Quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên Hải Phòng

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên Hải Phòng

 

Quản trị nguồn nhân lực – Luận văn tốt nghiệp

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

HÀ NỘI, 2019

 

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
DANH MỤC CÁC HÌNH vi
MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Cơ sở lý luận về Quản trị nguồn nhân lực

1.1.1. Một số khái niệm có liên quan 5
1.1.3. Nội dung quản trị nhân lực 8
1.2. Chiến lược quản trị nhân lực 18
1.2.1. Xây dựng chiến lược quản trị nhân lực 18
1.2.2. Thực hiện chiến lược quản trị nhân lực 19
1.2.3. Kiểm tra giám sát quản trị nhân lực 20
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực của doanh nghiệp 20
1.2.1. Yếu tố khách quan 20
1.2.2. Yếu tố chủ quan 22
Tiểu kết chương 1 24

Chương 2. THỰC TRẠNG Quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY NGUYÊN 26

2.1. Khái quát về Công ty TNHH Thủy Nguyên 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 28
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 – 2019 30
2.2. Thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty thủy lợi Thủy Nguyên 32
2.2.1. Tình hình nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 32
2.2.2. Thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 35
2.2.3. Đánh giá công tác quản trị nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên qua các tiêu chí 55
2.3. Đánh giá về quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 58
2.3.1. Kết quả đạt được 58
2.3.2. Hạn chế 61
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 63
Tiểu kết chương 2 65

Chương 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG Quản trị nguồn nhân lực của Công ty CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY NGUYÊN 66

3.1. Định hướng của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên đến năm 2024 66
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty 66
3.1.2. Định hướng quản trị nhân lực đến năm 2025 67
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên, Hải Phòng 68
3.2.1. Tăng cường công tác hoạch định và phân tích công việc 68
3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 73
3.2.3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên 80
3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, nhân viên 86
3.3. Kiến nghị với nhà nước 88
Tiểu kết chương 3 88
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2. 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 – 2019 30
Bảng 2. 2. Tình hình nhân sự Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 2017 – 2019 32
Bảng 2. 3. Kết quả tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 36
Bảng 2. 4. Đánh giá nhân viên theo tháng của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 39
Bảng 2. 5. Kết quả đánh giá nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên 2017-2019 40
Bảng 2. 6. Số lượng lao động được đào tạo của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên giai đoạn 2017 – 2019 43
Bảng 2. 7. Quỹ đào tạo và tình hình sử dụng quỹ tại Công ty 45
Bảng 2. 11. Xếp loại đánh giá thưởng lương tháng 13 51

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2. 2. Biểu đồ biến động doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên giai đoạn 2017 – 2019 31
Hình 2. 3. Biểu đồ cơ cấu nhân sự của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên năm 2019 33
Hình 2. 4. Biểu đồ đánh giá nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên giai đoạn 2017 – 2019 41

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản trị nhân lực thành công chính là nền tảng vững chắc cho sự thành công của mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Qua khảo sát và tìm hiểu về tình hình quản trị nhân lực tại Công ty giai đoạn 2017 – 2019 cho thấy: Việc hoạch định nhân lực, phân tích và đánh giá thực hiện công việc đối với người lao động; công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực chưa được quan tâm đầu tư thích đáng. 
Với những bất cập nêu trên, việc nghiên cứu công tác QTNL để tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Luận văn phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty Thủy Nguyên 2017 – 2019. Nghiên cứu lý luận cơ bản và thực tiễn uản trị nhân lực tại Công ty Thủy Nguyên nhằm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

nghiên cứu công tác quản trị nhân lực tại Công ty Thủy Nguyên, dựa trên việc tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá các hoạt động đào tạo, sử dụng, chế độ đãi ngộ.

4. Phương pháp nghiên cứu:

* Nguồn thông tin thứ cấp: báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019; báo cáo tình hình biến động nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2019, định hướng phát triển công ty đến năm 2020.
* Nguồn thông tin sơ cấp: Thiết lập các bảng câu hỏi để điều tra và phỏng vấn các cán bộ công chức tại Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
4.2. Phương pháp xử lý số liệu
Tiến hành phân tích thống kê mô tả bằng kỹ thuật lập bảng, so sánh ngang, so sánh chéo thông qua phần mềm Excel các số liệu thu được về kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 – 2019, biến động nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2019, công tao đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 2017 – 2019 từ đó sắp xếp theo thứ tự các dữ liệu đã được thu thập, rút ra sự tăng giảm tương đối và tuyệt đối tìm ra các hạn chế trong việc quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn 2017 – 2019.

6. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty  Thủy Nguyên
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty Thủy Nguyên.

 

CHƯƠNG 1. Quản trị nguồn nhân lực

1.1. Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực của doanh nghiệp
Trí lực chỉ sự suy nghĩ, hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin nhân cách…của từng con người. Nhân lực có ảnh hưởng rất lớn đến trình độ quản lý và trình độ sử dụng các yếu tố kinh doanh, nhân lực là yếu tố năng động. Có nhiều cách hiểu về Quản trị nhân lực. Theo giáo trình quản trị kinh doanh tập II – NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2013 thì quản trị nhân lực được hiểu là quản trị con người trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Quản trị nhân lực là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh,  giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên.

Quản trị nguồn nhân lực

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *