Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh

Mua sắm trực tuyến

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh

 

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT v
DANH MỤC HÌNH vi
DANH MỤC BẢNG vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2
1.4.2. Phương pháp thực hiện 2
1.5. Ý NGHĨA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 3
1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4

2.1. HÀNH VI TIÊU DÙNG 4
2.1.2. Quá trình thông qua quyết định mua sắm của người tiêu dùng. 7
2.2. KHÁI QUÁT VỀ MUA SẮM TRỰC TUYẾN 13
2.2.1. Khái niệm về mua sắm trực tuyến. 13
2.2.2. Lợi ích của mua sắm trực tuyến 14
2.3. TÌNH HÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 16
2.3.1. Sự phát triển Internet tại Việt Nam 16
2.3.2. Sự phát triển mua sắm trực tuyến tại Việt Nam 17
2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 31

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33

3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33
3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ 33
3.1.3. Quy trình nghiên cứu 35
3.2. XÂY DỰNG THANG ĐO 37
3.2.1. Thang đo thành phần sự tiện lợi 37
3.2.2. Thang đo thành phần giá cả 37
3.2.3. Thang đo thành phần chất lượng sản phẩm 38
3.2.4. Thang đo thành phần sự lựa chọn sản phẩm 38
3.1.2. Thang đo thành phần thông tin sản phẩm phong phú 39
3.3. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO SƠ BỘ 42
3.3.1. Kiểm định Cronbach Alpha đối với các thang đo sơ bộ 42
3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA trong nghiên cứu sơ bộ 43
 Phân tích nhân tố khám phá EFA sơ bộ lần 1. 43
 Phân tích nhân tố khám phá EFA sơ bộ đối với Quyết định mua sắm trực tuyến trên Sendo.vn. 46
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 46

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48

4.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 48
4.1.1. Phương pháp chọn mẫu 48
4.1.2. Thông tin mẫu nghiên cứu 48
4.2. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG 49
4.2.1. Kiểm định Cronbach Alpha đối với các thang đo 49
4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 50
4.2. PHÂN TÍCH HỒI QUY 57
4.2.3. Tron g đ ó : 57
4.3.1. Giới tính 61
4.3.2. Độ tuổi 61
4.3.3. Nghề nghiệp 62
4.3.4. Thu nhập 62
4.3.5. Học vấn 62
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 63

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Mua sắm trực tuyến 64

5.1. KẾT LUẬN 64
5.2. KIẾN NGHỊ 65
5.2.1. Kiến nghị về sự tiện lợi 66
5.1.1. Kiến nghị về sản phẩm 66
5.2.2. Kiến nghị về giá 67
5.2.3. Kiến nghị về thông tin 68
5.3. ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN 68
5.4. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 69

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
1. CP Cổ phẩn Cổ phẩn
3. TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ
4. TSDH Tài sản dài hạn TSDH
TSNH
5. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

 

DANH MỤC HÌNH Mua sắm trực tuyến

 

Hình 2. 1: Mô hình nghiên cứu của Anjali Dabhade. 21
Hình 2. 2: Mô hình nghiên cứu của Sandra Forsythe và đồng sự. 22
Hình 2. 3: Mô hình nghiên cứu của Narges Delafrooz và đồng sự. 23
Hình 2. 4: Mô hình nghiên cứu đề xuất. 32
Hình 3. 1: Quy trình thực hiện nghiên cứu. 44
Hình 4. 1: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh. 69

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1:Thị phần doanh thu của 5website kinh doanh bán lẻ trực tuyến hàng đầu năm 2019 27
Bảng 3. 1: Kết quả kiểm định Cronbach Alpha của các thang đo sơ bộ. 43
Bảng 3. 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA sơ bộ đối với các thành phần ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên Sendo.vn 45
Bảng 3. 3: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA sơ bộ đối với Quyết định mua sắm trực tuyến trên Sendo.vn. 47
Bảng 4. 1: Kết quả kiểm định Cronbach Alpha của các thang đo trong mô hình. 50
Bảng 4. 2Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với các thành phần ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên Sendo.vn. 53
Bảng 4. 3Thang đo các nhân tố sau khi phân tích Nhân tố khám phá EFA. 55
Bảng 4. 4 Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA đối với quyết định mua sắm trực tuyến trên Sendo.vn. 57
Bảng 4. 5: Kết quả phân tích hồi quy. 59

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Việc hiểu được hành vi mua sắm qua mạng của người tiêu dùng sẽ giúp cho các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến duy trì được khách hàng hiện tại. Trong nước vẫn chưa có nghiên cứu nào giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh” được tác giả thực hiện nhằm xác định các các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến.

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

 

– Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh và phát triển thang đo của những yếu tố này.
– Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

– Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn TP. Hồ Chí Minh.
– Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu khảo sát người tiêu dùng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

1.4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆn

 Nghiên cứu định tính nhằm:

– Khám phá, điều chỉnh và bổ sung các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên Sendo.vn 

 Nhiên cứu định lượng nhằm: thu thập thông tin thông qua bảng câu hỏi để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu đã khảo sát.
 Ngoài ra các phương pháp nghiên cứu khác cũng được sử dụng như: phân tích, tổng hợp, phân tích trên SPSS 20.0

1.5. Ý NGHĨA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Với kết quả của nghiên cứu này, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng trực tuyến có cơ sở để nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó, các doanh nghiệp này sẽ có cách nhìn toàn diện hơn và có các chính sách nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI

Kết cấu luận văn gồm:
Chương 1: Tổng quan về đề tài.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu.
Chương 5: Kết luận và đề nghị. Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Mua sắm trực tuyến

CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG

2.1.1. Khái niệm về hành vi người tiêu dùng

Hành vi người tiêu dùng được hiểu là một loạt các quyết định tiêu dùng phải có quyết định qua thời gian về việc chọn dùng dịch vụ  (Wayne D. Hoyer, Deborah J. Macinnis, 2015). Hành vi mua sắm của người tiêu dùng là những hành vi thể hiện trong việc tìm kiếm, sử dụng dịch vụ mà sẽ thỏa mãn nhu cầu của họ (Peter D. Bennett, 1995).
Theo Philip Kotler (2001), hành vi người tiêu dùng với mục đích nhận biết nhu cầu,  thói quen xem người tiêu dùng muốn mua gì,  tại sao họ mua nhãn hiệu đó để xây dựng chiến lược marketing thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm sản phẩm, dịch vụ của mình.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *