Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Tuyển dụng nguồn nhân lực

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

 

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS BÙI XUÂN PHONG

 

MỤC LỤC

 

Danh mục các ký hiệu viết tắt i
Danh mục các bảng ii
Danh mục các biểu đồ iii

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực 6
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 6
1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực 8
1.2. Các khái niệm và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 9
1.2.1. Các khái niệm 9
1.2.2. Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân lực 10
1.2.3. Mối quan hệ của tuyển dụng nguồn nhân lực với các các công tác khác trong quản trị nhân lực 11
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực: 16
1.4. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 17
1.5. Quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực 22
1.5.1. Cơ sở của tuyển dụng nguồn nhân lực 22
1.5.2. Quá trình tuyển mộ 22
1.5.3. Quá trình tuyển chọn 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 32
2.1.1. Giới thiệu về Công ty 32
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 46
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty 46
2.2.2. Kết quả tuyển dụng lao động từ năm 2010 – 2012 51
2.2.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực 54
2.3. Đánh giá về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 73
2.3.1. Ưu điểm 73
2.3.2. Hạn chế 74
2.3.3. Nguyên nhân 75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

3.1. Định hướng phát triển của công ty 77
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà 86
3.2.1. Tập trung thu hút nguồn tuyển mộ từ bên ngoài Công ty và phát huy nguồn tuyển mộ bên trong 86
3.2.2. Hoàn thiện nội dung của bảng thông báo tuyển dụng 89
3.2.3. Nâng cao chất lượng của Hội đồng tuyển dụng 93
3.2.4. Sự tham gia trực tiếp của Ban lãnh đạo Công ty 94
3.2.5. Hoàn thiện bước phỏng vấn: 95
3.2.6. Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho ứng viên trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng 95
KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

 

Danh mục các ký hiệu viết tắt

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 CBCNV Cán bộ công nhân viên
2 CL Chênh lệch
3 CN Chi nhánh
4 Nxb Nhà xuất bản
5 SL Số lương
6 SXKD Sản xuất kinh doanh
7 TL Tỷ lệ

 

Danh mục các bảng

 

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 40
2 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính 41
3 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 42
4 Bảng 2.4 Doanh thu và lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 44
5 Bảng 2.5 Đóng góp của Công ty cho ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 -2012 45
6 Bảng 2.6 Thu nhập bình quân của người lao động giai đoạn 2010 – 2012 46
7 Bảng 2.7 Kết quả tuyển dụng lao động của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 52
8 Bảng 2.8 Nhu cầu tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 56
9 Bảng 2.9 Thành phần ban tuyển chọn nhân lực 59
10 Bảng 2.10 Chi phí cho tuyển dụng lao động giai đoạn 2010 – 2012 60
11 Bảng 2.11 Kết quả sàng lọc hồ sơ dự tuyển giai đoạn 2010 – 2012 68
12 Bảng 3.1 Kế hoạch tuyển dụng nhân lực giai đoạn 2013 – 2015 82

Danh mục các sơ đồ

 

STT Số hiệu Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1.1 Tuyển dụng với các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực 12
2 Sơ đồ 1.2 Quá trình tuyển mộ nhân lực 21
3 Sơ đồ 1.3 Quy trình tuyển chọn nhân lực 24
4 Sơ đồ 2. 1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 34
5 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình tuyển mộ của Công ty 54
6 Sơ đồ 2.3 Quy trình tuyển chọn của Công ty 66

 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, điều này đặt ra cho nước ta nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng không ít những thách thức phải vượt qua. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, những thách thức ấy đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát huy được tối đa các nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì nguồn nhân lực được coi là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì chỉ có con người mới có thể vận hành bộ máy doanh nghiệp, mới có thể biến doanh nghiệp trở thành một cơ thể sống. 

2. Tình hình nghiên cứu

• Về mặt lý luận, điển hình có một số ấn phẩm nghiên cứu có giá trị tuyển dụng nhân sự:
– Cuốn sách “Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài” của tác giả Brian Tracy. 
– Cuốn sách “Nhân sự – Chìa khóa thành công” của tác giả Matsushita Konosuke do Trần Quang Tuệ dịch sang tiếng Việt.
– Cuốn sách “Quản trị nhân sự tổng thể” của tác giả Martin Hilb. Cuốn sách đề cập đến việc chủ yếu đến xây dựng chiến lược nhân sự gọn nhẹ, tối ưu cho mọi tình thế quản trị nhân sự.
– Cuốn sách “Quản trị nhân lực” Nhà xuất bản Lao động – Xã hội của PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân và Th.S Nguyễn Vân Điềm.
– Cuốn sách “Quản trị nguồn nhân lực” Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM của tác giả PGS.TS Trần Kim Dung.

3. Mục đích nghiên cứu

– Về mặt lý luận: Nghiên cứu và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận về nhân lực và tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp nói chung, Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà nói riêng.
– Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống và khả thi nhằm không ngừng hoàn thiện công tác tuyển dụng để có lao động chất lượng cao trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực.
– Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà từ năm 2010 – 2012

5. Phương pháp nghiên cứu

Dựa vào những số liệu đã thu thập được qua báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, qua các bộ phận phòng ban, đem so sánh số liệu giữa các năm để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích.
– Phương pháp phân tích
Phương pháp này giúp khai thác có hiệu quả những số liệu và phân tích một cách có hệ thống hàng loại tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn để từ đó có thể đánh giá được cụ thể chỉ tiêu phân tích.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài tiệu tham khảo, Luận văn được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Tuyển dụng nguồn nhân lực
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
Thuật ngữ nguồn nhân lực (hurman resourses) xuất hiện vào thập niên 80 của thế kỷ XX khi mà có sự thay đổi cãn bản về phương thức quản lý, sử dụng con người trong kinh tế lao động. Nếu như trước đây phương thức quản trị nhân viên (personnel management) với các đặc trưng coi nhân viên là lực lượng thừa hành, phụ thuộc, cần khai thác tối đa sức lao động của họ với chi phí tối thiểu thì từ những nãm 80 đến nay với phương thức mới, quản lý nguồn nhân lực (hurman resourses management) với tính chất mềm dẻo hơn, linh hoạt hơn, tạo điều kiện tốt hơn để người lao động có thể phát huy ở mức cao nhất các khả năng tiềm tàng, vốn có của họ thông qua tích lũy tự nhiên trong quá trình lao động phát triển.
Có khá nhiều những định nghĩa khác nhau về “nguồn nhân lực” chẳng hạn
như:
– Nguồn nhân lực là nguồn lực con người của những tổ chức (với quy mô, loại hình, chức năng khác nhau) có khả năng và tiềm năng tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, khu vực, thế giới. Cách hiểu này về nguồn nhân lực xuất phát từ quan niệm coi nguồn nhân lực là nguồn lực với các yếu tố vật chất, tinh thần tạo nên nãng lực, sức mạnh phục vụ cho sự phát triển nói chung của các tổ chức;

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *