Chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Mỹ Đình

tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hà Nội – 2019

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤCSƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 6
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng 6
1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 7
1.2.3. Tín dụng đối doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại 9
1.3. Chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại 13
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 13

CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Các bước thực hiện và thu thập tài liệu 30
2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 30
2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả 30
2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 30
2.2.3. Phương pháp so sánh 31

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH 33

3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình 33
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình 33
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình 34
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015-2017 35
3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Mỹ Đình 44
3.3. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015-2017 51
3.3.1. Chất lượng tín dụng  doanh nghiệpvừa và nhỏ qua các chỉ tiêu định lượng 51
3.3.2. Chất lượng tín dụng  doanh nghiệpvừa và nhỏ qua các chỉ tiêu định tính 58
3.4 .Đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệpvừa và nhỏ tại ngân Hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình 61
3.4.1. Kết quả đạt được 61
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 63

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH 68

4.1 .Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Mỹ Đình 68
4.1.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng chung 68
4.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ …69
4.2. Mục tiêu về chất lượng tín dụng đối với khách hàng vừa và nhỏ
tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Mỹ Đình trong thời gian tới 69
4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanhnghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình 70
4.3.1. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 70
4.3.2. cao chất lượng thẩm định 72
4.3.3. Xây dựng chiến lược Marketing Ngân hàng 72
4.3.4. Nghiên cứu mở rộng danh mục sản phẩm tín dụng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế địa bàn và đảm bảo rủi ro 73
4.3.5. Hoàn thiện quy trình, thủ tục vay vốn 74
4.3.6. Hoàn thiện chính sách tín dụng 75
4.3.7. Xử lý các khoản nợ quá hạn hiện tại 76
4.3.8. Các giải pháp khác 77
4.4.1. Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Quân đội 79
4.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 80
4.4.3. Đối với các cơ quan khác 80
PHẦN KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
2 SME Doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 KHCN Khách hàng cá nhân
4 KHDN Khách hàng doanh nghiệp
5 L/C Thư tín dụng
6 MMTB Máy móc thiết bị
7 NHNN Ngân hàng Nhà nước
8 NHTM Ngân hàng thương mại
9 MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
10 TMCP Thương mại cổ phần
11 VND Việt Nam đồng

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

TT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015 – 2017 32
2 Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn giai đoạn 2015- 2017 tại MB Chi nhánh Mỹ Đình 34
3 Bảng 2.3 Doanh số tín dụng của MB Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015 – 2017 37
4 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng của MB Chi nhánh Mỹ Đình gian đoạn 2015 – 2017 42
5 Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng DNVVN theo sản phẩm của MB Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015 – 2017 48
6 Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng khách hàng DNVVN theo thời hạn vay của MB Chi nhánh Mỹ Đìnhgiai đoạn 2015 – 2017 50
7 Bảng 2.7 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng DNVVN tại MB Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015 – 2017 52
8 Bảng 2.8 Tình hình phân loại nợ tại MB Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015 – 2017 53
9 Bảng 2.9 Cơ cấu nợ xấu của MB Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2015 – 2017 53
10 Bảng 2.10 Bảng so sánh tỷ lệ xấu tín dụng DNVVN của MB Chi nhánh Mỹ Đình với tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống MB giai đoạn 2015-

DANH MỤCSƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của MB Chi nhánh Mỹ Đình 31
2 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNVVN của MB Chi nhánh Mỹ Đình và một số chi nhánh NHTM trên cùng địa bàn giai đoạn 2015 – 2017

56
3 Biểu đồ 2.2 Lợi nhuận hoạt động tín dụng DNVVN của MB Chi nhánh Mỹ Đình và một số chi nhánh NHTM trên cùng địa bàn giai đoạn 2015 – 2017

58
4 Biểu đồ 2.3 Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng tín dụng tại MB chi nhánh Mỹ Đình 60

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế ngày càng gia tăng và hoạt động tín dụng của các ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn hấp dẫn, đã phần nào đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng thương mại (NHTM), là nguồn doanh thu chủ yếu của các ngân hàng. Lĩnh vực tín dụng rất nhạy cảm với các biến động của nền kinh tế xã hội, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong thời kỳ kinh tế có nhiều bất ổn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng không ngừng mở rộng danh mục các sản phẩm cho vay, nới lỏng các điều kiện vay vốn để giữ chân khách hàng cũ và thu hút các khách hàng tiềm năng để tăng trưởng tín dụng. Thực tế cho thấy, dư nợ cho vay của các NHTM hiện nay chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của ngân hàng (dao động từ 65% đến 80%) do đó chất lượng tín dụng có tính chất quyết định rất lớn đến kết quả, hiệu quả kinh doanh và quyết định đến giá trị của ngân hàng. Sức mạnh tài chính của hệ thống NHTM chỉ phát triển bền vững khi nó được gắn liền với chất lượng tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của các ngân hàng đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh trong quá trình mở cửa hệ thống ngân hàng theo lộ trình cam kết hội nhập.
Trong quá trình phát triển kinh tế, DNVVN đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.Chính vì vậy Chính Phủ nước ta đã có rất nhiều chính sách ưu đãi đối với các DNVVN nhằm thúc đẩy thành phần kinh tế này phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Nhận thức được điều này, trong thời gian qua các NHTM đã chú trọng quan tâm đến các doanh nghiệp này. Nhất là khi môi trường kinh doanh giữa các ngân hàng càng trở nên khốc liệt thì việc nhắm tới các DNVVN như là một đối tượng

khách hàng đầy tiềm năng và là chiến lược phát triển tất yếu của các NHTM. Tuy nhiên việc tiếp cận với nguồn vốn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNVVN còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế đồng thời chất lượng tín dụng đối với các DNVVN chưa hiệu quả. Chính vì thế hoạt động tín dụng đối với loại hình DN này của các NHTM cần được cải thiện và chú ý nhằm tăng tính hiệu quả của việc sửdụng vốn và kích thích các DN hoạt động được hiệu quả cao.
Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã chọn đề tài: “ Chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Mỹ Đình” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình.
– Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại.
+ Tổng hợp, nhận xét và áp dụng các công trình nghiên cứu có liên quan tới vấn đề nghiên cứu.
+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình.
+ Đưa ra các giải pháp, đề xuất các kiến nghị để nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Mỹ Đình.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình.
– Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017.

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài

 

– Luận giải những vấn đề cơ bản về khoa học và thực tiễn liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng.
– Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động này.
– Luận văn khi hoàn thành có thể là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng thương mại trong việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5. Kết cấu của luận văn

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, bố cục bao gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình
Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Các vấn đề về hoạt động tín dụng nói chung, chất lượng hoạt động tín dụng DNVVN nói riêng, đã được nhiều tác giả quan tâm, đề cập đến trong các sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu, cụ thể như:
Thứ nhất, Nguyễn Tuấn Anh: “Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”, luận án tiến sỹ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân (năm 2012). Luận án đã đưa ra các dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng Việt Nam, bao gồm nhóm các dấu hiệu phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro và nhóm các yếu tố nhận diện rủi ro, cũng như cách đo lường rủi ro tín dụng. Trên cở sở đó, Luận án đề xuất mô hình đo lường rủi ro hiện tại và tương lai, qua đó xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng theo chuẩn mực quốc tế.Luận án cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như: Mô hình quản trị rủi ro còn nhiều lạc hậu; Hệ số CAR thấp nhất so với các ngân hàng thương mại quốc doanh khác; Cơ cấu vốn chủ sở hữu thấp; Hệ thống đánh giá chấm điểm khách hàng chưa đánh giá đúng khả năng khách hàng và còn mang tính hình thức; Công tác phân loại nợ chưa thực hiện đầy đủ, việc trích lập dự phòng rủi ro chưa thực sự hoàn hảo. Luận án đã đưa ra khuyến nghị về tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng như đề xuất nhấn mạnh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng, thành lập Ủy ban quản trị rủi ro, phân công lại chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng hệ thống báo cáo theo chuẩn quốc tế.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *