Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LIENVIETPOSTBANK)

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hà Nội – 2020

MỤC LỤC

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iv
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 7
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại ..7 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 8
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 9
1.3. Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 12
1.3.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng và khách hàng doanh nghiệp 12
1.3.3. Xây dựng cấu trúc quản lý rủi ro 19
1.3.4. Nội dung và quy trình quản lý rủi ro tín dụng. 23
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp. 38
1.3.6. Kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng đối với cho vay khách hàng doanh nghiệp của một số ngân hàng thương mại và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt..42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 46

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 47 giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

2.1. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 47
2.2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu 47
2.2.2. Phương pháp phân tích 48
2.2.3. Phương pháp biểu đồ, đồ thị 50
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 51

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 52

3.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 52
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 52
3.1.2. Một số kết quả hoạt động 54
3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank 61
3.2.2. Thực trạng cấu trúc và công cụ quản lý rủi ro 65
3.2.3. Thực trạng thực hiện quy trình quản lý rủi ro. 72
3.2.4. Kết qủa điều tra khảo sát và đánh giá 82
3.3. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của LienVietPostBank 88
3.3.1. Thành tựu đạt được. 88
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 90
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 99

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 100

4.1 Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank 100
4.1.1 Mục tiêu 100
4.1.2 Định hướng 100
4.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại LienVietPostBank 101
4.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng của LienVietPostBank 101
4.2.4. Xây dựng hệ thống xếp hạng TSĐB 104
KẾT LUẬN 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa
BGĐ Ban giám đốc
BKS Ban kiểm soát
CBQHKH Cán bộ quan hệ khách hàng
CBTD Cán bộ tín dụng
CVKH Chuyên viên khách hàng
DPRR Dự phòng rủi ro
GĐ Giám đốc
HTKD Hỗ trợ kinh doanh
KH Khách hàng
KHCN Khách hàng cá nhân
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
KTGD Kế toán giao dịch
KU Khế ước
NH Ngân hàng
NHNN Ngân hàng Nhà Nước
NQH Nợ quá hạn
QLRR Quản lý rủi ro
RRTD Rủi ro tín dụng
SXKD Sản xuất kinh doanh

 

DANH MỤC BẢNG

1 Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng, thời gian 2016- 2018 55
2 Bảng 3.2 Cơ cấu dư nợ cho vay của LienVietPostBank trong 2016-2018 56
3 Bảng 3.3 Một số chỉ tiêu tài chính của LienVietPostBank trong giai đoạn 2016 – 2018 58
4 Bảng 3.4 Cơ cấu dư nợ cho vay của LienVietPostBank theo ngành kinh tế 2016-2018 59
5 Bảng 3.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng tại LienVietPostBank 72
6 Bảng 3.6 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân, doanh nghiệp LienVietPostBank 74

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

STT Biểu đồ Nội dung Trang
1 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu tín dụng của LienVietPostBank theo quy mô khoản vay 59
2 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp của LienVietPostBank theo TSĐB năm 2018 61

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

 

STT Sơ đồ Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1.1 Cấu trúc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20
2 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 50
3 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của LienVietPostBank 59
4 Sơ đồ 3.2 Mô hình cấu trúc quản lý rủi ro tín dụng LienVietPostBank 61
5 Sơ đồ 3.3 Quy trình cho vay khách hàng và thẩm định tín dụng 68
6 Sơ đồ 3.4 Sơ đồ quản lý nợ có vấn đề 81

 

LỜI MỞ ĐẦU giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Những rủi ro này có thể gây tổn thất lớn cho ngân hàng và có thể dẫn tới nguy cơ phá sản, gây ảnh hưởng to lớn tới cả nền kinh tế. Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng lâu dài tới hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.
Trong quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tích cực triển khai chiến lược phát triển tín dụng doanh nghiệp và đã đạt được những thành tựu nhất định. Trong bối cảnh số lượng các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp thành lập mới ngày một tăng cao thì hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp càng có nhiều điều kiện để phát triển.

2. Câu hỏi nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

1. Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp là gì? 
2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN tại LienVietPostBank hiện nay ra sao?

3. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN tại LienVietPostBank trong thời gian qua, kết hợp với phân tích các sản phẩm cho vay KHDN theo các tiêu chí đã đề ra, từ đó rút ra những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN tại LienVietPostBank.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu những lý luận chung về hoạt động cho vay và việc phát trỉển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN của một Ngân hàng thương mại.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân hàng thương mại liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nội dung luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN tại LienVietPostBank
Luận văn sẽ đi vào phân tích và nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN trong phạm vi toàn hệ thống LienVietPostBank thời gian từ năm 2016 và phương hướng tới năm 2021.

5. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Lý luận chung về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI giải pháp quản trị rủi ro tín dụng

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1 Tổng quan nghiên cứu đề tài
Tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp với NHTM luôn luôn được đặt lên hàng đầu trong quản lý rủi ro các hoạt động kinh doanh của NHTM, cho nên có rất nhiều luận văn, luận án, bài báo công trình nghiên cứu khoa học về đề tài này.
Những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước sau đây đều nói về sự cần thiết của quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong những năm gần đây. Các đề tài nói chung đề cập tới rủi ro tín dụng nói chung và rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp nói riêng cũng như các giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *