PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG TOÀN CẦU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o———

 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG TOÀN CẦU

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC NHŨNG TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 3

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 3

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 6
1.2.1 Khái niệm, vai trò và mục tiêu của quản lý tài chính 6
1.2.2 Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính 8
1.2.3. Cơ sở dữ liệu và phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 10
1.2.4 Nội dung phân tích tài chính 15
1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 28
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32
2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 32
2.2. Các phương pháp nghiên cứu dữ liệu 33
2.2.1 Phương pháp thống kê 33
2.2.2. Phương pháp so sánh 33

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG TOÀN CẦU 35

3.1. Khái quát về Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu 35
3.1.1 Lịch sử hình thành 35
3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu 35
3.1.3. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh 38
3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty viễn thông Toàn 42
3.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 42
3.2.2 Phân tích các nhóm hệ số 60
3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu 70
3.3. Đánh giá chung 72
3.3.1. Ưu điểm 72
3.3.2. Hạn chế 72
3.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 73

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG TOÀN CẦU 74

4.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới. 74
4.2. Giải pháp quản lý tài chính tại Tổng Công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel)… 75
4.2.1. Tăng cường quản lý các khoản phải thu 75
4.2.2. Giảm chi phí 76
4.2.3. Nâng cao khả năng quản lý tài sản 78
4.2.4. Áp dụng công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới 79
4.2.5. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý tài chính 80
4.2.6. Tận dụng các lợi thế trong ngành 80
4.2.7. Thực hiện tốt công tác quản lý dự án 81
4.2.8. Quan tâm tới việc cổ phần hóa doanh nghiệp 81
4.3. Kiến nghị 81
4.3.1. Đối với Bộ Công an 82
4.3.2. Đối với Nhà nước 82
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

 

DANH MỤC NHŨNG TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1. CBNV Cán bộ nhân viên
2. CMC Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC
3. CSH Chủ sở hữu
4. EBIT Lợi nhuận trước thuế và trả lãi tiền vay
5. FPT Công ty cổ phần FPT
6. GTEL Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu
7. HTK Hàng tồn kho
8. LNST Lợi nhuận sau thuế
9. ROA Tỷ suất sinh lời của tài sản
10. ROE Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu
11. ROS Tỷ suất sinh lời của doanh thu
12. SXKD Sản xuất kinh doanh
13. TSCĐ Tài sản cố định
14. TSDH Tài sản dài hạn
15. TSNH Tài sản ngắn hạn
16. TTS Tổng tài sản
17. VCSH Vốn chủ sở hữu

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Bảng phân tích cơ cấu tài sản 43
Bảng 3.2 : Phân tích biến động nguồn vốn 47
Bảng 3.3 bảng so sánh tỷ trọng nợ phải trả với các công ty cùng ngành nghề 50
Bảng 3.4 Bảng phân tích doanh thu 52
Bảng 3.5: Bảng tổng hợp chi phí 54
Bảng 3.6 Bảng tổng hợp lợi nhuận 56
Bảng 3.7 Bảng chỉ tiêu đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận của 3 công ty năm 2014 58
Bảng 3.8 Bảng phân tích hệ số thanh toán ngắn hạn. 60
Bảng 3.9 Bảng so sánh hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của 3 công ty 61
Bảng 3.10 Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh 61
Bảng 3.11 Bảng vòng quay hàng tồn kho 62
Bảng 3.12 Bảng kỳ thu tiền bình quân 63
Bảng 3.13 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 64
Bảng 3.14 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 66
Bảng 3.15 Bảng hệ số nợ trên tổng tài sản 67
Bảng 3.16 Bảng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 68
Bảng 3.17 Bảng hệ số khả năng thanh toán lãi vay 68
Bảng 3.18 Bảng chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 69
Bảng 3.19 Bảng so sánh các tỷ số sinh lợi của 3 công ty 70
Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu năm 2015 75

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

 

Hình 3.1: Biểu đồ thể hiện sự biến động giữa TSNH và TSDH 45
Hình 3.2: Biểu đồ thể hiện sự biến động Nợ phải trả và VCSH 49
Hình 3.3: Biểu đồ khả năng thanh toán ngắn hạn 61
Hình 3.4: Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán nhanh 62
Hình 3.5: Biểu đồ thể hiện vòng quay hàng tồn kho 63
Hình 3.6: Biều đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân 64
Hình 3.7:Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản cố định 65
Hình 3.8: Biểu đồ thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 66
Hình 3.9 Biểu đồ thể hiện cơ cấu nợ trên tổng tài sản 67

 

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tổng Công ty Viễn thông Toàn cầu là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công an với lĩnh vực kinh doanh là cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, các giải pháp tích hợp công nghệ và hạ tầng truyền dẫn. Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay nói chung và của thị trường viễn thông nói riêng thì việc phân tích tình hình tài chính một cách đúng đắn và hiệu quả càng trở nên cấp thiết giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển. Thông qua phân tích tình hình tài chính giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp thấy được biến động về tài chính trong quá khứ, hiện tại và tương lai của doanh nghiệp để trên cơ sở đó đưa ra các quyết định kinh doanh cho phù hợp và hiệu quả nhất. Mặt khác phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, mỗi đối tượng quan tâm theo giác độ và mục tiêu khác nhau do đó nhu cầu về thông tin tài chính doanh nghiệp rất đa dạng đòi hỏi phân tích tài chính phải được tiến hành bằng nhiếu phương pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu khác nhau cho từng đối tượng. Việc đánh giá chính xác các chỉ tiêu tài chính để đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tài chính có ý nghĩa vô cùng cấp thiết đối với doanh nghiệp.
Do đó, tôi đã lựa chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu” để làm luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích: Nghiên cứu phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu.
Nhiệm vụ:
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu trong giai đoạn từ năm 2012-2014.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý tài chính tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu thông qua các báo cáo tài chính và các tài liệu khác về thông tin tài chính
Về thời gian: Từ năm 2012 đến 2014

4. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được sử dụng trong luận văn là phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp.
Các số liệu trong luận văn dựa trên các Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu; Các bài viết được đăng trên các tạp chí, các báo; sách; luận án; các báo cáo hàng năm của Bộ Tài chính; các trang Web.

5. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng phân tích tình hình tài chính Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu
Chương 4: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu.

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu. Hệ thống doanh nghiệp không ngừng phát triển được đổi mới và phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp và hình thức sở hữu. Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm tài chính riêng của mình. Chính vì thế mà có rất nhiều tác giả từng làm về đề tài này, nhưng tôi vẫn lựa chọn thực hiện đề tài này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu.
Trong quá trình tìm hiểu và chọn lọc, tôi đã tham khảo một số các đề tài: Luận văn “Phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đô” tác giả Vũ Thị Bích
Hà (2012) đã đi sâu phân tích thực trạng tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, lưu chuyển dòng tiền và phân tích các nhóm hệ số tài chính của Công ty. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty, như: xây dựng cơ cấu vốn hợp lý, tăng cường quản lý các khoản phải thu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tăng cường khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu, giảm chi phí giá vốn hàng bán và chi phí quản lý để đạt lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *