầm nhìn, định hướng phát triển của C.PV giai đoạn 2015-2025 60
3.2. Tầm nhìn và nhiệm vụ của bộ phận mua hàng giai đoạn 2015-2018 60
3.3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động mua nguyên vật liệu tại C.PV 60
3.3.3. Nhóm giải pháp về hậu cần mua hàng 74
3.3.4. Nhóm giải pháp về tổ chức mua hàng 79
TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3 80
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

• BDG :C.PV- Chi nhánh Bình Dương
• BDH :C.PV- Chi nhánh Bình Định
• BTF :C.PV- Chi nhánh Bến Tre
• BXF :C.PV- Chi nhánh Bàu Xéo, Đồng Nai
• C.P HO: Văn phòng chính của C.PV tại Việt Nam
• C.PV :Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
• CSR :Corporate Social Responsibility (Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp)
• CTF :C.PV- Chi nhánh Cần Thơ
• DLK :C.PV- Chi nhánh Daklak
• DNI :C.PV- Chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai
• EFA :Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố)
• HDG :C.PV- Chi nhánh Hải Dương
• HNI :C.PV- Chi nhánh Hà Nội

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ phận mua hàng 25
Hình 2.3: Quy trình tiếp nhận, sơ chế và bảo quản nguyên vật liệu tại C.PV 32
Hình 2.7: Dự báo sai dẫn đến mua hàng với giá cao 47
Hình 2.8: Xu hướng biến đổi của giá thị trường và tỷ lệ tồn kho nguyên vật liệu của C.PV theo thời gian 49
Hình 2.9: Quy trình đặt và chuyển nguyên vật liệu của bộ phận mua hàng 54

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 0.1: Tỷ lệ sử dụng ngô trong chế biến TACN tại C.PV 2014 04
Bảng 0.2: Mẫu thu thập trong nghiên cứu 05
Bảng 1.1: Mô hình quy trình mua hàng 07
Bảng 1.2: Thang đo thành phần “Chi phí mua hàng” 17
Bảng 1.4: Thang đo thành phần “Hậu cần mua hàng” 18
Bảng 1.6: Thang đo Thang đo “Hoạt động mua hàng” 19
Bảng 2.2: Thống kê mô tả thành phần chi phí mua nguyên vật liệu 27
Bảng 2.3: Chi phí mua nguyên vật liệu qua các năm 28
Bảng 2.4: Chi tiết về quy cách đóng gói của nguyên vật liệu 33
Bảng 2.5: Tóm tắt ưu nhược điểm của mua hàng hóa đóng bao và xá 33
Bảng 2.6: Thống kê chi tiết về các phương thức mua hàng 34
Bảng 2.7: Nguồn cung nguyên vật liệu cho C.PV 36
Bảng 2.8: Thống kê mô tả thành phần kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu 38
Bảng 2.9: Thang đo tiêu chuẩn nguyên vật liệu của các nhà máy TACN 39

PHẦN MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trực tiếp là việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan, gián tiếp là việc tháo gỡ các rào cản kỹ thuật. Tuy nhiên, ngược lại một số ngành sẽ rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là ngành chăn nuôi. Theo tính toán của Viện Chăn nuôi, giá thành sản xuất 01 kg thịt heo trong nước là 2,08 USD, còn ở Mỹ là 1,41 USD. Đặc biệt sau khi TPP có hiệu lực, mức thuế suất áp dụng cho thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo hiện tại là 30% sẽ được loại bỏ từ 5 – 10 năm. Qua đó cho thấy đánh giá và hoàn thiện hoạt động mua hàng là công việc rất quan trọng khi mà bộ phận mua hàng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng. 

Mục tiêu nghiên cứu

+ Phân tích thực trạng hoạt động thu mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam nhằm tìm hiểu các hạn chế còn tồn đọng và các vấn đề cần khắc phục.
+ Đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thiện hoạt động thu mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam.

 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động thu mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam.
– Đối tượng khảo sát:
Đối tượng khảo sát là cán bộ quản lý các cấp của bộ phận mua hàng, đó là những người thường tham dự cuộc họp nguyên liệu hàng tuần tại công ty.
– Phạm vi nghiên cứu
Trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi sử dụng rất nhiều loại hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, trong đó ngô hạt là nguyên liệu chính, chiếm khoảng 50% trong thành phần nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi. 

 Bố cục của đề tài

Luận văn bao gồm 03 phần: phần mở đầu, nội dung chính (bao gồm 03 chương) và phần kết luận, cụ thể như sau:
Phần mở đầu
Phần nội dung chính
– Chương 1: Cơ sở lý thuyết
– Chương 2: Thực trạng về hoạt động mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
– Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động mua nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Phần Kết Luận

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Cơ sở lý thuyết về hoạt động mua hàng
1.1.1. Hoạt động mua hàng
Theo truyền thống, mua hàng có thể được xem như là một quá trình mua để có được hàng hóa và nguyên liệu với đúng chất lượng và số lượng từ đúng nguồn, đúng nơi với giá hợp lý (Aljian, 1984; Lysons và Gillingham, 2003). Quản lý các nguồn lực bên ngoài của một công ty, có thể giúp công ty điều hành, duy trì và quản lý các hoạt động chính. Có một số hoạt động bao gồm bởi mua hàng mà có thể kết luận như tìm nguồn cung ứng nội bộ. Kể từ khi kinh doanh ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, các nhà quản lý hàng đầu đã công nhận mua hàng như một đầu tàu kinh doanh chính yếu (van Weele, 2010).

Hoạt động mua nguyên vật liệu -Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *